Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (Дата розміщення на сайті: (17.03.2016 року)

Завантажити у форматі .docx

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Макаронна фабрика"

(далі – Товариство, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 142,

код ЄДРПОУ 00376449)


Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "22" квітня 2016 року о 12:30 годині за адресою: місто Київ, «Президент Готель», вул. Госпітальна, 12, 1-й  рівень, Конференц - центр,  секція - Е.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-та година 18.04.2016 р.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:

 1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.

 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

 3. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2015 році.

 4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2015 році.

 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності Товариства у 2015 році.

 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати дивідендів.

 8. Затвердження раніше вчинених Товариством значних правочинів.

 9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року.

 10. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов’язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.

 11. Про відчуження належного Товариству рухомого та нерухомого майна

 12. Прийняття рішення про зміну депозитарної установи ПАТ "Макаронна фабрика" та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг

Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника

Період

Попередній (2014 р.)

Звітний (2015 р.)

Усього активів

91 175

625 556

Основні засоби

8762

9261

Довгострокові фінансові інвестиції

---

---

Запаси

10524

12988

Сумарна дебіторська заборгованість

64786

380048

Грошові кошти та їх еквіваленти

643

2268

Нерозподілений прибуток

17994

15160

Власний капітал

18073

19453

Статутний капітал

63

3157

Довгострокові зобов’язання

---

---

Поточні зобов’язання

73102

606103

Чистий прибуток (збиток)

(4114)

(2834)

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (шт.)

---

---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

193

193

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів "22" квітня 2016 року з 11:00 до 12:00.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою : 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 142, номер кабінету — 10, за заявою на ім'я керівника Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 11:30 до 12:25.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Рубченко Олександр Іванович. Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (044) 468-50-89

Найменування показника

Період

Попередній (2014 р.)

Звітний (2015 р.)

Усього активів

91 175

625 556

Основні засоби

8762

9261

Довгострокові фінансові інвестиції

---

---

Запаси

10524

12988

Сумарна дебіторська заборгованість

64786

380048

Грошові кошти та їх еквіваленти

643

2268

Нерозподілений прибуток

17994

15160

Власний капітал

18073

19453

Статутний капітал

63

3157

Довгострокові зобов’язання

---

---

Поточні зобов’язання

73102

606103

Чистий прибуток (збиток)

(4114)

(2834)

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (шт.)

---

---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

193

193

Замени таблицу в последнем объявлении на эту.