Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік, частина4

на момент змiни цiлей використання. У разi, коли займаний власником об'єкт нерухомостi стає об'єктом iнвестицiйнiй нерухомостi, Товариство враховує таку нерухомiсть вiдповiдно до полiтики облiку основних засобiв до моменту змiни мети використання. 2.2.12 Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при початковому визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю. Пiсля початкового визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд знецiнення (у разi їх наявностi). Нематерiальнi активи, виготовленi усерединi компанiї, за виключенням капiталiзованих витрат на розробку продуктiв, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки за звiтний рiк, в якому вiн виникли. Термiн корисного використання нематерiальних активiв може бути або обмеженим, або невизначеним. Нематерiальнi активи з обмеженим термiном корисного використання амортизуються впродовж всього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим термiном корисного використання переглядаються, як мiнiмум, у кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна передбачуваного термiну корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигод, включених в актив, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим термiном корисного використання визнаються в звiтi про прибутки i збитки в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв. Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання не амортизуються, а тестуються на знецiнення щорiчно або окремо, або на рiвнi пiдроздiлiв що генерують грошовi потоки. Термiн корисного використання нематерiального активу з невизначеним термiном використання переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив в категорiю активiв з невизначеним термiном корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки термiну корисного використання – з невизначеного на обмежений термiн - здiйснюється на перспективнiй основi. Доход або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу розраховуються як рiзниця мiж чистим доходом вiд вибуття активу i балансовою вартiстю активу, i признаються в звiтi про прибутки i збитках у момент припинення визнання цього активу. 2.2.13 Фiнансовi активи та зобов»язання Фiнансовi iнструменти вiдображаються за первiсною вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї, суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов’язань. Первiсна вартiсть – це сума сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв або справедлива вартiсть iнших ресурсiв, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати на проведення операцiї. Оцiнка за первiсною вартiстю застосовується лише до iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не мають ринкових котирувань i справедлива вартiсть яких не може ути достовiрно визначена Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних балансових статей. Iнструмент у подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю, тiльки якщо цей iнструмент є борговим iнструментом i якщо мета бiзнес-моделi суб’єкта господарювання полягає в утриманнi активу для одержання грошових потокiв вiдповiдно до договору, та грошовi потоки вiд активу вiдповiдно до договору – це виключно виплати основної суми боргу та процентiв (тобто вiн має лише базовi характеристики кредиту). Грошовi кошти та їхнi еквiваленти – Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на рахунках в банках та депозити на вимогу. Дебiторська заборгованiсть - Дебiторська заборгованiсть класифiкується як короткострокова, коли її погашення очiкується протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки i стосовно якої вплив застосування методу ефективної ставки вiдсотка не є суттєвим, вiдображається за номiнальною вартiстю. Вiдповiднi резерви на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнаються у складi консолiдованого прибутку або збитку, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився. Якщо компанiя визначить, що не iснує об’єктивних свiдчень знецiнення для iндивiдуально оцiненої дебiторської заборгованостi, незалежно вiд її розмiру, така дебiторська заборгованiсть включається до групи дебiторської заборгованостi з аналогiчними характеристиками кредитного ризику i оцiнюється на предмет знецiнення на колективнiй основi. Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення дебiторська заборгованiсть групується на основi аналогiчних характеристик кредитного ризику. Цi характеристики є важливими для оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв для груп таких активiв, оскiльки вони вказують на здатнiсть дебiторiв сплатити усi суми заборгованостi у вiдповiдностi з договiрними умовами активiв, оцiнка яких здiйснюється. Майбутнi потоки грошових коштiв вiд групи дебiторської заборгованостi, на предмет знецiнення якої здiйснюється колективна оцiнка, визначаються на основi потокiв грошових коштiв вiд активiв за договором та досвiду керiвництва щодо сум вiрогiдного прострочення заборгованостi, який враховує результат минулих збиткових подiй та успiху у вiдшкодуваннi прострочених сум. У минулий досвiд вносяться коригування на основi поточної iнформацiї, яка пiдлягає спостереженню i яка вiдображає вплив поточних умов, якi не iснували у попереднi перiоди, а також усунення впливу минулих умов, якi не iснують у поточному перiодi. Кредиторська заборгованiсть – кредиторська заборгованiсть визнається та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю. Кредиторська заборгованiсть класифiкується як довгострокова, якщо вона повинна бути погашена протягом перiоду бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати. Кредиторська заборгованiсть, яка повинна бути погашена протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, класифiкується як короткострокова кредиторська заборгованiсть. Позики – позики класифiкуються як довгостроковi, якщо вони пiдлягають погашенню протягом перiоду бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати. Позики, якi очiкується погасити протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, класифiкуються як короткостроковi зобов’язання. 2.2.14. Резерви Резерви – Резерви визнаються, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання (на основi правового регулювання або яке витiкає iз обставин) внаслiдок минулих подiй, i при цьому iснує достатня ймовiрнiсть, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для його погашення, i можна зробити достовiрну оцiнку даного зобов’язання. Витрати, що вiдноситься до резерву, вiдображується у звiтi про прибутки i збитки за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються по поточнiй ставцi до оподаткування, яка вiдображає, коли це прийнятно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом признається як витрати на фiнансування. Резерв сумнiвних боргiв Величина резерву сумнiвних боргiв розраховувалась по дебiторської заборгованостi для кожного контрагента, якщо термiн прострочення боргу складає бiльше 90 календарних днiв з моменту настання термiну платежу. Резерви пiд реструктуризацiю Резерви пiд реструктуризацiю визнаються виключно у разi виконання загальних критерiїв визнання резервiв. Крiм того, Товариство повинне дотримуватися детального офiцiйного плану, в якому визначенi дiяльнiсть або частини дiяльностi, що реструктуризується, мiсцезнаходження i кiлькiсть спiвробiтникiв, що пiдпадають пiд реструктуризацiю, детальна оцiнка вiдповiдних витрат i вiдповiдних термiнiв. При цьому у осiб, яких стосується реструктуризацiя, повинно скластися обгрунтоване очiкування, що реструктуризацiя здiйснюватиметься, або виконання плану вже повинне бути розпочато. Резерв пiд оплату зобов'язання по судовим впровадженням Резерв пiд оплату зобов'язання по судовим впровадженням визнається Товариством у разi, якщо можливо визначити високу ступiнь вiрогiдностi виникнення таких зобов'язань, i термiн оплати. Якщо, на думку Товариства можливо, але маловiрогiдно, що процес буде програно, у фiнансовiй звiтностi не створюється резерв пiд оплату такого зобов'язання. 2.2.15.Капiтал – Капiтал визнається за справедливою вартiстю внескiв, отриманих Товариством. 2. 3. Перше застосування МСФЗ Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчилась 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю Товариства, пiдготовленою згiдно МСФЗ. За попереднi звiтнi перiоди закiнчуючи роком, що закiнчився 31 грудня 2011 р., Товариство готувало фiнансову звiтнiсть згiдно з нацiональними загальноприйнятими принципами бухгалтерського облiку (нацiональнi П(С) БО). Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення щодо здатностi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi i з урахуванням того, що вона продовжуватиме свою операцiйну дiяльнiсть у найближчому майбутньому.

ЗВIРКА КАПIТАЛУ Таблиця звiрки капiталу станом на 31.12.2013 р. Актив Код рядка За П(С)БО на 31.12.13р. Виправлення помилок Ефект переходу на МСФЗ За МСФЗ на 31.12.13р. Примiтки 1 2 3 4 5 6 7 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи 1000 2 2 D,G первiсна вартiсть 1001 19 -5 14 накопичена амортизацiя 1002 -17 5 -12 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 28 -28 0 C Основнi засоби 1010 10569 10731 первiсна вартiсть 1011 48009 51 48060 A,C,D,G знос 1012 -37440 111 -37329 Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 0 0 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 1016 Знос iнвестицiйної нерухомостi 1017 Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 0 0 Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв 1021 Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 1022 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 1030 якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 3290 3290 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 8 8 Вiдстроченi податковi активи 1045 1673 -563 1110 S,G Гудвiл 1050 Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065 Iншi необоротнi активи 1090 Усього за роздiлом I 1095 15570 15141 II. Оборотнi активи Запаси 1100 27812 27554 C,G Виробничi запаси 1101 2321 -258 2063 Незавершене виробництво 1102 Готова продукцiя 1103 5776 5776 Товари 1104 19715 19715 Поточнi бiологiчнi активи 1110 Депозити перестрахування 1115 Векселi одержанi 1120 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 11241 11241 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 1130 за виданими авансами 1586 1586 з бюджетом 1135 6 97 103 у тому числi з податку на прибуток 1136 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 126 126 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 Грошi та їх еквiваленти 1165 76 76 Готiвка 1166 Рахунки в банках 1167 76 76 Витрати майбутнiх перiодiв 1170 11 11 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 у тому числi в: резервах довгострокових зобов"язань 1181 резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 резервах незароблених премiй 1183 iнших страхових резервах 1184 Iншi оборотнi активи 1190 1 1 Усього за роздiлом II 1195 40859 40698 III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 Баланс 1300 56429 55839 Пасив Код рядка За П(С)БО на 31.12.13р. Виправлення помилок Ефект переходу на МСФЗ За МСФЗ на 31.12.13р. Примiтки 1 2 3 4 5 6 7 I. Власний капiтал Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 63 63 Внески до незареєстрованого статутного капiталу 1401 Капiтал у дооцiнках 1405 Додатковий капiтал 1410 153 -153 0 Емiсiйний дохiд 1411 Накопиченi курсовi рiзницi 1412 Резервний капiтал 1415 16 16 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 22760 -652 22108 B,C,D,G,F,S Неоплачений капiтал 1425 Вилучений капiтал 1430 Iншi резерви 1435 Усього за роздiлом I 1495 22992 22187 II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 Пенсiйнi зобов"язання 1505 Довгостроковi кредити банкiв 1510 Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 Довгостроковi забезпечення 1520 Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521 Цiльове фiнансування 1525 Благодiйна допомога 1526 Страховi резерви 1530 у тому числi: резерв довгострокових зобов"язань 1531 резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 резерв незароблених премiй 1533 iншi страховi резерви 1534 Iнвестицiйнi контракти 1535 Призовий фонд 1540 Резерв на виплату джек-поту 1545 Усього за роздiлом II 1595 0 0 III. Поточнi зобов'язання i забезпечення Короткостроковi кредити банкiв 1600 3000 3000 Векселi виданi 1605 Поточна кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 товари, роботи, послуги 1615 29107 29107 розрахунками з бюджетом 1620 289 289 у тому числi з податку на прибуток 1621 розрахунками зi страхування 1625 186 186 розрахунками з оплати працi 1630 401 401 Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 Поточнi забезпечення 1660 186 186 Доходи майбутнiх перiодiв 1665 Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1670 Iншi поточнi зобов'язання 1690 268 215 483 B,G Усього за роздiлом III 1695 33437 33652 IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 V. Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 1800 Баланс 1900 56429 55839 Таблиця звiрки капiталу станом на 31.12.2014 р. Актив Код рядка За П(С)БО на 31.12.14р. Виправлення помилок Ефект переходу на МСФЗ За МСФЗ на 31.12.14р. Примiтки 1 2 3 4 5 6 7 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи 1000 81 79 D,G первiсна вартiсть 1001 104 -14 90 накопичена амортизацiя 1002 -23 12 -11 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 35 -35 0 C,G Основнi засоби 1010 8709 8762 A,F,C,G первiсна вартiсть 1011 46984 80 47064 знос 1012 -38275 -27 -38302 Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 1016 Знос iнвестицiйної нерухомостi 1017 Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв 1021 Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 1022 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 1030 якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 290 290 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 Вiдстроченi податковi активи 1045 1110 1110 Гудвiл 1050 Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065 Iншi необоротнi активи 1090 Усього за роздiлом I 1095 10225 10241 II. Оборотнi активи Запаси 1100 10546 10524 Виробничi запаси 1101 4454 -22 4432 F,G Незавершене виробництво 1102 Готова продукцiя 1103 6059 6059 Товари 1104 33 33 Поточнi бiологiчнi активи 1110 Депозити перестрахування 1115 Векселi одержанi 1120 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 15270 15270 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 1130 за виданими авансами 37627 37627 з бюджетом 1135 385 385 у тому числi з податку на прибуток 1136 285 285 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 11876 13 11889 K Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 Грошi та їх еквiваленти 1165 643 643 Готiвка 1166 10 10 Рахунки в банках 1167 633 633 Витрати майбутнiх перiодiв 1170 13 -13 0 K Частка перестраховика у страхових резервах 1180 у тому числi в: резервах довгострокових зобов"язань 1181 резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 резервах незароблених премiй 1183 iнших страхових резервах 1184 Iншi оборотнi активи 1190 4596 4596 Усього за роздiлом II 1195 80956 80934 III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 Баланс 1300 91181 91175 Пасив Код рядка За П(С)БО на 31.12.14р. Виправлення помилок Ефект переходу на МСФЗ За МСФЗ на 31.12.14р. Примiтки 1 2 3 4 5 6 7 I. Власний капiтал Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 63 63 Внески до незареєстрованого статутного капiталу 1401 Капiтал у дооцiнках 1405 Додатковий капiтал 1410 Емiсiйний дохiд 1411 Накопиченi курсовi рiзницi 1412 Резервний капiтал 1415 16 16 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 18000 -6 17994 A,B,F,C,D,S,G Неоплачений капiтал 1425 Вилучений капiтал 1430 Iншi резерви 1435 Усього за роздiлом I 1495 18079 18073 II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 Пенсiйнi зобов"язання 1505 Довгостроковi кредити банкiв 1510 Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 Довгостроковi забезпечення 1520 Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521 Цiльове фiнансування 1525 Благодiйна допомога 1526 Страховi резерви 1530 у тому числi: резерв довгострокових зобов"язань 1531 резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 резерв незароблених премiй 1533 iншi страховi резерви 1534 Iнвестицiйнi контракти 1535 Призовий фонд 1540 Резерв на виплату джек-поту 1545 Усього за роздiлом II 1595 0 0 III. Поточнi зобов'язання i забезпечення Короткостроковi кредити банкiв 1600 Векселi виданi 1605 Поточна кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 товари, роботи, послуги 1615 26943 26943 розрахунками з бюджетом 1620 48 48 у тому числi з податку на прибуток 1621 розрахунками зi страхування 1625 326 326 розрахунками з оплати працi 1630 402 402 Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 3 3 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 Поточнi забезпечення 1660 219 219 Доходи майбутнiх перiодiв 1665 Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1670 Iншi поточнi зобов'язання 1690 45161 45161 Усього за роздiлом III 1695 73102 73102 IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 V. Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 1800 Баланс 1900 91181 91175 Таблиця звiрки звiту про сукупний дохiд за 2014 рiк. I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За П(С)БО на 31.12.14р. Виправлення помилок Ефект переходу на МСФЗ За МСФЗ на 31.12.14р. Примiтки 1 2 3 4 5 6 7 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 88296 88296 Чистi заробленi страховi премiї 2010 Премiї пiдписанi, валова сума 2011 Премiї, переданi у перестрахування 2012 Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 2013 Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (65073) (65073) Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070 Валовий: 2090 23223 23223 прибуток збиток 2095 0 0 Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов"язань 2105 Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110 Змiна iнших страхових резервiв, валова сума 2111 Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112 Iншi операцiйнi доходи 2120 11884 -148 11736 В Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121 Дохiд вiд первiсного вiзнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2122 Адмiнiстративнi витрати 2130 (4584) (4584) Витрати на збут 2150 (12963) (12963) Iншi операцiйнi витрати 2180 (21645) 144 (21501) A,B,C,F,G Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2181 Витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2182 Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: 2190 0 0 прибуток збиток 2195 (4085) (4089) Дохiд вiд участi в капiталi 2200 Iншi фiнансовi доходи 2220 310 310 Iншi доходи 2240 8 8 Дохiд вiд благодiйної допомоги 2241 Фiнансовi витрати 2250 (324) (324) Втрати вiд участi в капiталi 2255 Iншi витрати 2270 (17) -2 (19) D,G Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi 2275 Фiнансовий результат до оподаткування: 2290 0 0 прибуток збиток 2295 (4108) (4114) Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 Чистий фiнансовий результат: 2350 0 0 прибуток збиток 2355 (4108) (4114) II. СУКУПНИЙ ДОХIД Стаття Код рядка За П(С)БО на 31.12.14р. Виправлення помилок Ефект переходу на МСФЗ За МСФЗ на 31.12.14р. Примiтки 1 2 3 4 5 6 7 Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 Накопиченi курсовi рiзницi 2410 Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 Iнший сукупний дохiд 2445 Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 0,00 0,00 Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 0,00 0,00 Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 -4 108,00 -4 114,00 Примiтки до звiрок капiталу на 31 грудня 2012, 31 грудня 2013 та 31 грудня 2014 р. та звiрки загального сукупного доходу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014р. А,G Основнi засоби Згiдно П(С)БО Товариством признавались малоцiннi необоротнi активи. Згiдно норм МСФЗ про невизнання таких статей балансу, як малоцiннi необоротнi активи, якi мають мiсце у нацiональних стандартах бухгалтерського облiку, виконанi коригування балансових показникiв згiдно з МСФЗ 16 «Основнi засоби». Такi малоцiннi необоротнi активи визнанi у складi основних засобiв по групi «комп»ютерне та офiсне обладнання. В зв`язку з рекласифiкацiєю проведено коригування сум нарахованого зносу на малоцiннi необоротнi активи згiдно з нормами вiдповiдної групи ОЗ. C,G Основнi засоби До складу основних засобiв вiднесено витрати ,що облiкуються на рахунках незавершеного будiвництва та згiдно МСФО класифiкуються ,як основнi засоби.Та нараховано знос на такi активи. Рекласифiкацiя статей Балансу мала вплив на прибуток за рiк, що закiнчився 31.12.2012, 31.12.2013 ,31.12.2014 та визнана в складi нерозподiленого прибутку та витрат перiоду вiдповiдно. D,G Нематерiальнi активи що не вiдповiдають критерiю визнання активу – Нематерiальноi активи – первiсна вартiсть та знос визнанi в складi та витрат перiоду. Д,G Списано виробничi запаси, що не вiдповiдають критерiю визнання активу. що мало вплив на статтю Звiту про фiнансове положення та на показники нерозподiленого прибутку. С Нематерiальнi активи В результатi оцiнки нематерiальних активiв згiдно з критерiями визнання активу програмне забезпечення для комп»ютерiв не визнається нематерiальним активом та визнається у складi ОЗ – машини та обладнання. Вказана рекласифiкацiя змiнила статтю Звiту про фiнансове положення та не мала впливу на показники нерозподiленого прибутку. B.G Резерв пiд забезпечення витрат вiдпусток та резерв пiд забезпечення короткострокової дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi Нарахування резервiв, згiдно МСФЗ, мало вплив та вiднесено на прибуток за рiк, що закiнчився 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, визнано в складi нерозподiленого прибутку та витрат перiоду вiдповiдно. S,G Визнано вiдстроченi податковi активи , що мало вплив на статтi звiту про фiнансовий стан та про сукупний дохiд. та звiту К Звiт про рух грошових коштiв Перехiд вiд нацiональних стандартiв П(С)БО до МСФЗ не мав суттєвого впливу на звiт про рух грошових коштiв 3. Суттєвi облiковi судження, оцiночнi значення i допущення Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд її керiвництва винесення суджень i визначення оцiночних значень i допущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на представлену у звiтностi суму виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Проте невизначенiсть вiдносно цих допущень i оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому iстотних коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, вiдносно яких приймаються подiбнi допущення i оцiночнi значення. Судження В процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво використало наступнi судження що роблять найбiльш суттєвий вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi: Зобов'язання по операцiйнiй орендi - Товариство в якостi орендодавця Товариство уклало договори оренди комерцiйної нерухомостi, врахованої в портфелi iнвестицiйної нерухомостi. На пiдставi оцiнки умов угод Товариство встановило, що у неї зберiгаються усi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням вказаним майном i, отже застосовує до цих договорiв порядок облiку, визначений для договорiв операцiйної оренди. Визначення, чи були переданi компанiї iстотнi ризики та винагороди, пов’язанi з володiнням активами – При прийняттi судження щодо визнання рiзних видiв доходiв вiд реалiзацiї, описаних нижче у цiй Примiтцi, керiвництво брало до уваги детальнi критерiї щодо визнання доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг викладених в МСБО 18 „Дохiд”. Керiвництво вважає правильним визнання доходу в момент переходу iстотних ризикiв та винагород, пов’язаних iз володiнням активом, i за умови вiдсутностi триваючого управлiння проданими активами. Оцiночнi значення i допущення Основнi допущення про майбутнє i iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть послужити причиною iстотних коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань впродовж наступного фiнансового року, розглядаються нижче. Допущення i оцiночнi значення Товариства грунтуються на початкових даних, якi воно мало в розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансовiй звiтностi. Проте iснуючi обставини i допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольнi Товариству обставини.Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються. Строки корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв – Оцiнка строкiв корисного використання та лiквiдацiйної вартостi об’єктiв основних засобiв вимагає вiд керiвництва застосування професiйних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання та лiквiдацiйної вартостi активiв керiвництво враховує умови очiкуваного використання активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких експлуатується даний актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може у результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi – Сума резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi визначається на основi оцiнки компанiї можливостi вiдшкодувати її у конкретного клiєнта. У випадку погiршення кредитоспроможностi основних клiєнтiв або коли фактичне невиконання зобов’язань буде перевищувати вiдповiднi оцiнки, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Можливiсть вiдшкодування вартостi основних засобiв – На кожну звiтну дату товариство здiйснює оцiнку стосовно iснування ознак того, що сума вiдшкодування основних засобiв стала нижчою вiд їхньої балансової вартостi. Сума вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої вартостi активу, за вирахуванням витрат на його реалiзацiю, та вартостi використання. За умови виявлення такого зниження балансова вартiсть зменшується до суми вiдшкодування. Сума такого зниження вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у тому перiодi, в якому виявлене таке зниження. Якщо умови змiняться i керiвництво прийме рiшення, що вартiсть активiв збiльшилась, таке знецiнення буде повнiстю або частково сторноване. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання у результатi операцiї, яка не є об’єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний прибуток. Активи та зобов’язання з вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. Вiд керiвництва вимагається застосування зваженого професiйного судження для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi вiрогiдного строку та рiвня оподатковуваних прибуткiв у майбутньому, з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування. Товариство не визнало в звiтному перiодi вiдстроченого податкового активу у зв»язку з тим, що, виходячи з фiнансово-господарського стану та прогнозу надходження прибуткiв не оцiнює iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати вказанi тимчасовi рiзницi. Податки Вiдносно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн в податковому законодавствi, а також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть.. Подiбнi вiдмiнностi в iнтерпретацiї можуть виникнути по великiй кiлькостi питань. З урахуванням значної рiзноманiтностi операцiй Товариства, а також характеру i складностi iснуючих договiрних стосункiв, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами i прийнятими допущеннями, або майбутнi змiни таких допущень можуть спричинити майбутнi коригування вже вiдображених в звiтностi сум витрат або доходiв з податку на прибуток. Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства Вiдносно iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства Керiвництво застосовує зважене судження щодо суттєвостi впливу та прогнозування доходiв вiд iнвестицiй. Товариство розглядає ситуацiю щодо асоцiйованого пiдприємства , яке знаходиться в станi лiквiдацiї як таку, що не вiдповiдає ознакам облiку за методом дольової участi. Незважаючи на те, що данi оцiнки базувались на найкращiй iнформацiї, наявнiй на звiтну дату, у результатi майбутнiх подiй може виникнути необхiднiсть коригування цих оцiнок (у сторону збiльшення або зменшення) у подальшi роки. Будь-яка змiна облiкових оцiнок буде визнаватися в майбутнiх перiодах у вiдповiдному звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 4. Новi положення бухгалтерського облiку Були опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування Товариством у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2013 року та пiзнiших перiодах. Товариство не застосовувало цi стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування. МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» (опублiкований в травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ 11 замiнює МСБО 31 «Частки участi у спiльних пiдприємствах» та тлумачення SIC-13 «Спiльно контрольованi пiдприємства – внески учасникiв у негрошовiй формi». Змiни у визначеннях зменшили кiлькiсть видiв угод про спiльну дiяльнiсть до двох: спiльнi операцiї та спiльнi пiдприємства. Iснуюча альтернатива вибору облiкової полiтики за методом пропорцiйної консолiдацiї для спiльно контрольованих пiдприємств була скасована. Облiк за методом участi в капiталi є обов’язковим для всiх учасникiв спiльних пiдприємств. Керiвництво Товариства не очiкує впливу цього нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть. МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання» (опублiкований в травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ 12 застосовується до суб’єктiв господарювання, якi мають частку участi у дочiрнiй компанiї, спiльному пiдприємствi, асоцiйованiй компанiї або неконсолiдованому структурованому пiдприємствi. Цей стандарт замiнює вимоги до розкриття iнформацiї, що наразi мiстяться в МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї». МСФЗ 12 вимагає вiд суб’єктiв господарювання розкривати iнформацiю, яка допомогла б користувачам фiнансової звiтностi оцiнити сутнiсть, ризики та фiнансовi наслiдки, пов’язанi з участю суб’єкта господарювання в капiталi дочiрнiх пiдприємств, асоцiйованих компанiй, неконсолiдованих структурованих пiдприємств та спiльних пiдприємств. Для вiдповiдностi новим вимогам суб’єкти господарювання повиннi розкривати таку iнформацiю: суттєвi судження та припущення, що застосовувались при визначеннi наявностi у них контролю, спiльного контролю або значного впливу на частку, що їм належить у капiталi iнших суб’єктiв господарювання, додаткову iнформацiю про частку неконтролюючих учасникiв у дiяльностi та грошових потоках Банку, зведену фiнансову iнформацiю дочiрнiх компанiй iз значною часткою неконтролюючих учасникiв та детальну iнформацiю про частку участi у капiталi неконсолiдованих структурованих пiдприємств. Керiвництво Товариства не очiкує впливу цього нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть. МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» (опублiкований в травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). Мета МСФЗ 13 – усунути iснуючу непослiдовнiсть та складнiсть формулювань положень завдяки чiткому визначенню справедливої вартостi та використанню єдиного джерела iнформацiї для оцiнки справедливої вартостi та спiльних вимог до розкриття iнформацiї, якi застосовуються щодо всiх МСФЗ. Наразi керiвництво Товариство оцiнює вплив цього стандарту на його фiнансову звiтнiсть. МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» (переглянутий у травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). Ця змiна МСБО 28 є наслiдком проекту Ради КМСБО з облiку спiльної дiяльностi. У ходi обговорення цього проекту Рада КМСБО прийняла рiшення про внесення облiку дiяльностi спiльних пiдприємств за дольовим методом у МСБО 28, оскiльки цей метод є застосовним як до спiльних пiдприємств, так i до асоцiйованих компанiй. Положення щодо iнших питань, за винятком описаного вище, залишились без змiн. Товариство не очiкує впливу цих змiн на його фiнансову звiтнiсть. Змiни МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» (опублiкованi у червнi 2011 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2012 року або пiсля цiєї дати) вносять змiни у розкриття статей, поданих у складi iнших сукупних доходiв. Цi змiни вимагають вiд суб’єктiв господарювання розподiляти статтi, поданi у складi iнших сукупних доходiв, на двi групи вiдповiдно до принципу можливостi їх потенцiйного перенесення у майбутньому на прибуток чи збиток. Запропоновану назву звiту, яка використовується в МСБО 1, змiнено на «звiт про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи». Керiвництво Товариства очiкує, що змiнений стандарт змiнить формат представлення його фiнансової звiтностi, проте не матиме впливу на оцiнку операцiй та залишкiв за операцiями. Розкриття iнформацiї – взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань – змiни МСФЗ 7 (випущенi у груднi 2011 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). Ця змiна вимагає розкриття iнформацiї, яка надасть змогу користувачам фiнансової звiтностi суб’єкта господарювання оцiнити вплив або потенцiйний вплив домовленостей про розрахунки на нетто-основi, включаючи права на взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань – змiни МСБО 32 (випущенi у груднi 2011 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати). Ця змiна вводить положення щодо застосування МСБО 32 з метою усунення невiдповiдностей, виявлених при застосуваннi окремих критерiїв взаємозалiку. Це включає роз’яснення значення вимоги «у теперiшнiй час має законодавчо встановлене право на взаємозалiк» i того, що деякi системи з розрахунком на валовiй основi можуть вважатись еквiвалентними системами з розрахунком на нетто-основi. Iншi переглянутi стандарти та тлумачення: змiни МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», якi стосуються суворої гiперiнфляцiї та усувають посилання на фiксованi дати для деяких обов’язкових та добровiльних виключень, змiни МСБО 12 «Податки на прибуток», якi вводять спростовне припущення про те, що вартiсть iнвестицiйної власностi, яка облiковується за справедливою вартiстю, повнiстю вiдшкодовується за рахунок продажу. Якщо iнше не вказано вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та тлумачень на фiнансову звiтнiсть Товариства. 5. «Аналiтична iнформацiя за окремими статтями Балансу станом на 31.12.2012 р.,31.12.2013 та 31.12.2014 р.» 5.1. Основнi засоби Товариство облiкує: - устаткування за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i/або накопичених збиткiв вiд знецiнення у разi їх наявностi. - будiвлi оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї по будiвлях i збиткiв вiд знецiнення, визнаних пiсля дати переоцiнки. - Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. - При проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним визнаються у балансовiй вартостi основних засобiв як замiна устаткування, якщо виконуються критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються в звiтi про прибутки i збитки у момент понесения. Лiквiдацiйна вартiсть активiв прийнята вiд нуля до 10%. У таблицi представлена iнформацiя про рух та характеристики ОЗ.

Основнi засоби. Коригування залишкiв в балансi згiдно з МСФЗ. № п/п Показники Будiвлi Машини та обладнання Транспортнi засоби Комп"ютерне та офiсне обладнання Разом 1 2 4 5 6 7 8 1 Спосiб визначення балансової вартостi 1 На 31.12.2012 1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 6 044 37 672 3 080 722 47 518 1.2 Накопичена амортизацiя та знецiнення 3 955 29207 2526 627 36 315 1.3 Балансова вартiсть 2 089 8 465 554 95 11 203 2 Змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчується 31.12.2013 2.1 Надiйшло 64 1042 1106 2.2 Придбання в результатi об"єднання бiзнесу 0 2.3 Вибуло 461 103 564 2.4 Нарахована амортизацiя 156 771 98 49 1074 2.5 Вибуло амортизацiї 3 57 60 2.6 Збитки вiд знецiнення, вiднесенi на фiнансовi результати 2.7. Чистi курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку у валюту звiтностi 2.8. Iншi змiни 3 На 31.12.2013 3.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 6 108 38 714 2 678 619 48 060 3.2 Накопичена амортизацiя та знецiнення 4 111 29 975 2 627 564 37 329 3.3 Балансова вартiсть 1 997 8 739 51 55 10 731 4. Змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчується 31.12.2014 4.1 Надiйшло 5 220 180 140 545 4.2 Придбання в результатi об"єднання бiзнесу 0 4.3 Вибуло 36 996 457 111 1600 4.4 Нарахована амортизацiя 318 1840 35 47 2240 4.5 Вибуло амортизацiї 36 664 457 58 1215 4.7. Збитки вiд знецiнення, вiднесенi на фiнансовi результати 4.8. Чистi курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку у валюту звiтностi 4.9. Iншi змiни 5 На 31.12.2014 5.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 6 077 37 938 2 401 648 47 064 5.2. Накопичена амортизацiя та знецiнення 4 393 31 151 2 205 553 38 302 5.3. Балансова вартiсть 1 684 6 787 196 95 8 762 5.4. В т.ч. активи, одержанi за договорами фiнансової аренди 5.5 знаходяться в заставi та мають обмеження прав власностi 5.6. Сума контрактних зобов"язань щодо придбання основних засобiв 5.7. Сума компенсацiй, одержаних вiд третiх осiб за знецiнененi, втраченi та переданi об"єкти 6. Переоцiнка основних засобiв 6.1. Фактична дата переоцiнки 6.2. Дохiд вiд переоцiнки на 01.01.2013-31.12.13р. 6.3. За перiод: рiк, що закiнчується 31.12.2014р. 6.4. Балансова вартiсть при облiку за фактичною вартiстю - - - - 6.5. Методи оцiнки основних засобiв за справедливою вартiстю - - - - 7 Iнша iнформацiя - - - 7.1. Суть та результати змiн в бухгалтерських оцiнках по вiдношенню до: - - - - 7.1.1. лiквiдацiйної вартостi - - - - 7.1.2. очiкуваних витрат на демонтаж та лiквiдацiю об"єктiв основних засобiв та витрат на вiдновлення дiлянки - - - - 7.1.3 термiнiв корисного використання - - - - 7.1.4. методiв нарахування амортизацiї - - - - 5.2. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи представленi програмним забезпеченням iнформацiйно-комп»ютерних систем. Товариство щорiчно проводить тестування на знецiнення активу. Нематерiальнi активи № п/п Показники Вартiсть 1 2 3 1 Спосiб визначення балансової вартостi первiсна 2 Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний 3 Термiн користного використання 3 4 На 31.12.2012 4.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 14 4.2 Накопичена амортизацiя та знецiнення 12 4.3 Балансова вартiсть 2 5 Змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчується 31.12.2013 5.1 Надiйшло - 5.2 Придбання в результатi об"єднання бiзнесу 5.3 Вибуло - 5.4 Нарахована амортизацiя - 5.5 Вибуло амортизацiї - 5.6 Збитки вiд знецiнення, вiднесенi на фiнансовi результати - 5.7 Збитки вiд знецiнення вiдновленi за рахунок фiнансових результатiв - 6 Переоцiнка 6.1 Знецiнення, вiднесенi за рахунок iнших сукупних доходiв - 6.2 Збитки вiд знецiнення, вiдновленi за рахунок iнших сукупних доходiв - 6.3 Чистi курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку у валюту звiтностi - 6.4 Iншi змiни - 7 На 31.12.2013 7.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 14 7.2 Накопичена амортизацiя та знецiнення 12 7.3 Балансова вартiсть 2 8 Змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчується 31.12.2014 8.1 Надiйшло 90 8.2 Придбання в результатi об"єднання бiзнесу 8.3 Вибуло 14 8.4 Нарахована амортизацiя 11 8.5 Вибуло амортизацiї 12 8.6 Збитки вiд знецiнення, вiднесенi на фiнансовi результати 8.7 Збитки вiд знецiнення вiдновленi за рахунок фiнансових результатiв - 9 Переоцiнка 9.1 Знецiнення, вiднесенi за рахунок iнших сукупних доходiв - 9.2 Збитки вiд знецiнення, вiдновленi за рахунок iнших сукупних доходiв - 9.3 Чистi курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку у валюту звiтностi - 9.4 Iншi змiни - 10 На 31.12.2014 10.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 90 10.2 Накопичена амортизацiя та знецiнення 11 10.3 Балансова вартiсть 79 5.3. Iнвестицiї, доступнi для продажу. 2014 2013 2012 Акцiї БМУ-15 ЗАТ 290 290 290 Всього 290 290 290 У зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо акцiй компанiй ЗАТ”БМУ№15” станом на 31 грудня 2014 року iнвестицiї доступнi для продажу облiковуються за собiвартiстю з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 5.4. Запаси 2014 2013 2012 Сировина та матерiали 4432 2063 2079 Готова продукцiя 6059 5776 6392 Товари 33 19715 19718 Всього 10524 27554 28189 5.5.Iншi фiнансовi активи та фiнансовi зобов»язання. 5.5.1.Позики та дебiторська заборгованiсть. Товариство не має довгострокової дебiторської заборгованостi. Короткострокова дебiторська заборгованiсть та iншi оборотнi активи представленi: 2014 2013 2012 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 15270 11241 11318 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 37627 1586 1497 Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 385 103 0 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 11889 126 151 В т.ч. Резерв сумнiвних боргiв -276 -267 -159 Всього: 65729 13056 12966 Iншi оборотнi активи 459 1 8 Найбiльшими дебiторами на 31.12.2014року є: Дебiтор Сума ТОВ «Барвiнок» 426 ТОВ «Лан Україна» 533 ТОВ «Фоззi-Фуд» 7326 5.6. Зобов`язання Товариство не має довгострокових зобов»язань. Поточнi зобов`язання. Кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов`язання 2014 2013 2012 Короткостроковi кредити банкiв - 3000 3151 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. 26943 29107 29639 Поточна кредиторська заборгованiсть зi страхування 326 186 189 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 48 289 256 Поточна кредиторська забороованiсть за розрахунками з оплати працi 402 401 412 Поточнi забезпечення 219 186 368 Iншi поточнi зобов»язання 45164 482 284 Всього: 73102 33651 34299 Торгова кредиторська заборгованiсть є безвiдсотковою та, як правило, сплачується на протязi 60-денного строку. Iнша кредиторська заборгованiсть є безвiдсотковою та погашається, як правило, на протязi шести мiсяцiв. Справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань, включена у фiнансову звiтнiсть є сумою, на яку може бути обмiнений iнструмент в результатi поточної угоди мiж сторонами, що бажають здiйснити таку операцiю, вiдмiнною вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї. Для визначення справедливої вартостi використовувалися наступнi методи i допущення : Справедлива вартiсть грошових коштiв i короткострокових депозитiв, дебiторської i кредиторської заборгованостi за товари,роботи,послуги , а також iнших короткострокових зобов'язань приблизно рiвна їх балансовiй вартостi в основному з огляду на те, що цi iнструменти будуть погашенi в найближчим часом. Станом на 31 грудня 2014 р. балансова вартiсть такої дебiторської заборгованостi та кредиторської заборгованостi, приблизно дорiвнювала її справедливiй вартостi. Найбiльш великi кредитори по основнiй дiяльностi на 31.12.2014р. є: Кредитор Сума ТОВ «Сiльгосп-Продукт» 20716 ТОВ «Рокитне-цукор» агрофiрма 3412 ПАТ «Василькiв хлiбопродукт» 865 5.6.1.Грошовi кошти та короткостроковi депозити. На 31.12.2014р грошовi кошти та їх еквiваленти складали: 2014 2013 2012 Грошовi кошти та їх еквiваленти, 643 76 160 В т.ч. рахунки в банках 633 0 0 готiвка 10 0 0 5.7.Капiтал – Капiтал визнається за справедливою вартiстю внескiв, отриманих Товариством. Публiчне акцiонерне товариство "Макаронна фабрика" зареєстроване 31 сiчня 1996 року Зареєстрований статутний капiтал -63139,65 грн. Сплачений статутний капiтал -63139,65 грн. Подiлений на 60133 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн,що складає 100% статутного капiталу. Форма випуску - бездокументарна. Випуск акцiй зареєстровано Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi 16.12.,свiдоцтво про реєстрацiю випуску №779/10/1/10, мiжнародний iдентифiкацiйний номер UA4003391000. У 2014 роцi Товариство не оголошувало дивiденди тому, що за пiдсумками господарської дiяльностi Товариство отримало збитки. 5.9. Доходи та витрати Доходи та витрати компанiї вiдображаються вiдповiдно принципам нарахування на дату виконання робiт, надання послуг. 5.9.1. Дохiд вiд реалiзацiї. 2014 2013 2012 Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 88270 65882 67941 Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 26 47 73 Всього доходи вiд реалiзацiї 88296 65929 68014 5.9.2.Витрати 2014 2013 2012 Сировина та матерiали 48436 43204 53410 Заробiтна плата та вiдповiднi внески до фондiв соцiального страхування 11688 11554 12496 Амортизацiйнi витрати 2904 899 3106 Iншi операцiйнi витрати 19592 10430 1959 Всього операцiйних витрат 82620 66940 70971 Включенi до таких категорiй: - собiвартiсть реалiзованої продукцiї 65073 50446 56371 - загальнi та адмiнiстративнi витрати 4584 5196 4981 - витрати на збут 12963 9298 9619 Всього операцiйних витрат 82620 66940 70971 5.9.3.Iншi операцiйнi доходи 2014 2013 Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 11170 - Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 150 183 Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 152 15 Утримання об»єктiв ЖКГ та соцiальної сфери 114 Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 731 443 Всього : 12203 755 5.9.4. Iншi операцiйнi витрати, чиста сума 2014 2013 Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 20288 - Знецiнення дебiторської заборгованостi та авансiв виданих 276 293 Списання сумнiвнi та безнадiйних боргiв 750 Витрати на утримання соцiальної iнфраструктури 492 Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 148 Iншi операцiйнi витрати 336 1207 Всього iнших операцiйнi витрат, чиста сума 21798 1992 В звiтi про сукупний дохiд доходи та витрати вiд операцiйної курсової рiницi показанi звернуто в складi iнших операцiйних доходiв - 4,0. 5.9.5.Доходи та витрати вiд фiнансової дiяльностi 2014 2013 Доходи - вiдсотки одержанi 310 514 Витрати -вiдсотки нарахованi 324 545 5.10. Податок на прибуток Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтнi роки,що закiнчились 31 грудня 2014р, 31 грудня 2013р.: Звiт про прибутки або збитки та iнший сукупний дохiд 2014 2013 Поточний податок на прибуток 226 265 Вiдстрочений податок на прибуток: 149 250 Витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про прибутки та збитки 0 15 Протягом 2013 року податок на прибуток в Українi стягувався з суми оподатковуваних доходiв за вирахуванням валових витрат за ставкою 19%, 2014 року -18%. Товариство не визнало вiдстроченого податкового активу звiтного перiоду у зв»язку з тим, що, виходячи з фiнансово-господарського стану та прогнозу надходження прибуткiв, не оцiнює iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати вказанi тимчасовi рiзницi. 6.. Розкриття iнформацiї про пов`язанi сторони Дiйсна фiнансова звiтнiсть включає частку в змiнi активiв асоцiйованої компанiї по iнвестицiї, балансова вартiсть якої облiковується за методом дольової участi (роздiл 5.5.) Вiдображено в фiнансовiй звiтностi за статтею Звiту про прибутки та збитки Iнших фiнансово-господарських операцiй з пов»язаними сторонами в звiтному перiодi Товариство не проводило. 7. Умовнi i договiрнi зобов'язання Зобов'язання по операцiйнiй орендi - Товариство виступає орендодавцем Товариство уклало ряд угод про комерцiйну оренду нерухомостi у рамках портфеля iнвестицiйнiй нерухомостi, що складається з надлишкiв офiсних i виробничих площ Товариства. Цi договори оренди без права розiрвання мають термiн дiї вiд 5 до 20 рокiв. Усi договори оренда включють пункт про можливiсть перегляду орендної плати у бiк пiдвищення на щорiчнiй основi вiдповiдно до переважаючих на даний момент ринкових умов. 8. Цiлi i полiтика управлiння фiнансовими ризиками Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства, включають кредити i позики, торгову i iншу кредиторську заборгованiсть . Основною метою даних фiнансових зобов'язань являється фiнансування операцiй Товариства i надання гарантiй для пiдтримка її дiяльностi. У Товариства є позики i iнша дебiторська заборгованiсть, торгова i iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти i короткостроковi депозити, якi виникають безпосередньо в ходi її операцiйної дiяльностi. Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику i ризику лiквiдностi. Керiвництво Товариства контролює процес управлiння цими ризиками. Аналiзує i затверджує полiтику управлiння вказаними ризиками. 9.Подiї пiсля звiтного перiоду В звiтному роцi, що закiнчується 31.12.2014року, Товариство не мало суттєвих подiй пiсля завершення звiтного перiоду, що вимагають корегування.

В.о. голови Правлiння - Президента Варданян Грачик Манвелович

В.о. головного бухгалтера Радченко Олена Станiславiвна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

аудитора - фізичної особи - підприємця)     «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер       30437318

облікової картки платника податків -

фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми,      м. Київ, пр. Глушкова, 1, пав. 77

аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про             2126 23.02.2001

включення до Реєстру аудиторських фірм

та аудиторів, виданого Аудиторською

палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер, дата д/н, д/н д/н,  д/н

видачі та строк дії свідоцтва про внесення

до реєстру аудиторських фірм, які можуть

проводити аудиторські перевірки

професійних учасників ринку цінних паперів

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ

ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА- ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЄВРОАУДИТ»)

щодо фінансової звітності,

що складена відповідно до облікових політик що

базуються на вимогах МСФЗ

Публічного акціонерного товариства

«Макаронна фабрика»

за 2014 рік

(період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р.)

Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку відповідно  Рішення №  2826 від 29.09.2011 року {Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  № 1250 від 23.09.2014 , № 1713 від 16.12.2014}

м. Київ-  2015 рік

Адресат:

Аудиторський звіт призначається для  власників цінних паперів  та керівництву, управлінському персоналу  ПАТ

«Макаронна фабрика», фінансовий звіт якого перевіря¬ється,  і може бути викорис-таний  для подання  до

Національної комісії з цінних папе¬рів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

Основні відомості про емітента:

–                      Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Макаронна фабрика»;

–          Код ЄДРПОУ: 00376449;

–          Місцезнаходження: 04073, м. Київ, Оболонський район, вул. Фрунзе, буд. 142.;

–          Дата і номер свідоцтва про реєстрацію:  №1 069 120 0000 002414 від 24.06.2011р.;

–          Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний №779/10/1/10 від 16.12.2010р. на суму   загальну суму 63

139 (шістдесят три тисячі сто тридцять дев'ять) грн. 65 коп..;

Основні види діяльності:

Код 10.73 – Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів;

Код 10.71 – Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і

тістечок нетривалого зберігання;

Код 46.38 – Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними і молюсками;

Код 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля;

Код 47.24 – Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами

в спеціалізованих магазинах;

Код 47.29 - Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах.

Зміни до установчих документів в 2014 році :.

–          Статут у новій редакції зареєстрований Реестраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві

28.04.2014 р. № 10691050019002414, затверджений  позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПАТ

«Макаронна фабрика» протоколом № б/н 24.04.2014 року.;

–          Статут у новій редакції зареєстрований Реестраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві

11.09.2014 р. № 10691050020002414, затверджений  позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПАТ

«Макаронна фабрика» протоколом № б/н 08.09.2014 року.;

–          Статут у новій редакції зареєстрований Реестраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві

04.12.2014 р. № 10691050022002414, затверджений позачерговим Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Макаронна

фабрика» протоколом № б/н  від 27.11.2014 р.;

Висновок незалежного аудитора

Обсяг аудиторської перевірки

Аудит було здійснено відповідно до:

-           Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі -

МСА), виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ) та підготовлених Радою з Міжнародних стандартів

аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік видання 2013, що затверджені в якості національних стандартів

аудиту рішенням Аудиторської падати України (далі – АПУ) № 304/1 від 24.12.2014 ;

-           Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. зі змінами та доповненнями, в редакції

Закону №140-V від 14.09.2006 р.;

-           Кодексу етики професійних бухгалтерів;

-           Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-ХІV, в діючій

редакції зі змінами та доповненнями;

-           інших чинних нормативних документів, що регулюють аудиторську практику та ведення бухгалтерського обліку.

 

Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності та є предметом перевірки:

         Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 року (Форма №1) з валютою 91175 тис. грн.,

         Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік (Форма №2) зі збитком  за звітний рік  4114

тис. грн.,

         Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік (Форма №3),

         Звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма №4),

         Примітки до річної фінансової звітності (стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні

примітки), (далі - Фінансова звітність).

Фінансова звітність представлена у гривнях і всі суми округлені до найближчої тисячі.

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Підприємство здатне продовжувати свою

діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому, та не містить будь – яких коригувань, які могли б

вважатися необхідними у випадку неможливості Підприємства продовжувати свою діяльність безперервно.

Відповідно  з проведеними аудиторськими процедурами, вважаємо, що маємо обґрунтовані підстави для

висловлення думки щодо здатності Підприємства безперервно продовжувати діяльність в наступних періодах,

згідно з вимогами МСА 570 «Безперервність».

При цьому аудитор не може передбачити майбутні події чи обставини, які можуть спричинити погіршення

показників діяльності Підприємства у наступних періодах.

Наказ на облікову політику  за № 53 від 30.12.2011 року. На протязі перевіряємого періоду облікова політика         Товариства не змінювалася.

Відповідальність за організацію та ведення бухгалтерського обліку в Товаристві покладено на його керівництво з

зазначенням посад та міри відповідальності в наказі про облікову політику.

Інвентаризація в Товаристві була проведена згідно наказу «Про проведення інвентаризації основних засобів та

МШП» № 66 від 26.09.2014 р., в т.ч.:

інвентаризація основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів з перевіркою їх фактичної

наявності   станом на 01.11.2014 р.;

сировини,допоміжних матеріалів, тари, готової продукції станом на 01.10.2014 р.;

ПМП, розрахунків з дебіторами та кредиторами  станом на 01.12.2014 р.;

Резерву майбутніх періодів, грошових коштів та інших  станом на 31.12.2014 р.;

В ході перевірки використані наступні документи:

  Статут ПАТ «Макаронна фабрика» та інші реєстраційні документи ;

  Головна книга підприємства за 2014 р.

  Журнали – ордери за 2014 р.

  Первинні документи вибірково та по необхідності.

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність

Управлінський персонал ПАТ «Макаронна фабрика» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї Фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», МСФЗ та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання Фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; за виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої

річної фінансової звітності), за стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200.

Посадові особи ПАТ «Макаронна фабрика» відповідальні за підготовку та представлення Фінансової звітності:

Керівник – Голова Правління (Президент)  Швець Ніна Наумівна з 01.01.2014 р по 22.09.2004 року

Керівник  - Голова Правління (Президент) Томіленко Валерій Михайлович з 23.09.2014 року по 12.12.2014 року

Керівник – Виконуючий обов’язки Голови Правління Президента Швець Ніна Наумівна з 15.12.2014 р. по 15.12.2014

року

В.о. Голови Правління (Президент) Варданян Грачик Манвелович – з 16.12.2014 року по 31.12.2014 року

Головний бухгалтер –Говоруха Надія Миколаївна - з 01.01.2014 р по 24.10.2014 рокуПідстава для висловлення умовно – позитивної думки (відповідно до МСА 705)

Бєлушкіна Ірини Борисівна 27.10.2014 року по 31.12.2014 рокуОбставини, що призвели до модифікації думки аудитора:

Відповідальність аудитораПри цьому,

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї Фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми - аудитор не спостерігав за інвентаризацією активів та зобов’язань на 01.11.2014 р. провели аудит відповідно до МСА. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також  Беручи до уваги характер ведення господарської діяльності Товариства, а також внаслідок обмеження обсягу планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що Фінансова звітність не містить суттєвих аудиту, встановленого управлінським персоналом, ми не мали змоги переконатися в достовірності даних про

кількість основних засобів та запасів станом на зазначену дату за допомогою альтернативних процедур;

- Аудитор не мав змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки стосовно

оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості.

На думку аудитора, можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку відповідно до вимог МСФЗ  і не містить істотних суперечностей.

На підставі отриманих аудиторських доказів для обґрунтування думки, ми дійшли висновку, що наявні обмеження є суттєвими, проте не являються  всеохоплюючими для Фінансової звітності Підприємства.

Умовно-позитивна думка:

На думку аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у попередньому параграфі, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно - позитивної  аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності ПАТ «Макаронна фабрика» згідно з визначеною концептуальною основою дотримання вимог МСФЗ  за  2014 рік.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи думки про достовірність представленої Фінансової звітності, звертаємо увагу користувачів на існування чинників невизначеності, що зумовлені економічним спадом, знеціненням національної валюти, політичною нестабільністю, безперервними військовими діями на Сході України з квітня 2014 року. Зазначене може мати негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан ПАТ «Макаронна фабрика», привести до виникнення подій та умов, які поставлять під значний сумнів здатність безперервно продовжувати діяльність.

Проте, на дату надання аудиторського звіту, їх остаточний результат і наслідки для Підприємства, не можуть бути достовірно визначені і передбачені.

Думка аудитора  з окремих питань:

Власний капітал

Структура та призначення  власного капіталу визначені ПАТ «Макаронна фабрика» об’єктивно та адекватно.

Згідно установчих документів Статутний капітал Товариства становить 63 139 (шістдесят три тисячі сто тридцять

дев'ять) грн. 65 коп.

Статутний капітал поділено на 60 133 (шістдесят тисяч сто тридцять три) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) грн. 05 коп. кожна  (Статут в редакції  04.12.2014 року).

Статутний фонд сплачений на 100,0 %.

Резервний капітал станом на 31.12.2014 року становить 16 тис. грн.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2014 року становить 17994  тис. грн.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.

З метою перевірки виконання положень статті 155 Цивільного кодексу України «Статутний капітал Акціонерного товариства» проведене порівняння вартості чистих активів з розміром Статутного капіталу, у результаті чого встановлене, що чисті активи на 31.12.2014 р. (18073 тис.грн.) перевищують Статутний капітал підприємства (63 тис.грн.), що відповідає діючому законодавству,а саме:

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування        За звітний період      За попередній період

показника    (тис. грн.)      (тис. грн.)

Розрахункова вартість чистих активів      18073  22187

Статутний капітал   63        63

Скоригований статутний капітал  63        63

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих активів акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р.  № 485.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 18010 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить  18010   тис грн.

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 22124 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 22124 тис. грн.

Висновок:  Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Наявність суттєвих невідповідностей між попередньою фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури  щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА №720. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів та по інформації товариства протягом звітного періоду викривлень.події, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента й привести до значної зміни вартості його

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

Фінансовій звітності. 20.02.2015

Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень Фінансової 15:57:35 15.12.2014      Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 16.12.2014 10:53:54  12.12.2014      Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Підприємством Фінансової звітності, з 27.11.2014 16:40:01      27.11.2014      Відомості про зміну складу посадових осіб емітента метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 23.09.2014 09:58:10  22.09.2014      Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ефективності внутрішнього контролю ПАТ «Макаронна фабрика».10.09.2014 18:24:18     09.09.2014      Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятності облікових оцінок, 09.09.2014 18:19:04 08.09.2014      Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання Фінансової звітності.19.08.2014 11:54:02          18.08.2014      Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків

Нам було надано всю необхідну інформацію, відповідні пояснення керівництва, посадові особи Підприємства голосуючих акцій

письмово підтвердили повноту наданої Фінансової звітності і проінформували нас про відсутність суттєвих подій 25.04.2014 19:49:10    24.04.2014      Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

після дати балансу. Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази відносно того, що фінансова звітність була суттєво

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.викривлена у зв’язку з інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії. Нами

надається обмежена впевненість щодо відповідності іншої інформації.

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства станом на 31.12.2013 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство у 2014 році мало виконання значних правочинів (кваліфікованих згідно ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Аудиторською перевіркою дотримання Товариством вимог законодавства відносно значних правочинів встановлено:

•          Вартість активів на 31.12.2013 р. становить 55839 тис.грн.

•          Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам становить: 5583,9  тис.грн. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів щодо виконання значних правочинів, ми можемо зробити висновок, що Товариство в звітному періоді дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів.

Стан корпоративного управління, внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на 31.12.2014 року акціями товариства володіло 1145 акціонера.

Формування складу органів корпоративного управління Компанії  здійснюється відповідно до:

- розділу 8 Статуту, затвердженого  в  новій редакції 04.12.2014 р.;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол №б/н від 27.11.2014 року) .

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

•          Загальні збори акціонерів Товариства;

•          Наглядова Рада Товариства;

•          Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснює Ревізійна комісія.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням позачергових  загальних зборів акціонерів (протокол №б/н від 27.11.2014 року).

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та Положеннями про загальні збори, наглядову раду, Правління, ревізійну комісію (затверджене рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, протокол № б/н від 27.11.2014 року).

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до 30 квітня.

Фактична періодичність засідань наглядової ради взагалі відповідає термінам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал, крім другого кварталу (засідання не проводились).

Протягом звітного року виконавчий орган –Голова Правління товариства здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі правління протягом звітного року  відбувались.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією

Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов’язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2014 рік.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві в цілому відповідає вимогам Закону  України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту;

- «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному фінансовому  звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно чинного законодавства.

Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Аудит передбачав забезпечення обґрунтованої, але не абсолютної гарантії того, що фінансова звітність, у цілому, не містить у собі суттєвих викривлень.

Абсолютна аудиторська гарантія неможлива з ряду причин, зокрема:

-           використання вибіркового тестування через обмеження обсягу роботи.

- Більшість аудиторських доказів є скоріше переконливими, ніж остаточними.

-           Крім того, проведений аудит для формування висновку про фінансову звітність базується на судженні аудитора.

Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності невиявлені.

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу  (письмове запевнення про підтвердження розкриття аудитору інформації про результати оцінки ризику того, що фінансова звітність може бути суттєво викривленою внаслідок шахрайства), який на думку аудитора, може мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки.

Аудитор отримав розуміння діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності  ПАТ «Макаронна фабрика» внаслідок шахрайства.

За період з 01.01.2015 (після дати балансу) до дати надання аудиторського висновку, інформація про наявність подій, які істотно б вплинули на Фінансову звітність Підприємства за 2014 рік аудитору не надавалась та під час аудиту не ідентифікована.

Аудитор не несе відповідальності за виконання аудиторських процедур або запити щодо Фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду з дати аудиторського висновку до дати опублікування Фінансових звітів відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на Фінансові звіти, несе керівництво Підприємства.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми   Товариство з обмеженою відповідальністю

« Аудиторська фірма

« Євроаудит»

Ідентифікаційний код

юридичної особи      30437318

Юридична адреса

Місцезнаходження юридичної особи       м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77

м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77

Номер, дата видачі

свідоцтва про державну реєстрацію         серія АОО № 050296

зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією. Свідоцтво від 26.07.1999 р, запис

№ 1 068 120 0000 000279

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення

до Реєстру суб’єктів, які можуть

здійснювати Аудиторську діяльність

Свідоцтво  № 2126 про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, згідно рішення  Аудиторської Палати

України   від 23.02.2001 року  за № 99, чинне до 27.01.2016 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення

до Реєстру аудиторів, які можуть

проводити аудиторські перевірки

фінансових установ, що надають послуги

на ринку цінних паперів     Свідоцтво ДКЦПФР про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які

можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ,що здійснюють діяльність на  ринку цінних паперів

серія АБ № 000245, видане 15.03.2007р.  (чинне до 27.01.2016 р.)

Телефон

e-mail: 521-65-07 ( 08)

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Місце проведення аудиту : 04073, м. Київ, Оболонський район, вул. Фрунзе, буд. 142.;

Дата и номер договору на проведення аудиту    Договір № 91  вiд  05.05.2015 р.

Дата початку i дата закінчення проведення аудиту                    05.05.2015 р. – 19. 05.2015 р.

Директор ТОВ «АФ «Євроаудит»

сертифікат аудитора серія А №003844,виданий рішенням АПУ №79 від 25 червня 1999 р., строком дії до 25 червня

2018 р.            ______________________   Л.С.Заєць

19.05.2015 року                                       м. Київ, пр.Глушкова,1 пав.77