Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій) (Дата розміщення на сайті: 02.02.2016)

Скачати у форматі docx

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


В. о. Голови Правлiння - Президента

Варданян Грачик Манвелович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


03.02.2016

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Макаронна фабрика"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 142

4. Код за ЄДРПОУ

00376449

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 468-50-37 (044) 468-03-32

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavascriptII. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.01.2016


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

21 (2275) "Вiдомостi НКЦПФР"

02.02.2016


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kmf.kiev.ua

в мережі Інтернет

02.02.2016


(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

19.01.2016

29.01.2016

Компанiя "НЬЮРIУМ ЛIМIТЕД" (NEWRIUM LIMITED)

НЕ 299894

44.78

0.896

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 19.01.2016 р. (дата складання 27.01.2016, дата видачi Емiтенту 29.01.2016 р.), пакет акцiй Компанiї "НЬЮРIУМ ЛIМIТЕД" (NEWRIUM LIMITED) зменшився та становить 26 926 шт., що складає 0,896% голосуючих акцiй.

2

19.01.2016

29.01.2016

ТОВ "Аграманта"

35431658

5.7107

38.395

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 19.01.2016 р. (дата складання 27.01.2016, дата видачi Емiтенту 29.01.2016 р.), пакет акцiй ТОВ "Аграманта" збiльшився та становить 1154393 шт., що складає 38,395% голосуючих акцiй.

3

19.01.2016

29.01.2016

ПАТ "ЗНВКIФ "Мелон"

38196980

10.81

10.02

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 19.01.2016 р. (дата складання 27.01.2016, дата видачi Емiтенту 29.01.2016 р.), пакет акцiй ПАТ "ЗНВКIФ "Мелон" зменшився та становить 301270 шт., що складає 10,02% голосуючих акцiй.

4

19.01.2016

29.01.2016

фiзична особа

д/н

0

24.9

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 19.01.2016 р. (дата складання 27.01.2016, дата видачi Емiтенту 29.01.2016 р.), пакет акцiй фiзичної особи збiльшився та становить 748656 шт., що складає 24,9% голосуючих акцiй.

5

19.01.2016

29.01.2016

фiзична особа

д/н

0

24.903

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 19.01.2016 р. (дата складання 27.01.2016, дата видачi Емiтенту 29.01.2016 р.), пакет акцiй фiзичної особи збiльшився та становить 748744 шт., що складає 24,903% голосуючих акцiй.

6

19.01.2016

29.01.2016

фiзична особа

д/н

10.325

0

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 19.01.2016 р. (дата складання 27.01.2016, дата видачi Емiтенту 29.01.2016 р.), пакет акцiй фiзичної особи зменшився та становить 0 шт., що складає 0% голосуючих акцiй.

7

19.01.2016

29.01.2016

фiзична особа

д/н

13.92

0

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 19.01.2016 р. (дата складання 27.01.2016, дата видачi Емiтенту 29.01.2016 р.), пакет акцiй фiзичної особи зменшився та становить 0 шт., що складає 0% голосуючих акцiй.