Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік (Дата розміщення на сайті: 23.04.2015)


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


В.о. Голови Правлiння - Президента
Варданян Грачик Манвелович

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

08.06.2015

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00376449

4. Місцезнаходження

Київська, Оболонський, 04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 142

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 468-50-37 (044) 468-03-32

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.06.2015


(дата)


2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 105


08.06.2015


(номер та найменування офіційного друкованого видання)


(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

kmf.kiev.ua

в мережі Інтернет

05.06.2015

(адреса сторінки)


(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

X

4) інформація про похідні цінні папери

X

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

X

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів


16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям


2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду


3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття


4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду


5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року


20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття


21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів


22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів


23. Основні відомості про ФОН


24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН


25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН


26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН


27. Правила ФОН


28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)


29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність


31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)


33. Примітки

Товариством не здiйснювався випуск сертифiкатiв ФОН, облiгацiй, iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає реєстрацiї), похiдних цiнних паперiв. Емiтент не брав участi у створеннi юридичної особи протягом звiтного року. Посада корпоративного секретаря емiтентом не вводилась. Емiтент не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювался. Зобов'язання у емiтента по кредитам банку, випуску облiгацiй, по фiнансовим iнвестицiям в корпоративнi права вiдсутнi. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що: - у статутному фондi товариства державної частки немає; - товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави; - товариство не займає монопольного становища.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №528280

3. Дата проведення державної реєстрації

31.01.1996

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

63140

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

193

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.73 Виробництво макаронних виробiв i подiбних борошняних виробiв

10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання

46.38 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними та молюсками

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

2) МФО банку

300670

3) поточний рахунок

26007001015499

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

5) МФО банку

300670

6) поточний рахунок

26007001015499

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвiл на експлуатацiю парових та водогрiйних котлiв

1763.14.32

20.05.2014

Теруправлiнням державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Київськiй областi

19.05.2019

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжений.


Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами викидiв

803000000 – 21

17.05.2013

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища

17.05.2018

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжений.13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Емiтент участi в створеннi юридичних осiб не6 приймав.

2) організаційно-правова форма

510

3) код за ЄДРПОУ

д/н

4) місцезнаходження

д/н

5) опис

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.01.2014

31.12.2014

д/н

Опис

Посади корпоративного секретаря в Товариствi не iснує.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

Емiтент послугами рейтингових агентств не користується

уповноважене рейтингове агентство

31.12.2014

д/н

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Органiзацiя орендарiв „Київська макаронна фабрика”

00376449

04073 м.Київ вул. Фрунзе, 142

60.2

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

2500 фiзичних осiб

д/н д/н 31.12.2014 д/н

39.8

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiлашенко Марiя Йосипiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 767752 02.04.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна фабрика", начальник виробництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2014 на 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 27.11.2014 року. Змiни у складi посадової особи обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 36. Попереднi посади: з 2009 року по 2012 рiк - начальник змiни ПАТ "Макаронна фабрика"; з 2012 року по 2014 рiк - начальник виробництва ПАТ "Макаронна фабрика". Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння - Перший заступник Голови Правлiння - Президента

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Швець Нiна Наумiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 687729 03.02.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Макаронна Фабрика ", заступник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2014 на 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена правлiння - першого заступника Голови правлiння - Президента визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Отримує зарплату згiдно контракту, укладеного з наглядовою радою. Змiни у персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 27.11.2014 року. Змiни у складi посадової особи обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 42. Попереднi посади: ВАТ "Макаронна Фабрика" начальник вiддiлу кадрiв, начал.вiддiлу матерiал.технiчного постачання та збуту, заступник директора Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельниченко Iрина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 742467 04.09.2001 Ватутiннським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Аграманта", помiчник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2014 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiїї визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 27.11.2014 року. Змiни у складi посадової особи обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 23. Попереднi посади: ТОВ "Аграманта", помiчник директора. Посадова особа працює помiчником директора в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння - головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєлушкiна Iрина Борисiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 322664 06.02.2001 Якимiвським РВУ МВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Аграманта", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2014 на 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 27.11.2014 року. Змiни у складi посадової особи обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 35_. Попереднi посади: ТОВ "Аграманта", головний бухгалтер. Посадова особа працює головним бухгалтером в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Слободняк Надiя Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 722528 10.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна фабрика", начальник лабораторiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2014 на 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 27.11.2014 року. Змiни у складi посадової особи обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 37. Попереднi посади: ПАТ "Макаронна фабрика", начальник лабораторiї. Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куценко Алiна Юрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 039032 29.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПII "Вiталмар Агро", фiнансовий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2014 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення членом Наглядової ради прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 08.09.2014 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 08.09.2014 року позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Рiшення про призначення Головою Наглядової ради прийнято Наглядовою Радою ПАТ "Макаронна фабрика" 09.09.2014 р. (протокол № 18 вiд 09.09.2014 року). Змiни у персональному складi посадової особи обумовленi рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 25. Попереднi посади: з 01.04.2003 р. по 08.07.2011р. - ПII «Вiталмар Агро», фiнансовий директор; з 20.11.2012 р. по теперiшнiй час - ТОВ “Аграманта”, фiнансовий директор. Посадова особа працює фiнансовим директором в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Радченко Олена Станiславiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 557668 17.02.2001 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Федкомiнвест Україна", фiнансовий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2014 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 08.09.2014 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 08.09.2014 року позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадової особи обумовленi рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 15. Попереднi посади: з 01.11.2007 р. по 23.11.2010 р. - ПII «Вiталмар-Агро», заступник головного бухгалтера; з 24.11.2010 р. по 29. 02.2012 р. - ЗАТ "Федкомiнвест Україна" - головний бухгалтер; з 01.03.2012 р. по 16.01.2013 р. - ТОВ "Федкомiнвест Україна" - фiнансовий директор; з 01.02.2013 р. по теперiшнiй час - ТОВ “Аграманта”, аудитор. Посадова особа працює аудитором в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бусленко Оксана Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ТТ 132272 01.09.2012 Дарницьким РВ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Украгроiмпекс», заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2014 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 08.09.2014 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 08.09.2014 року позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадової особи обумовленi рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 25. Попереднi посади: з 01.01.2011р. по 20.08.2012р. - ТОВ «Украгроiмпекс», заступник головного бухгалтера; з 01.10.2012 року по теперiшнiй час - ТОВ “Аграманта”, заступник головного бухгалтера. Посадова особа працює заступником головного бухгалтера в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондарчук Юрiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 241981 04.11.1999 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Сiльгосп-продукт", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2014 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 08.09.2014 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 08.09.2014 року позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадової особи обумовленi рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18. Попереднi посади: з 1999 року по теперiшнiй час - ТОВ “Сiльгосп-продукт”, директор. Посадова особа працює директором в ТОВ "Сiльгосп-продукт", мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Котовського, буд. 9/27-А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковалiв Богдан Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 779861 02.06.1999 Iвано-Франкiвським МУВС України в Iвано-Франкiвський областi

4) рік народження**

1950

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ “Аграманта”, виконавчий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

08.09.2014 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 08.09.2014 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 08.09.2014 року позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадової особи обумовленi рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 42. Попереднi посади: з 01.07.2008 року по теперiшнiй час - ТОВ "Аграманта", виконавчий директор. Посадова особа працює виконавчим директором в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коваль Вячеслав Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 028931 26.12.1995 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна Фабрика " заступник президента по збуту - начальник вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2014 на 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 27.11.2014 року. Змiни у складi посадової особи обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 21. Попереднi посади: з 08.12.2009 року по 21.01.2014 року - начальник вiддiлу маркетингу ПАТ "Макаронна фабрика"; з 01.02.2014 року по 30.06.2014 року - заступник президента по маркетингу i збуту - начальник вiддiлу; з 01.07.2014 року заступник президента по збуту - начальник вiддiлу. Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Маковеєва Марiя Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 335672 29.10.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна Фабрика", начальник вiддiлу кадрiв

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2014 на 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 27.11.2014 року. Змiни у складi посадової особи обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 35. Попереднi посади: ПАТ "Макаронна Фабрика ", начальник вiддiлу кадрiв. Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-якиї iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння - заступник голови Правлiння - Президента

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Швець Василь Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 173692 23.07.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, iнженер-економiст

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна Фабрика ", заступник Президента

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2014 на 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння - заступника голови Правлiння - Президента визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 27.11.2014 року. Змiни у складi посадової особи обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 42. Попереднi посади: з 28.10.2002 року - ПАТ "Макаронна Фабрика ", заступник президента. Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiвсяний Юрiй Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 779997 21.02.2002 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна Фабрика", головний енергетик

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2014 на 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 27.11.2014 року. Змiни у складi посадової особи обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 34. Попереднi посади: ПАТ "Макаронна Фабрика", головний енергетик. Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бурмiстров Анатолiй Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 360709 12.12.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна фабрика", головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.11.2014 на 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 27.11.2014 року. Змiни у складi посадової особи обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 42. Попереднi посади: з 01.02.2002 року по 06.03.2014 року - заступник головного iнженера ПАТ "Макаронна фабрика"; з 07.03.2014 року - головний iнженер ПАТ "Макаронна фабрика". Посадова особа не працює та не займає посаду на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

В.о. Голови Правлiння - Президента

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Варданян Грачик Манвелович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 084302 06.06.2008 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна Фабрика ", заступник голови Правлiння - Президента

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.12.2014 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови Правлiння - президента визначенi Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Отримує зарплату згiдно контракту, укладеного з наглядовою радою. Змiни у складi посадової особи емiтента у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi Протоколу Наглядової ради ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" № 28 вiд 15.12.2014 року. Змiни обумовленi достроковим припиненням повноважень попереднього Голови Правлiння - Президента за рiшенням Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 22. Попереднi посади: ТОВ "ТД "Елiт", директор; ПАТ "Бiлоцеркiвський елеватор", голова правлiння, ПАТ "Макаронна фабрика", заступник Голови Правлiння - Президента. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Середа Вiктор Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 311774 28.12.1993 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**