Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій) (Дата розміщення на сайті: 18.09.2015)


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
В.о. Голови Правління-    Варданян Грачик Манвелович
Президента
(посада)    (підпис)    (прізвище та ініціали керівника)
М.П.    17.09.2015
(дата)
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
(Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування     ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА
емітента    ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова     Публічне акціонерне товариство
форма
3. Місцезнаходження    04073 м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 142
4. Код за ЄДРПОУ    00376449
5. Міжміський код та     (044) 468-50-37 (044) 468-03-32
телефон, факс
6. Електронна поштова      Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
адреса
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній     17.09.2015
інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення     177 Бюлетень "Відомості Національної комісії з    18.09.2015
опубліковано у*     цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого     (дата)
видання)
3. Повідомлення розміщено     kmf.kiev.ua    в мережі     18.09.2015
на сторінці    Інтернет:
(адреса сторінки)    (дата)
17.09.2015    © SMA    00376449

Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата обліку     Дата повідомлення     Повне найменування юридичної особи     Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб -     Розмір частки     Розмір частки
(за     емітента особою, що     - власника пакета акцій або зазначення -    резидентів або ідентифікаційний код з     акціонера до     акціонера
№    наявності)    здійснює облік права      "фізична особа"    торговельного, судового або     зміни    після зміни
з/п    власності на акції в     банківського реєстру країни, де офіційно     (у відсотках     (у відсотках
депозитарній системі     зареєстрований іноземний суб'єкт     до статутного     до статутного
або акціонером    господарської діяльності - для     капіталу)    капіталу)
юридичних осіб - нерезидентів
1    2    3    4    5    6    7
1    16.09.2015    17.09.2015    ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ     38196980    0    10,8094
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"
Зміст інформації:
ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", код за ЄДРПОУ - 00376449 (надалі - Товариство), повідомляє, що на підставі реєстру власників іменних цінних паперів,
складеного ПАТ "Національний депозитарій України" на облікову дату 16.09.2015 року та отриманого від депозитарію 17.09.2015 року,
відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН" (код за ЄДРПОУ - 38196980, місцезнаходження: 03151, м.
Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 1) (від імені та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»), придбало за договором купівлі-
продажу цінних паперів пакет простих іменних акцій Товариства у кількості 6 500 штук, що складає 10,8094 % статутного капіталу Товариства. До зазначеного
придбання ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН" не володіло акціями
Товариства. Оскільки в реєстрі власників іменних цінних паперів не вказано дати обліку прав власності на цінні папери, у полі "Дата обліку" вказується дата,
станом на яку складено реєстр.
17.09.2015    © SMA    00376449
1    2    3    4    5    6    7
2    16.09.2015    17.09.2015    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ     35431658    16,52    5,7107
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАМАНТА"
Зміст інформації:
ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", код за ЄДРПОУ - 00376449 (надалі - Товариство), повідомляє, що на підставі реєстру власників
іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" на облікову дату 16.09.2015 року та отриманого від депозитарію 17.09.2015 року,
відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГРАМАНТА" (код за ЄДРПОУ - 35431658, місцезнаходження: 09600, Київська обл., Рокитнянський р-н, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222) продало за
договором купівлі-продажу цінних паперів частину своїх простих іменних акцій у кількості 6 500 штук, що складає 10,8094% статутного капіталу Товариства.
Після продажу у власності ТОВ "АГРАМАНТА" залишилось 3434 штук простих іменних акцій, що складає 5,7107 % статутного капіталу Товариства. Відповідно,
до зміни ТОВ "АГРАМАНТА" було власником 9 934 штук простих іменних акцій, що складало 16,52 % статутного капіталу Товариства. Оскільки в реєстрі власників іменних цінних паперів не вказано дати обліку прав власності на цінні папери, у полі "Дата обліку" вказується дата,
станом на яку складено реєстр.