Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (Дата розміщення на сайті: 22.04.2016)

Завантажити у форматі .docx

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння - ПрезидентТомiленко Валерiй Михайлович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
22.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00376449
4. Місцезнаходження
Київська, Оболонський, 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 142
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 468-50-37 (044) 468-03-32
6. Електронна поштова адреса
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
20.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у
Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 78 (2332)

22.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
kmf.kiev.ua
в мережі Інтернет
22.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)
Зміст
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
X
5. Інформація про рейтингове агентство
X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди
X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента
X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
X
4) інформація про похідні цінні папери
X
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
X
13. Опис бізнесу
X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
17. Інформація про стан корпоративного управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки
Товариством не здiйснювався випуск сертифiкатiв ФОН, облiгацiй, iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає реєстрацiї), похiдних цiнних паперiв. Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного року. Посада корпоративного секретаря емiтентом не вводилась. Емiтент не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювался. Зобов'язання у емiтента по кредитам банку, випуску облiгацiй, по фiнансовим iнвестицiям в корпоративнi права вiдсутнi. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що: - у статутному фондi товариства державної частки немає; - товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави; - товариство не займає монопольного становища.
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААБ №528280
3. Дата проведення державної реєстрації
31.01.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
3156982.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
193
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання
10.73 Виробництво макаронних виробiв i подiбних борошняних виробiв
46.38 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними та молюсками
10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"
2) МФО банку
300670
3) поточний рахунок
26007001015499
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"
5) МФО банку
300670
6) поточний рахунок
26007001015499
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі
Державний орган, що видав
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
Дозвiл на експлуатацiю парових та водогрiйних котлiв
1763.14.32
20.05.2014
Теруправлiнням державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Київськiй областi
19.05.2019
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжений.

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами викидiв
803000000 – 21
17.05.2013
Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища
17.05.2018
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжений.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
Емiтент участi в створеннi юридичних осiб не приймав.
2) організаційно-правова форма
510
3) код за ЄДРПОУ
д/н
4) місцезнаходження
д/н
5) опис
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi.
Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря
Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря
Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1
2
3
01.01.2015
31.12.2015
д/н
Опис
Посади корпоративного секретаря в Товариствi не iснує.
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства
Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)
Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента
Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1
2
3
4
Емiтент послугами рейтингових агентств не користується
уповноважене рейтингове агентство
31.12.2015
д/н
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Органiзацiя орендарiв „Київська макаронна фабрика”
00376449
04073 м.Київ вул. Фрунзе, 142
60.2
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
2500 фiзичних осiб
д/н д/н 31.12.2015 д/н
39.8
Усього
100
V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлашенко Марiя Йосипiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 767752 02.04.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Макаронна фабрика", начальник виробництва
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 37. Попереднi посади: з 2009 року по 2012 рiк - начальник змiни ПАТ "Макаронна фабрика"; з 2012 року по 2014 рiк - начальник виробництва ПАТ "Макаронна фабрика". Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння - Перший заступник Голови Правлiння - Президента
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Швець Нiна Наумiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 687729 03.02.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1952
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Макаронна Фабрика ", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена правлiння - першого заступника Голови правлiння - Президента визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Отримує зарплату згiдно контракту, укладеного з наглядовою радою. Змiни у персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади: ВАТ "Макаронна Фабрика" начальник вiддiлу кадрiв, начал.вiддiлу матерiал.технiчного постачання та збуту, заступник директора Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельниченко Iрина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 742467 04.09.2001 Ватутiннським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Аграманта", помiчник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiїї визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 24. Попереднi посади: ТОВ "Аграманта", помiчник директора. Посадова особа працює помiчником директора в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння - головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлушкiна Iрина Борисiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 322664 06.02.2001 Якимiвським РВУ МВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Аграманта", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 36. Попереднi посади: ТОВ "Аграманта", головний бухгалтер. Посадова особа працює головним бухгалтером в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слободняк Надiя Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 722528 10.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1958
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Макаронна фабрика", начальник лабораторiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 38. Попереднi посади: ПАТ "Макаронна фабрика", начальник лабораторiї. Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куценко Алiна Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 039032 29.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПII "Вiталмар Агро", фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення членом Наглядової ради прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 15.04.2015 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 15.04.2015 року рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 26. Попереднi посади: з 01.04.2003 р. по 08.07.2011р. - ПII «Вiталмар Агро», фiнансовий директор; з 20.11.2012 р. по теперiшнiй час - ТОВ “Аграманта”, фiнансовий директор. Посадова особа працює фiнансовим директором в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Радченко Олена Станiславiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 557668 17.02.2001 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Федкомiнвест Україна", фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 15.04.2015 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 15.04.2015 року рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 16. Попереднi посади: з 01.11.2007 р. по 23.11.2010 р. - ПII «Вiталмар-Агро», заступник головного бухгалтера; з 24.11.2010 р. по 29. 02.2012 р. - ЗАТ "Федкомiнвест Україна" - головний бухгалтер; з 01.03.2012 р. по 16.01.2013 р. - ТОВ "Федкомiнвест Україна" - фiнансовий директор; з 01.02.2013 р. по теперiшнiй час - ТОВ “Аграманта”, аудитор. Посадова особа працює аудитором в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бусленко Оксана Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 132272 01.09.2012 Дарницьким РВ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Украгроiмпекс», заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 15.04.2015 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 15.04.2015 року рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 26. Попереднi посади: з 01.01.2011р. По 20.08.2012р. - ТОВ «Украгроiмпекс», заступник головного бухгалтера; з 01.10.2012 року по теперiшнiй час - ТОВ “Аграманта”, заступник головного бухгалтера. Посадова особа працює заступником головного бухгалтера в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондарчук Юрiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 241981 04.11.1999 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Сiльгосп-продукт", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 15.04.2015 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 15.04.2015 року рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 19. Попереднi посади: з 1999 року по теперiшнiй час - ТОВ “Сiльгосп-продукт”, директор. Посадова особа працює директором в ТОВ "Сiльгосп-продукт", мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Котовського, буд. 9/27-А.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковалiв Богдан Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 779861 02.06.1999 Iвано-Франкiвським МУВС України в Iвано-Франкiвський областi
4) рік народження**
1950
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “Аграманта”, виконавчий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не вихначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 15.04.2015 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 15.04.2015 року позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади: з 01.07.2008 року по теперiшнiй час - ТОВ "Аграманта", виконавчий директор. Посадова особа працює виконавчим директором в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваль Вячеслав Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 028931 26.12.1995 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Макаронна Фабрика " заступник президента по збуту - начальник вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 25. Попереднi посади: з 08.12.2009 року по 21.01.2014 року - начальник вiддiлу маркетингу ПАТ "Макаронна фабрика"; з 01.02.2014 року по 30.06.2014 року - заступник президента по маркетингу i збуту - начальник вiддiлу; з 01.07.2014 року заступник президента по збуту - начальник вiддiлу. Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маковеєва Марiя Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 335672 29.10.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1953
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Макаронна Фабрика", начальник вiддiлу кадрiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 36. Попереднi посади: ПАТ "Макаронна Фабрика ", начальник вiддiлу кадрiв. Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-якиї iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння - заступник голови Правлiння - Президента
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Швець Василь Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 173692 23.07.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1948
5) освіта**
Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, iнженер-економiст
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Макаронна Фабрика ", заступник Президента
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена правлiння - заступника голови Правлiння - Президента визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади: з 28.10.2002 року - ПАТ "Макаронна Фабрика ", заступник президента. Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiвсяний Юрiй Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 779997 21.02.2002 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Макаронна Фабрика", головний енергетик
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 35. Попереднi посади: ПАТ "Макаронна Фабрика", головний енергетик. Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бурмiстров Анатолiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 360709 12.12.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Макаронна фабрика", головний iнженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади: з 01.02.2002 року по 06.03.2014 року - заступник головного iнженера ПАТ "Макаронна фабрика"; з 07.03.2014 року - головний iнженер ПАТ "Макаронна фабрика". Посадова особа не працює та не займає посаду на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
В.о. Голови Правлiння - Президента
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Варданян Грачик Манвелович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
АН 084302 06.06.2008 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1968
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Макаронна Фабрика ", заступник голови Правлiння - Президента
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння - Президента визначенi Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Отримує зарплату згiдно контракту, укладеного з наглядовою радою. Змiни у складi посадової особи емiтента у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi Протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 23. Попереднi посади: ТОВ "ТД "Елiт", директор; ПАТ "Бiлоцеркiвський елеватор", голова правлiння, ПАТ "Макаронна фабрика", заступник Голови Правлiння - Президента. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 24.02.2016 року Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про обрання Голови Правлiння – Президента Томiленко Валерiя Михайловича (протокол № 43 вiд 24.02.2016 року).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Середа Вiктор Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 311774 28.12.1993 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Макаронна фабрика", начальник транспортної дiльницi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 35. Попереднi посади: ПАТ "Макаронна фабрика", начальник транспортної дiльницi. Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рубченко Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 730382 04.05.2006 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1989
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Елiт», юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 1. Попереднi посади: 21.11.2012 – 15.04.2014 - ТОВ «Елiт», юрист; 04.11.2014 – по теперiшнiй час - ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", головний юрисконсульт. Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Путiлова Ольга Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 179788 16.06.2010 Ржищiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1987
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПII "Вiталмар Агро", бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2015 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 13. Попереднi посади: 2008-2013 рр. - ПII "Вiталмар Агро", бухгалтер; з 2013 року по теперiшнiй час - ТОВ "Аграманта", економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi. Посадова особа працює економiстом з бухгалтерського облiку та налiзу господарської дiяльностi в ПАТ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій

прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Член правлiння
Бiлашенко Марiя Йосипiвна
СН 767752 02.04.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
0
0
0
0
0
Член правлiння - Перший заступник Голови Правлiння - Президента
Швець Нiна Наумiвна
СН 687729 03.02.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
0
0
0
0
0
Голова Ревiзiйної комiсiї
Мельниченко Iрина Володимирiвна
СО 742467 04.09.2001 Ватутiннським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
0
0
0
0
0
Член правлiння - головний бухгалтер
Бєлушкiна Iрина Борисiвна
СВ 322664 06.02.2001 Якимiвським РВУ МВС України в Запорiзькiй областi
0
0
0
0
0
0
Член правлiння
Слободняк Надiя Петрiвна
СН 722528 10.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
0
0
0
0
0
Голова Наглядової ради
Куценко Алiна Юрiївна
СН 039032 29.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
748744
24.9029
748744
0
0
0
Член Наглядової ради
Радченко Олена Станiславiвна
СО 557668 17.02.2001 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
784656
24.9
784656
0
0
0
Член Наглядової ради
Бусленко Оксана Iванiвна
ТТ 132272 01.09.2012 Дарницьким РВ ГУ МВС України в м. Києвi
0
0
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Бондарчук Юрiй Вiкторович
СО 241981 04.11.1999 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
0
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Ковалiв Богдан Iванович
СС 779861 02.06.1999 Iвано-Франкiвським МУВС України в Iвано-Франкiвський областi
0
0
0
0
0
0
Член правлiння
Коваль Вячеслав Анатолiйович
СН 028931 26.12.1995 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
0
0
0
0
0
Член правлiння
Маковеєва Марiя Петрiвна
СН 335672 29.10.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
0
0
0
0
0
Член правлiння - заступник голови Правлiння - Президента
Швець Василь Петрович
СО 173692 23.07.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
0
0
0
0
0
Член правлiння
Вiвсяний Юрiй Михайлович
СО 779997 21.02.2002 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
0
0
0
0
0
Член правлiння
Бурмiстров Анатолiй Петрович
СН 360709 12.12.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
0
0
0
0
0
В.о. Голови Правлiння - Президента
Варданян Грачик Манвелович
АН 084302 06.06.2008 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
0
0
0
0
0
Член правлiння
Середа Вiктор Борисович
СО 311774 28.12.1993 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0
0
0
0
0
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Рубченко Олександр Iванович
МЕ 730382 04.05.2006 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
0
0
0
0
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Путiлова Ольга Вiкторiвна
СТ 179788 16.06.2010 Ржищiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi
0
0
0
0
0
0
Усього
1533400
49.8029
1533400
0
0
0
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій

прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"
38196980
03151 м. Київ Солом'янський м.Київ вулиця Народного Ополчення, будинок 1
301270
10.0201
301270
0
0
0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРАМАНТА"
35431658
09600 Київська Рокитнянський район селище мiського типу Рокитне вулиця Вокзальна, будинок 222
1154393
38.3947
1154393
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
фiзична особа
д/н д/н 31.12.2015 д/н
748656
24.9
748656
0
0
0
фiзична особа
д/н д/н 31.12.2015 д/н
748744
24.9029
748744
0
0
0
Усього
2953063
98.2177
2953063
0
0
0
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*
чергові
позачергові

X

Дата проведення
15.04.2015
Кворум зборів**
83.5674647832
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Вiдкликання складу лiчильної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 2. Обрання складу лiчильної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 3. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 4. Звiт Правлiння ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства за 2014 рiк. 5. Звiт Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рiк. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» про проведену роботу та висновки про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рiк. 8. Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рiк. 9. Про вiдкликання Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 10. Про обрання Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 11. Про вiдкликання Правлiння ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 12. Про обрання Правлiння ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 13. Про збiльшення статутного капiталу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 14. Про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення). 15. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», якому надаються повноваження щодо: - залучення до розмiщення андеррайтера; - внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; - прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); - затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; - затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; - затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 16. Про визначення уповноважених осiб ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», яким надаються повноваження: - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; - проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 17. Прийняття рiшення про змiну депозитарної установи ПАТ “МАКАРОННА ФАБРИКА” та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг. 18. Про вiдкликання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 19. Про обрання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 20. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» протягом року до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 21. Про надання повноважень Головi Правлiння-Президенту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» на вчинення дiй, пов’язаних з вчиненням значних правочинiв ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 22. Про вiдчуження належного ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» нерухомого майна та основних засобiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: наглядова рада, акцiонери. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: наглядова рада, виконавчий орган. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Вiдкликали склад лiчильної комiсiї Товариства у складi трьох осiб: Макаренкової О.А. (голова лiчильної комiсiї), Мордвiнова М.Г. та Каппелист Н.М., обраних вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол б/н вiд 08.09.2014 р.). 2. Обрали склад лiчильної комiсiї Товариства у складi трьох осiб: Макаренкової О.А. (голова лiчильної комiсiї), Мордвiнова М.Г. та Капелист Н.М. на невизначений строк. 3. Обрали Кремньову А.О. головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а Рубченко О.I. - секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Прийнялидо вiдома заслуханий звiт Правлiння за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi; затвердили заслуханий звiт Правлiння за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Роботу Правлiння за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi визнали задовiльною. 5. Прийняли до вiдома заслуханий звiт Наглядової ради за 2014 рiк. Затвердили заслуханий звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Роботу Наглядової ради за 2014 рiк визнали задовiльною. 6. Прийняли до вiдома заслуханий звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу та висновки про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2014 роцi. Затвердили заслуханий звiт та висновки про результати фiнансово-господарської дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк визнали задовiльною. 7. Затвердили рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк. 8. Збитки Товариства за 2014 рiк не розподiлили, покрили їх нерозподiленим прибутком мiнулих перiодiв. 9. Вiдкликали дiючий склад Наглядової ради Товариства у складi п'ятьох осiб: Куценко А.Ю., Бусленко О.I., Радченко О.С., Бондарчука Ю.В. та Ковалiва Б.I. 10. Обрали Наглядову раду Товариства у складi: Куценко А.Ю., Бусленко О.I., Радченко О.С., Бондарчука Ю.В. та Ковалiва Б.I. строком на 3 роки вiдповiдно до результатiв кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам. 11. Вiдкликали Правлiння Товариства у складi 11 осiб: 1) Варданян Грачик Манвелович (Виконуючий обов'язки Голови Правлiння-Президента); 2) Швець Нiна Наумiвна (Перший Заступник Голови Правлiння-Президента); 3) Швець Василь Петрович (Заступник Голови Правлiння-Президента); 4) Бєлушкiна Iрина Борисiвна (Член Правлiння - головний бухгалтер); 5) Слободняк Надiя Петрiвна (Член Правлiння); 6) Бiлашенко Марiя Йосипiвна (Член Правлiння); 7) Коваль В'ячеслав Анатолiйович (Член Правлiння); 8) Маковеєва Марiя Петрiвна (Член Правлiння); 9) Середа Вiктор Борисович (Член Правлiння); 10) Бурмiстров Анатолiй Петрович (Член Правлiння); 11) Вiвсяний Юрiй Михайлович (Член Правлiння). 12. Обрали Правлiння Товариства у складi 11 осiб: 1) Варданян Грачик Манвелович (Виконуючий обов'язки Голови Правлiння-Президента); 2) Швець Нiна Наумiвна (Перший Заступник Голови Правлiння-Президента); 3) Швець Василь Петрович (Заступник Голови Правлiння-Президента); 4) Бєлушкiна Iрина Борисiвна (Член Правлiння - головний бухгалтер); 5) Слободняк Надiя Петрiвна (Член Правлiння); 6) Бiлашенко Марiя Йосипiвна (Член Правлiння); 7) Коваль В'ячеслав Анатолiйович (Член Правлiння); 8) Маковеєва Марiя Петрiвна (Член Правлiння); 9) Середа Вiктор Борисович (Член Правлiння); 10) Бурмiстров Анатолiй Петрович (Член Правлiння); 11) Вiвсяний Юрiй Михайлович (Член Правлiння). 13. Прийняли рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв з 63 139,65 (шiстдесяти трьох тисяч ста тридцяти дев'яти гривень 65 копiйок) до 3 156 982,50 (трьох мiльйонiв ста п'ятдесяти шести тисяч дев'ятсот вiсiмдесяти двох гривень 50 копiйок) шляхом розмiщення простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 2 946 517 (два мiльйони дев'ятсот сорок шiсть тисяч п'ятсот сiмнадцять) штук номiнальною вартiстю 1,05 (одна гривня 05 копiйок) за одну акцiю загальною номiнальною вартiстю 3 093 842,85 (три мiльйони дев'яносто три тисячi вiсiмсот сорок двi гривнi 85 копiйок). 14. Затвердили рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства. 15. Визначили Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: - залучення до розмiщення андеррайтера; - внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; - прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); - затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; - затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; - затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 16. Визначили Голову Наглядової Ради Товариства уповноваженою особою, якiй надаються наступнi повноваження: - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; - проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 17. Рiшення з сiмнадцятого питання порядку денного не прийнято. 18. Вiдкликали дiючий склад Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi трьох осiб: Путiлової О.В., Мельнiченко I.В. та Плисака Ю.М. 19. Обрали Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi Путiлової О.В., Мельниченко I.В. та Плисака Ю.М. строком на 3 роки вiдповiдно до результатiв кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам. 20. Попередньо схвалили значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, але у будь-якому випадку, до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв, з обов'язковим попереднiм погодженням укладення даних правочинiв Наглядовою радою Товариства. 21. 1) Надали право вчиняти правочини, схваленi пiд час розгляду двадцятого питання порядку денного Головi Правлiння - Президенту Товариства (в.о. Голови Правлiння - Президента Товариства) та при вчиненнi значних правочинiв, попередньо схвалених даним рiшенням, визначати решту iстотних умов праовчинiв на свiй розсуд; 2) Надали Головi Правлiння Президенту (в.о. Голови Правлiння - Президента Товариства) право передоручати повноваження, наданi йому цим рiшенням зборiв, будь-якiй особi на пiдставi довiреностi, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України, та 3) Встановили, що у випадку призначення Головою Правлiння - Президента (в.о. Голови Правлiння - Президента Товариства) iншої особи, повноваження наданi Головi Правлiння - Президенту (в.о. Голови Правлiння - Президента Товариства) цим рiшенням зберiгають силу для новопризначеної особи. 22. 1) Надали згоду на вiдчуження всiх належних Товариству нежитлових будiвель, включаючи всi його (їх) приналежностi та обладнання, яке встановлене у вказаних нежитлових будiвлях та/або використується з метою використання таких нежитлових будiвель; та 2) Уповноважили Наглядову раду Товариства визначати та затверджувати перелiк майна, що пiдлягає вiдчуженню, iстотнi умови договору про вiдчуження майна та приймати рiшення про надання повноважень на пiдписання усiх документiв, пов'язаних iз таким вiдчуженням. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 15.04.2015 року.

Вид загальних зборів*
чергові
позачергові


X
Дата проведення
22.09.2015
Кворум зборів**
83.5518913676
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Вiдкликання складу лiчильної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 2. Обрання складу лiчильної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 4. Затвердження змiн до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом його викладення в новiй редакцiї. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: наглядова рада, акцiонери. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: акцiонери. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Вiдкликали склад лiчильної комiсiї Товариства у складi трьох осiб: Макаренкової О.А. (голова лiчильної комiсiї), Мордвiнова М.Г. та Капелист Н.М., обраних вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол б/н вiд 15.04.2015 р.). 2. Обрали склад лiчильної комiсiї Товариства у складi трьох осiб: Макаренкової О.А. (голова лiчильної комiсiї), Мордвiнова М.Г. та Капелiст Н.М. на невизначений строк. 3. Обрали Кремньову А.О. головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а Рубченка О.I. - секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. 1) Затвердили змiни до статуту ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", пов'язанi зi: (i) збiльшенням статутного капiталу Товариства з 63 139,65 грн. (шiстдесят три тисячi сто тридцять дев'ять гривень 65 копiйок) до 3 156 982,50 грн. (три мiльйони сто п'ятдесят шiсть тисяч дев'ятсот вiсiмдесят двi гривнi 50 копiйок), (ii) змiною мiсцезнаходження (юридичної адреси) Товариства у зв'язку з перейменуванням вул. Фрунзе на вул. Кирилiвська, та (iii) приведенням статуту у вiдповiднiсть до чинного законодавства, шляхом викладення статуту ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" у новiй редакцiї; 2) Уповноважили в.о. Голови Правлiння - Президента Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства; 3) Провести державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства; та 4) Уповноважити в.о. Голови Правлiння - Президента (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 22.09.2015 року.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду
За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
0
0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.
0
0
0
0
Сума виплачених дивідендів, грн.
0
0
0
0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2014
01.01.2014
Дата виплати дивідендів
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2014
Опис
Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв: Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного року буде прийматись на чергових загальних зборах акцiонерiв , якi вiдбудуться до 22.04.2016 року. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 15.04.2015 р. (протокол б/н вiд 15.04.2015 р.), у зв’язку iз збитками не приймати рiшення про розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк, дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Дата початку виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Розмiр виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Порядок виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Строк виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались.
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Євроаудит"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
30437318
Місцезнаходження
03187 м. Київ Голосiївський р-н м. Київ пр-т Академiка Глушкова, 1, пав. 77
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2126
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.02.2001
Міжміський код та телефон
(044) 596-96-50
Факс
596-94-85
Вид діяльності
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис
ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" надає аудиторськi послуги емiтенту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
04071 м. Київ Подiльський м.Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Рiшення НКЦПФР №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
Міжміський код та телефон
(044) 591-04-04
Факс
(044) 482-52-07/08
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рiшення № 2092.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Хрещатик"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
19364259
Місцезнаходження
01001 м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Хрещатик, буд. 8-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ № 263320
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
17.09.2013
Міжміський код та телефон
(044) 537-74-79
Факс
537-74-79
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис
ПАТ "Комерцiйний банк "Хрещатик" здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного паперу
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість акцій (грн)
Кількість акцій (штук)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
03.07.2015
63/1/2015
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4003391000
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
1.05
3006650
3156982.5
100
Опис
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на неорганiзованому ринку. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: пiдвищення платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Товариства: на розширення виробничих можливостей (70% залучених вiд розмiщення акцiй коштiв) та оновлення рухомого мкладу (30% залучених вiд розмiщення акцiй коштiв). Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював приватне розмiщення акцiй самостiйно. Акцiї в лiстингу не знаходяться.

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Номінальна вартість (грн)
Кількість у випуску (штук)
Форма існування та форма випуску
Загальна номінальна вартість (грн)
Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)
Термін виплати процентів
Сума виплачених процентів за звітний період (грн)
Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01.01.2015
д/н
д/н
0
0
Бездокументарні іменні
0
0
0
0
31.12.2015
Опис
ПАТ "Макаронна фабрика" процентнi облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

2) дисконтні облігації
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Номінальна вартість (грн)
Кількість у випуску (штук)
Форма існування та форма випуску
Загальна номінальна вартість (грн)
Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
01.01.2015
д/н
д/н
0
0
Бездокументарні іменні
0
31.12.2015
Опис
ПАТ "Макаронна фабрика" дисконтнi облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

3) цільові (безпроцентні) облігації
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Номінальна вартість (грн)
Кількість у випуску (штук)
Форма існування та форма випуску
Загальна номінальна вартість (грн)
Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск
Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01.01.2015
д/н
д/н
0
0
Бездокументарні іменні
0
д/н
31.12.2015
Опис
Товариство цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється. торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

3. Інформація про інші цінні папери
1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску
Вид цінних паперів
Обсяг випуску (грн)
Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)
Умови обігу та погашення
1
2
3
4
5
31.12.2015
Акція привілейована бездокументарна іменна
0
0
Емiтент iншi цiннi папери емiсiя, яких пiдлягає реєстрацiї не випускав.
Опис
Емiтент iншi цiннi папери емiсiя, яких пiдлягає реєстрацiї не випускав. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: факт вiдсутнiй. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

2) інформація про похідні цінні папери
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію
Вид похідних цінніх паперів
Різновид похідних цінних паперів
Серія
Строк розміщення
Строк дії
Строк (термін) виконання
Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)
Обсяг випуску (грн)
Характеристика базового активу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
31.12.2015
д/н
Акція привілейована
Акція привілейована бездокументарна іменна
д/н
д/н
д/н
д/н
0
0
Товариство похiднi цiннi папери не випускало. Торгiвля на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. В лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Додаткова емiсiя не здiйснювалась.
4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п
Дата зарахування/списання акцій на рахунок/з рахунку емітента
Вид дії: викуп/продаж
Кількість акцій, що викуплено/продано (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/продано
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/продано
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/продано
Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
31.12.2015
викуп
0
0
01.01.2015
0
д/н
0
Опис
Викупу (продажу ранiше викуплених Товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
XI. Опис бізнесу
Iсторiя фабрики починається на початку 20-го столiття в 1914 роцi. Перша макаронна фабрика була розташована по вул. Глибочицькiй, 16. У повоєннi роки (1948-1956) була збудована нова макаронна фабрика на земельнiй дiлянцi 1,4 га потужнiстю 30 т. на добу. Неодноразово проводилась реконструкцiя з добудовою нових сучасних примiщень з метою збiльшення потужностi пiдприємства. Згiдно рiшення Виконкому Київської мiської ради за №1934 вiд 04.04.1973 р. було розпочато реконструкцiю з прибудовою нових цехiв, у яких в майбутньому були встановленi новi технологiчнi лiнiї для збiльшення виробництва макаронних виробiв за сучасними технологiями. Пiсля проведення реконструкцiї, модернiзацiї i виконання iнженерних заходiв по технiчному оснащенню виробничих процесiв станом на 01.01.2004 року фабрика має загальну потужнiсть 25 тис. тон на рiк макаронних виробiв в широкому асортиментi. Виробничi технологiчнi лiнiї оснащеннi обладнанням вiтчизняного та закордонного виробництва. АТ "Макаронна фабрика" засноване згiдно рiшення Регiонального вiддiлення фонду державного майна України № 10 вiд 09.03.1994 р. шляхом перетворення орендного пiдприємства "Київська макаронна фабрика". З 1996 року пiдприємство перетворено в акцiонерне Товариство вiдкритого типу -ВАТ"Макаронна фабрика" м.Київа ,а з червня 2001року вiйшла в Український холдинг "Євросервiс Україна", засновником якого є мiжнародна iнвестицiйно-промислова карпорацiя "Євросервiс" з центральним офiсом в Санк-Петербурзi. В 2011 роцi вiдповiдно до вимог закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено найменування товариства на публiчне акцiонерне товариства (ПАТ "Макаронна фабрика"). На кiнець 2015 року ПАТ «Макаронна фабрика» є самостiйним пiдприємством, бiльшiсть акцiонеров якої є фiзичнi особи. Емiтент в 2015 роцi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не здiйснював.

До структурних пiдроздiлiв ПАТ "Макаронна фабрика" входять: - виробничий цех; - механiчнi майстернi; - котельня; - склади для готової продукцiї; - склади для ТМЦ; - кiоски роздрiбної торгiвлi. Емiтент дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншиих вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має i в найближчий час не планує створювати. Змiн в органiзацiйнiй структурi в 2015 роцi не було.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 193. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 12. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 13. Фонд оплати працi: 12 281 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi ПАТ “ Макаронна фабрика ” в звiтном перiодi збiльшено на 2 872 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Персонал ПАТ “ Макаронна фабрика ” в 2015 роцi навчався за програмами переатистацiї, до якої ввiйшли основнi питання пiдвищення квалiфiкацiї (електрикiв, IТР, технологiв).

З червня 2001р. емiтент входить до Українського холдингу ТОВ “Євросервiс-Україна” (04080 м. Київ вул.Фрунзе, 142).

В звiтному роцi емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

ПАТ "Макаронна фабрика" пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не отримувала.

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв. Наказ товариства № 53 вiд 30.12.2011 року. Господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає законодавчим та нормативним актам.

Основним видом дiяльностi є виробництво макаронних виробiв ПАТ “Макаронна фабрика” – основний київський виробник макаронних виробiв, який стабiльно забезпечує життєдiяльнiсть мiста i є одна iз найпотужнiших пiдприємств галузi держави. За 2015 рiк вироблено 12 895,6 тон макаронних виробiв . Скорочення обсягiв виробництва макаронних виробiв в порiвняннi з минулим роком виникло: 1. У зв'язку з фiнансово-економiчною кризою в країнi, i як наслiдок, зменшення платiжної спроможностi i попиту населення на макароннi вироби. 2. У зв'язку з великим урожаєм овочiв i як наслiдок їх низькою цiною. 3. Український ринок наповнений макаронною продукцiєю економ класу та виробами низької цiнової категорiї (в зв'язку з появою на ринку великої кiлькостi дрiбних виробникiв), а ринок з виробами середньої цiнової категорiї та премiум класу по всiх харчових групах значно знизився. 4. Крiм того, український ринок наповнений макаронною продукцiєю з Iталiї, Польщi, Росiї, Литви та iнших країн. В 2008 роцi на фабрицi змонтована i введена в експлуатацiю лiнiя фiрми “Паван” Iталiя, випущена перша продукцiя, що дала можливiсть збiльшити кiлькiсть робочих мiсць. Обладнання такого рiвня в Українi не виробляється, а iнновацiйна технологiя вперше застосовується в Українi i в повному обсязi адаптована на сировину вiтчизняного виробництва.

Значними активами емiтента є основнi засоби. ПАТ "Макаронна фабрика" за останнi п'ять рокiв придбано основних засобiв на загальну суму 2165 тис. грн., в т.ч. в 2011 р. на 229 тис. грн., в 2012 р. на 190 тис. грн., в 2013 р. на 483 тис. грн., в 2014 р. на 504 тис. грн., в 2015 р. на 1437 тис. грн. Вiдчудження основних засобiв за останнi п'ять рокiв не було.

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку протягом звiтного року не укладались.

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в придатному для використання станi та одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду. Данi аналiтичного облiку спiвпадають з даними синтетичного облiку таГоловної книги. Строк корисної експлуатацiї визначається наказом про облiкову полiтику. В балансi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю їх придбання, за iсторичною вартiстю. Строк корисної експлуатацiї визначається наказом про облiкову полiтику. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 50044 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 81,49 %, в т.ч. основних засобiв I гр. - 73,74%; II гр. - 83,85%; III гр. - 69,18%; IV гр. - 79,89% . Основнi засоби використовуються на 82,6%. Сума нарахованого зносу становить 40783 тис. грн. В балансi основнi засоби вiдображенi за залишковою вартiстю. Основних засобiв, що виключенi з активiв немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає, вартiсть основних засобiв збiльшилася у зв'язку з тим, що основнi засоби надiйшли за рiк. Майновий комплекс по м. Київ, вул. Кирилiвська, 142 не находиться в заставе.

Перед пiдприємством на даному етапi розвитку постає багато проблем. Найбiльшi виробники макаронних виробiв проводять активнi дiї по завоюванню ринка i витiсненню конкурентiв, особливий iнтерес являє столичний ринок. Основними конкурентами є Хмельницька, Чернiгiвська, Луцька макароннi фабрики. Починаючи з 1993 року в Українi, зокрема i в м.Києвi, з'явилась велика кiлькiсть малих пiдприємств, якi реалiзують продукцiю по цiнам нижчим нiж реалiзує Товариство на 20-30%, за рахунок роботи на напiвлегальному положеннi i уникають сплати податкiв. Бiльша частина такої продукцiї низької якостi, виробляється на застарiлому обладнаннi, без дотримання санiтарних норм. Крiм того, iснує проблема незахищеностi українського виробника вiд iмпортних поставок. Об'єм iмпорта макаронних виробiв в Українi складає приблизно 5-7 тис.тон в рiк. За рахунок введення нової лiнiї пiдприємство має можливiсть збiльшити свої потужностi i повнiстю забезпечити Київ, Київську область та частково iншi регiони України продукцiєю вiтчизняного виробника. Перед галуззю актальними залишаються такi проблемнi питання: - питання якостi продукцiї, особливо в умовах дефiциту на Українському ринку пшеницi твердих сортiв; - брендування, упаковка, рацiональний маркетинг, дистрибуцiя макаронної продукцiї; - збiльшення випуску макаронної продукцiї премiум i середнього цiнового сегменту в умовах конкурентної боротьби.

В 2015 роцi пiдприємством сплаченi штрафи за порушення чинного законодавства в сумi 202 тис. грн.

Основна господарсько-виробнича дiяльнiсть пiдприємства проводилась за рахунок власних та запозичених коштiв. Макароннi вироби виробляються з кращої вiтчизняної екологiчно чистої сировини (борошно пшеничне, вищого сорту) без барвникiв та добавок на обладнаннi передових свiтових фiрм.

Укладених, але ще не виконаних договорiв в звiтному перiодi немає.

На 2016 рiк пiдприємство планує досягти обсягiв виробництва та реалiзацiї 15,0 тис. тон макаронних виробiв в Українi Зараз фабрика випускає бiльш як 60 найменувань вагових та фасованих макаронних виробiв групи "Екстра". Нарощується випуск макаронних виробiв , що особливо користуються попитом в Українi, кiлограмової фасовки. Питома вага фасованої продукцiї 68%. Продукцiї пiдприємства однiй з перших надано право маркування знаком "Київська якiсть", "Екологiчно чисто та безпечно". Фабрика - переможець регiональних конкурсiв якостi: "Київ-2003", "Київ-2008", "Київ-2009", "Київ-2010", "Київ-2011", "100 кращих товарiв України - 2003", "100 кращих товарiв України - 2004" лауреат галузевого бiзнес-рейтингу "Лiдери торгово-промислової України". За участь у 8-му Українському нацiональному конкурсi якостi одержано сертифiкат "Визнання досконалостi в Українi", макронним виробам клас "Екстра"присвоєно знаки "Київська якiсть" та "Екологiчно чисто та безпечно". В 2008 роцi на фабрицi введенна в єксплуатацiю автоматизовану лiнiю для виробництва короткорiзаних i штампованих макароних виробiв потужнiстю 7 тис.тон в рiк. Впровадження нового асортимента дає можливiсть закрiпити за собою ураїнський ринок, а також розвивати експортну поставку високоякiсних макаронних виробiв. Введення лiнiї дозволяє розширити асортимент i вперше в Українi освоїти випуск штампованих виробiв. Для розширення ринкiв збуту i просування продукцiї фабрика систематично приймає участь у мiських i районних ярмарках, у виставках продукцiї харчової i переробної промисловостi, як регiонального, так i всеукраїнського масштабiв, проводиться рекламна компанiя на телебаченнi, радiо, газетах i журналах.

ПАТ "Макаронна фабрика" витрати на дослiдення та розробку в звiтному перiодi не має.

ПАТ "Макаронна фабрика" в судових справах не виступає.

Черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбудуться 22 квiтня 2016 року. Iншої iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн.)
Орендовані основні засоби (тис. грн.)
Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
8762
9261
0
0
8762
9261
будівлі та споруди
1684
1681
0
0
1684
1681
машини та обладнання
6787
6373
0
0
6787
6373
транспортні засоби
196
1055
0
0
196
1055
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
95
152
0
0
95
152
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
8762
9261
0
0
8762
9261
Опис
В балансi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю їх придбання. Строк корисної експлуатацiї визначається наказом про облiкову полiтику. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 50044 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 81,49 %, в т.ч. основних засобiв I гр. - 73,74%; II гр. - 83,85%; III гр. - 69,18%; IV гр. - 79,89% . Основнi засоби використовуються на 82,6%. Сума нарахованого зносу становить 40783 тис. грн. В балансi основнi засоби вiдображенi за залишковою вартiстю. Основних засобiв, що виключенi з активiв немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає, вартiсть основних засобiв збiльшилася у зв'язку з тим, що основнi засоби надiйшли за рiк. Майновий комплекс по м. Київ, вул. Кирилiвська, 142 не находиться в заставi.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
19453
18073
Статутний капітал (тис. грн.)
3157
63
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
3157
63
Опис
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16296 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16296 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 18010 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 18010 тис.грн.
Висновок
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
50
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
606053
X
X
Усього зобов'язань
X
606103
X
X
Опис:
Зобов'язань за кредитами банку, за облiгацiями, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними паперами емiтент не має. Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п
Основний вид продукції
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції


у натуральній формі (фізична од. вим.)
у грошовій формі (тис.грн.)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.)
у грошовій формі (тіс. грн.)
у відсотках до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.3.15 Глави 3 Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р
д/н
0
0
д/н
0
0
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат*
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1
2
3
1
Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.3.15 Глави 3 Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р
0
* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації
1
2
3
10.03.2015
11.03.2015
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
15.04.2015
16.04.2015
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
15.04.2015
16.04.2015
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.09.2015
17.09.2015
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЄВРОАУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
30437318
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
м. Київ, пр. Глушкова, 1, пав. 77
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
2126 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
д/н д/н д/н д/н
Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА - ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЄВРОАУДИТ») щодо фiнансової звiтностi, що складена вiдповiдно до облiкових полiтик що базуються на вимогах МСФЗ Публiчного акцiонерного товариства «Макаронна фабрика» за 2015 рiк (перiод з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.) м. Київ- 2016 рiк 1. Адресат Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва, управлiнського персоналу ПАТ «Макаронна фабрика», фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути викорис¬таний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2. Вступний параграф Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Макаронна фабрика» станом на 31 грудня 2015 року, що включає наступнi форми: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 р. (Форма №1), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк (Форма №3), Звiт про власний капiтал за 2015 рiк (Форма №4), Примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток i форми звiтностi. Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Макаронна фабрика» станом на 31.12.2015 р. складена вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал ПАТ «Макаронна фабрика». Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки 2.1. Основнi вiдомостi про емiтента: – Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «Макаронна фабрика»; – Код ЄДРПОУ: 00376449; – Мiсцезнаходження: 04073, м. Київ, Оболонський район, вул. вул. Кирилiвська, буд. 142..; – Дата i номер свiдоцтва про реєстрацiю: №1 069 120 0000 002414 вiд 24.06.2011р.; Основнi види дiяльностi: Код 10.73 – Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв; Код 10.71 – Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання; Код 46.38 – Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними i молюсками; Код 46.90 – Неспецiалiзована оптова торгiвля; Код 47.24 – Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спецiалiзованих магазинах; Код 47.29 - Роздрiбна торгiвля iншими продуктами харчування в спецiалiзованих магазинах. 15.04.2015 року було прийняте рiшення про приватне розмiщення акцiй та збiльшити розмiр статутного капiталу ПАТ “Макаронна фабрика” за рахунок додаткових внескiв з 63 139, 65 (шiстдесяти трьох тисяч ста тридцяти дев’яти гривень 65 копiйок) до 3 156 982,50 (трьох мiльйонiв ста п’ятдесяти шести тисяч дев’ятисот вiсiмдесяти двох гривень 50 копiйок) шляхом розмiщення простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 2 946 517 (два мiльйони дев’ятсот сорок шiсть тисяч п’ятсот сiмнадцять) штук номiнальною вартiстю 1,05 (одна гривня 05 копiйок) за одну акцiю загальною номiнальною вартiстю 3 093 842,85 (три мiльйони дев’яносто три тисячi вiсiмсот сорок двi гривнi 85 копiйок). Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 63/1/2015 дата реєстрацiї «03» липня 2015 року, дата видачi «13» жовтня 2015 року, на загальну суму 3 156 982, 50 (три мiльйони сто п’ятдесят шiсть тисячi дев’ятсот вiсiмдесят двi гривнi 50 копiйок), номiнальною вартiстю 1,05 (одна гривня 05 копiйок) за одну акцiю загальною номiнальною вартiстю у кiлькостi 3 006 650 (три мiльйони шiсть тисяч шiстсот п’ятдесят) штук. Змiни до установчих документiв в 2015 роцi : – Статут у новiй редакцiї зареєстрований Реестрацiйною службою Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi 24.09.2015р. № 10691050028002414, затверджений позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Макаронна фабрика» протоколом № б/н вiд 22.09.2015 р. 2.2. Опис обсягу (характеру) аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики. 2.2.1. Опис обсягу (характеру) аудиторської перевiрки. Ми провели аудит вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.93 р. № 3125-XII, Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (рiк видання 2013), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 24.12.2014 р. № 304/1 (надалi - МСА), зокрема у вiдповiдностi iз МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти» та iнших, а також з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть емiтентiв цiнних паперiв. Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПАТ, також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв. Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) було зроблено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, який подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних папе¬рiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом згiдно Рiшення № 2826 вiд 29.09.2011 р. (iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1250 вiд 23.09.2014 р., № 1713 вiд 16.12.2014 р.). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих прин-ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. В ходi перевiрки вибiрково була перевiрена наступна документацiя: 1) реєстрацiйнi та засновницькi документи (статут пiдприємства, виписка з ЄДР тощо); 2) зведенi регiстри бухгалтерського облiку; 3) первиннi документи (вибiрково); 4) звiтнi форми – Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2015 5) 4 року включно, Звiт про фiнансовi результати (форма № 2) за 2015 рiк, Звiт про рух грошових коштiв( форма № 3) за 2015 рiк, Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2015 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2015 рiк, якi додаються до цього аудиторського висновку та затвердженi керiвництвом пiдприємства 31.12.2015 року. Звiтнiсть складена згiдно вимог МСФЗ. Iнвентаризацiя на пiдприємствi була проведена станом на 01.10.2015 р. згiдно наказу «Про проведення iнвентаризацiї основних засобiв та МШП» № 10-б вiд 01.10.2015 р., в т.ч.: iнвентаризацiя основних засобiв, iнших необоротних активiв та нематерiальних активiв з перевiркою їх фактичної наявностi. 2.2.2. Опис важливих аспектiв облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть складена за МСФЗ станом на 31.12.2015 р., з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн стандартiв та тлумачень. Облiкова полiтика ПАТ «Макаронна фабрика»наведена в Наказi на облiкову полiтику за № 38 вiд 21.12.2013 р. Облiкова полiтика ПАТ «Макаронна фабрика» розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi пiдприємство використовує при веденi облiку згiдно П(С)БО та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Основними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переваження сутi над формою, обачнiсть повнота, порiвняльнiсть. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об’єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi пiдприємства. На протязi перевiряємого перiоду облiкова полiтика пiдприємства не змiнювалася. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку в ПАТ «Макаронна фабрика» покладено на його керiвництво з зазначенням посад та мiри вiдповiдальностi в наказi про облiкову полiтику. Валюта представлення звiтностi. Валютою облiку i звiтностi для цiлей пiдготовки даної фiнансової звiтностi є нацiональна валюта України гривня. Безперервнiсть дiяльностi. Пiд час аудиту було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставить пiд значний сумнiв здатнiсть ПАТ «Макаронна фабрика» безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу щодо здатностi пiдприємства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть ПАТ «Макаронна фабрика»безперервно продовжувати дiяльнiсть. Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi ПАТ «Макаронна фабрика» безперервно продовжувати дiяльнiсть. Тобто фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов’ язання в ходi звичайної дiяльностi. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики. Застосування попередньої оцiнки є важливою частиною складання фiнансової звiтностi i не пiдриває її достовiрностi. Суттєвiсть окремих господарських операцiй та об’єктiв облiку визначена керiвництвом пiдприємства у наказi про облiкову полiтику. За орiєнтований порiг суттєвостi для активiв, зобов’ язань, власного капiталу приймається величина в розмiрi 5 вiдсоткiв для пiдсумку всiх активiв, зобов’ язань i власного капiталу. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); за стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». Посадовi особи ПАТ «Макаронна фабрика» вiдповiдальнi за пiдготовку та представлення Фiнансової звiтностi: В.о. Голови Правлiння (Президент) Варданян Грачик Манвелович – весь перiод Головний бухгалтер – Бєлушкiна Iрини Борисiвна весь перiод 4. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципiв та планував i проводив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень та помилок. Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є незалежними та достатнiми для висловлення аудиторської думки i надають пiдстави для надання аудиторського висновку (звiту). 5. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки При складаннi фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2015 року та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, ПАТ «Макаронна фабрика» взагалi дотрималось вимог МСФЗ. При цьому: - аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань станом на 01.10.2015 р., оскiльки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Беручи до уваги характер ведення господарської дiяльностi пiдприємства, а також внаслiдок згаданого обмеження обсягу аудиту, ми не мали змоги переконатися в достовiрностi даних про кiлькiсть активiв i зобов’язань станом на зазначену дату, проте ми виконали альтернативнi процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв щодо пiдтвердження обгрунтування їх наявностi. Також зазначаємо, що iнвентаризацiю на пiдприємствi проводила iнвентаризацiйна комiсiя з належним оформленням матерiалiв i результатiв iнвентаризацiї, яким ми висловлюємо довiру, керуючись вимогами МСА; - аудитор не мав змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки стосовно деяких сум дебiторської та кредиторської заборгованостi пiдприємства, оскiльки в документах пiдприємства були вiдсутнi акти звiрки з певними контрагентами. На думку аудитора, можливий вплив на фiнансову звiтнiсть наведених зауважень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. 6. Висловлення думки (умовно-позитивна думка) На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно - позитивної аудиторської думки про те, що фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на концептуальнiй основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Макаронна фабрика» станом на 31.12.2015 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв та капiталу за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Фiнансовi звiти складенi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф Не змiнюючи думки про достовiрнiсть представленої Фiнансової звiтностi, звертаємо увагу користувачiв на iснування чинникiв невизначеностi, що зумовленi економiчним спадом, знецiненням нацiональної валюти, полiтичною нестабiльнiстю, безперервними вiйськовими дiями на Сходi України з квiтня 2014 року. Зазначене може мати негативний вплив на результати дiяльностi i фiнансовий стан ПАТ «Макаронна фабрика», привести до виникнення подiй та умов, якi поставлять пiд значний сумнiв здатнiсть безперервно продовжувати дiяльнiсть. Проте, на дату надання аудиторського звiту, їх остаточний результат i наслiдки для Пiдприємства, не можуть бути достовiрно визначенi i передбаченi. Iнша допомiжна iнформацiя,щодо якої в окремих параграфах висловлює думку щодо : Власний капiтал Структура та призначення власного капiталу вiдповiдає загальним положенням та вимогам МСФЗ. Структура та призначення власного капiталу визначенi ПАТ «Макаронна фабрика» об’єктивно та адекватно. Згiдно установчих документiв Статутний капiтал Товариства становить 3 156 982,50 (три мiльйони сто п’ятдесят шiсть тисяч дев’ятсот вiсiмдесят двi гривнi 50 копiйок), який подiлено на 3 006 650 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 (одна) грн. 05 коп. кожна (Статут в редакцiї 24.09.2015 р. № 10691050028002414). Статутний фонд сплачений на 100,0 %. 15.04.2015 року було прийняте рiшення про приватне розмiщення акцiй та збiльшити розмiр статутного капiталу ПАТ “Макаронна фабрика” за рахунок додаткових внескiв з 63 139, 65 (шiстдесяти трьох тисяч ста тридцяти дев’яти гривень 65 копiйок) до 3 156 982,50 (трьох мiльйонiв ста п’ятдесяти шести тисяч дев’ятисот вiсiмдесяти двох гривень 50 копiйок) шляхом розмiщення простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 2 946 517 (два мiльйони дев’ятсот сорок шiсть тисяч п’ятсот сiмнадцять) штук номiнальною вартiстю 1,05 (одна гривня 05 копiйок) за одну акцiю загальною номiнальною вартiстю 3 093 842,85 (три мiльйони дев’яносто три тисячi вiсiмсот сорок двi гривнi 85 копiйок). Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 63/1/2015 дата реєстрацiї «03» липня 2015 року, дата видачi «13» жовтня 2015 року, на загальну суму 3 156 982, 50 (три мiльйони сто п’ятдесят шiсть тисячi дев’ятсот вiсiмдесят двi гривнi 50 копiйок), номiнальною вартiстю 1,05 (одна гривня 05 копiйок) за одну акцiю загальною номiнальною вартiстю у кiлькостi 3 006 650 (три мiльйони шiсть тисяч шiстсот п’ятдесят) штук. Акцiї додаткового випуску оплаченi на 100 % на загальну суму 4 213 519,31 грн. (чотири мiльйони двiстi тринадцять тисяч п’ятсот дев’ятнадцять грн. 31 коп.) грн., що пiдтверджено наступними документами: Акцiї додаткового розмiщення розподiлилися наступним чином: статутний капiтал (у сумi загальної номiнальної вартостi розмiщених акцiй) 3 093 842,85 (три мiльйони дев’яносто три тисячi вiсiмсот сорок двi гривнi 85 копiйок) додатковий капiтал (у сумi перевищення фактичної цiни розмiщення акцiй над їх номiнальною вартiстю) 1 119 676,46 (один мiльйон сто дев’ятнадцять тисяч шiстсот сiмдесят шiсть гривень 46 копiйок) Емiсiйний дохiд станом на 31.12.2015 року становить 1120 тис. грн. Резервний капiтал станом на 31.12.2015 року становить 16 тис. грн. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2015 року становить 15160 тис. грн. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. З метою перевiрки виконання положень статтi 155 Цивiльного кодексу України «Статутний капiтал Акцiонерного товариства» проведене порiвняння вартостi чистих активiв з розмiром Статутного капiталу, у результатi чого встановлене, що чистi активи на 31.12.2015 р. 19453 тис.грн. перевищують Статутний капiтал пiдприємства в розмiрi 3157 тис.грн., що вiдповiдає дiючому законодавству,а саме: Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента Найменування За звiтний перiод За попереднiй перiод показника (тис. грн.) (тис. грн.) Розрахункова вартiсть чистих активiв 19453 18073 Статутний капiтал 3157 63 Скоригований статутний капiтал 3157 63 Опис: Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16296 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16296 тис грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 18010 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 18010 тис. грн. Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА №720. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв та по iнформацiї товариства протягом звiтного перiоду подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента й привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»: Дата розмiщення Вид iнформацiї Дата виникнення подiї 17.09.2015 16:31:41 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 17.09.2015 16.04.2015 10:37:37 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 15.04.2015 16.04.2015 10:37:16 Вiдомостi про прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу 15.04.2015 11.03.2015 14:41:11 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 10.03.2015 20.02.2015 15:57:35 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 15.12.2014 Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази вiдносно того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. Нами надається обмежена впевненiсть щодо вiдповiдностi iншої iнформацiї. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства станом на 31.12.2014 р.) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Товариство у 2015 роцi мало виконання значних правочинiв (квалiфiкованих згiдно ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства»). Аудиторською перевiркою дотримання Товариством вимог законодавства вiдносно значних правочинiв встановлено: • Вартiсть активiв на 31.12.2014 р. становить 91 175 тис.грн. • Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам становить: 9117,5 тис.грн. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв щодо виконання значних правочинiв, ми можемо зробити висновок, що Товариство в звiтному перiодi дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. Стан корпоративного управлiння, внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Станом на 31.12.2015 року акцiями товариства володiло 1149 акцiонера. Формування складу органiв корпоративного управлiння Компанiї здiйснюється вiдповiдно до: - роздiлу 8 Статуту, затвердженого в новiй редакцiї 24.09.2015 р.; - рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №б/н вiд 22.09.2015 року) . Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: • Загальнi збори акцiонерiв Товариства; • Наглядова Рада Товариства; • Виконавчий орган Товариства - Правлiння Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №б/н вiд 27.11.2014 року). Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положеннями про загальнi збори, наглядову раду, Правлiння, ревiзiйну комiсiю (затверджене рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв, протокол № б/н вiд 27.11.2014 року). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради взагалi вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал, крiм другого кварталу (засiдання не проводились). Протягом звiтного року виконавчий орган –Голова Правлiння товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у складi правлiння протягом звiтного року вiдбувались. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2015 рiк. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: - прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту; - «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно чинного законодавства. Оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Аудит передбачав забезпечення обґрунтованої, але не абсолютної гарантiї того, що фiнансова звiтнiсть, у цiлому, не мiстить у собi суттєвих викривлень. Абсолютна аудиторська гарантiя неможлива з ряду причин, зокрема: - використання вибiркового тестування через обмеження обсягу роботи. - Бiльшiсть аудиторських доказiв є скорiше переконливими, нiж остаточними. - Крiм того, проведений аудит для формування висновку про фiнансову звiтнiсть базується на судженнi аудитора. Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi невиявленi. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу (письмове запевнення про пiдтвердження розкриття аудитору iнформацiї про результати оцiнки ризику того, що фiнансова звiтнiсть може бути суттєво викривленою внаслiдок шахрайства), який на думку аудитора, може мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ «Макаронна фабрика» внаслiдок шахрайства. За перiод з 01.01.2016 (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку, iнформацiя про наявнiсть подiй, якi iстотно б вплинули на Фiнансову звiтнiсть Пiдприємства за 2015 рiк аудитору не надавалась та пiд час аудиту не iдентифiкована. Аудитор не несе вiдповiдальностi за виконання аудиторських процедур або запити щодо Фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду з дати аудиторського висновку до дати опублiкування Фiнансових звiтiв вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на Фiнансовi звiти, несе керiвництво Пiдприємства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Аудиторська фiрма « Євроаудит» Iдентифiкацiйний код юридичної особи 30437318 Юридична адреса Мiсцезнаходження юридичної особи м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77 м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю серiя АОО № 050296 зареєстроване Голосiївською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Свiдоцтво вiд 26.07.1999 р, запис № 1 068 120 0000 000279 Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть Свiдоцтво № 2126 про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 23.02.2001 року за № 99, чинне до 29.10.2020 р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ,що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя АБ № 000315, видане 30.11.2015р. (чинне до 29.10.2020 р.) Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Ситих Юлiя Валерiївна, сертифiкат аудитора серiя А №004603, виданий рiшенням АПУ №100 вiд 30 березня 2001 року, подовжено рiшенням АПУ №308/2 вiд 26 лютого 2015 року ,строком дiї до 30 березня 2020 р. Телефон e-mail: 521-65-07 ( 08) Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Мiсце проведення аудиту : 04073, м. Київ, Оболонський район, вул. Кирилiвська, буд. 142. Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 14 вiд 25.01.2016 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 25.01.2016 р. – 01. 03.2016 р. Пiдпис аудитора, що проводив перевiрку Ситих Ю.В. Директор ТОВ «АФ «Євроаудит» сертифiкат аудитора серiя А №003844,виданий рiшенням АПУ №79 вiд 25 червня 1999 р., строком дiї до 25 червня 2018 р. ______________________ Л.С.Заєць 01.03.2016 року м. Київ, пр.Глушкова,1 пав.77
-
-
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2013
1
0
2
2014
3
2
3
2015
2
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.
Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.
Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.
Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради
5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так
Ні
Складу

X
Організації

X
Діяльності

X
Інше (запишить)
Iншої iнформацiї немає.

Наглядова рада самооцiнку не проводила.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
6

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інші (запишіть)
Комiтети в складi наглядової ради не створювались.
Інші (запишіть)
Комiтети в складi наглядової ради не створювались.

Комiтети в складi наглядової ради не створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
Iншої iнформацiї немає.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X
Інше (запишіть)
Iншої iнформацiї немає.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Так
Так
Ні
Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Так
Так
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
Ні
Ні
Ні
Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про акції акціонерного товариства
X

Положення про порядок розподілу прибутку
X

Інше (запишіть):
Iншої iнформацiї немає.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
Ні
Так
Так
Так
Так
Інформація про склад органів управління товариства
Так
Так
Так
Так
Так
Статут та внутрішні документи
Так
Ні
Так
Так
Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
Ні
Ні
Так
Так
Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (запишіть)
Iншої iнформацiї немає.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень

X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X
Інше (запишіть)
Iншої iнформацiї немає.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X

Наглядова рада

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант
X

Перевірки не проводились

X
Інше (запишіть)
Iншої iнформацiї немає.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X
Інше (запишіть)
Iншої iнформацiї немає.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так
Ні
Випуск акцій
X

Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків
X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
X
Не визначились


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 31.12.2015 ; яким органом управління прийнятий: Кодексу корпоративного управлiння Товариство не приймало.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодексу корпоративного управлiння Товариство не приймало.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодексу корпоративного управлiння Товариство не приймало.КОДИ


Дата(рік, місяць, число)
2016 | 01 | 01
Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"
за ЄДРПОУ
04012425
Територія

за КОАТУУ
8038000000
Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності

за КВЕД
10.73
Середня кількість працівників
193

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса
вул. Кирилiвська, 142, м. Київ, Оболонський, Київська область, 04073, Україна, (044) 468-50-37

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)


за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
2
3
4
5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
1000
79
41
0
первісна вартість
1001
90
90
0
накопичена амортизація
1002
11
49
0
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
0
Основні засоби:
1010
8762
9261
0
первісна вартість
1011
47064
50044
0
знос
1012
38302
40783
0
Інвестиційна нерухомість:
1015
0
0
0
первісна вартість
1016
0
0
0
знос
1017
0
0
0
Довгострокові біологічні активи:
1020
0
0
0
первісна вартість
1021
0
0
0
накопичена амортизація
1022
0
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції
1035
290
290
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
1110
1110
0
Гудвіл
1050
0
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
0
Усього за розділом I
1095
10241
10702
0
II. Оборотні активи
Запаси
1100
10524
12988
0
Виробничі запаси
1101
4432
3544
0
Незавершене виробництво
1102
0
0
0
Готова продукція
1103
6059
9437
0
Товари
1104
33
7
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
15270
17952
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

37627

314172

0
з бюджетом
1135
385
12389
0
у тому числі з податку на прибуток
1136
285
39
0
з нарахованих доходів
1140
0
0
0
із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
11889
47924
0
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
207144
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
643
2268
0
Готівка
1166
10
24
0
Рахунки в банках
1167
633
2244
0
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
0
резервах незароблених премій
1183
0
0
0
інших страхових резервах
1184
0
0
0
Інші оборотні активи
1190
4596
17
0
Усього за розділом II
1195
80934
614854
0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
0
Баланс
1300
91175
625556
0

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
63
3157
0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
0
Додатковий капітал
1410
0
1120
0
Емісійний дохід
1411
0
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
0
Резервний капітал
1415
16
16
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
17994
15160
0
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
0
Усього за розділом I
1495
18073
19453
0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
0
Страхові резерви, у тому числі:
1530
0
0
0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)
1531
0
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)
1532
0
0
0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)
1533
0
0
0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)
1534
0
0
0
Інвестиційні контракти;
1535
0
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
0
Усього за розділом II
1595
0
0
0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
0
Векселі видані
1605
0
0
0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
0
за товари, роботи, послуги
1615
26943
20776
0
за розрахунками з бюджетом
1620
48
50
0
за у тому числі з податку на прибуток
1621
0
50
0
за розрахунками зі страхування
1625
326
150
0
за розрахунками з оплати праці
1630
402
442
0
за одержаними авансами
1635
3
0
0
за розрахунками з учасниками
1640
0
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
0
за страховою діяльністю
1650
0
0
0
Поточні забезпечення
1660
219
463
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
45161
584222
0
Усього за розділом IІІ
1695
73102
606103
0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
0
Баланс
1900
91175
625556
0

Примітки
Надана iнформацiя дає дiйсне та повне уявлення про склад активiв та пасивiв пiдприємства.
Керівник
Томiленко Валерiй Михайлович
Головний бухгалтер
Бєлушкiна Iрина Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число)
2016 | 01 | 01
Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"
за ЄДРПОУ
04012425

(найменування)Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
129894
88296
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
0
0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 87711 )
( 65073 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
прибуток

2090

42183

23223
збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
1278
11736
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 4456 )
( 4584 )
Витрати на збут
2150
( 17698 )
( 12963 )
Інші операційні витрати
2180
( 6895 )
( 21501 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
( 0 )
( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
( 0 )
( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

14412

0
збиток
2195
( 0 )
( 4089 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
310
Інші доходи
2240
0
8
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 16778 )
( 324 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 7 )
( 19 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0
збиток
2295
( 2373 )
( 4114 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-461
0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0
збиток
2355
( 2834 )
( 4114 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
0
0
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
-2834
-4114

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати
2500
69483
48522
Витрати на оплату праці
2505
12281
9409
Відрахування на соціальні заходи
2510
3236
2479
Амортизація
2515
2536
2915
Інші операційні витрати
2520
29183
40944
Разом
2550
116719
104269

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій
2600
3006650
60133
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
3006650
60133
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
-0.94
-68.42
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
-0.94
-68.42
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0
0

Примітки
Визначення балансового прибутку (збитку) вiдбувається згiдно з чиним законодавством України.
Керівник
Томiленко Валерiй Михайлович
Головний бухгалтер
Бєлушкiна Iрина Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число)
2016 | 01 | 01
Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"
за ЄДРПОУ
04012425

(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

163634

108569
Повернення податків і зборів
3005
17
0
у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
16
288
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
62987
93
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
108886
31139
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 459643 )

( 121838 )
Праці
3105
( 9510 )
( 7682 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 5140 )
( 3490 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 3386 )
( 4207 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
( 232 )
( 172 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
3117
( 328 )
( 1986 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
3118
( 2826 )
( 2049 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>
3140
( 89149 )
( 6 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 6748 )
( 2262 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-238036
604
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
0
0
необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
308
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
( 207144 )
( 0 )
необоротних активів
3260
( 0 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 324 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-207144
-16
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
4214
0
Отримання позик
3305
442616
3000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
0
3000
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
446830
0
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
1650
588
Залишок коштів на початок року
3405
643
76
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
-25
-21
Залишок коштів на кінець року
3415
2268
643

Примітки
Звiт про рух грошових коштiв складено згiдно з МСФО7 "Звiт про рух грошових коштiв".
Керівник
Томiленко Валерiй Михайлович
Головний бухгалтер
Бєлушкiна Iрина Борисiвна
КОДИ


Дата(рік, місяць, число)
2016 | 01 | 01
Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"
за ЄДРПОУ
04012425

(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року


надходження
видаток
надходження
видаток
1
2
3
4
5
6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500
0
0
0
0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505
0
X
0
X
збільшення (зменшення) забезпечень
3510
0
0
0
0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
3515
0
0
0
0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
3520
0
0
0
0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
3521
0
0
0
0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
3522
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
3523
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій
3524
0
0
0
0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів
3526
0
0
0
0
Фінансові витрати
3540
X
0
X
0
Зменшення (збільшення) оборотних активів
3550
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) запасів
3551
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів
3552
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
3553
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості
3554
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів
3556
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів
3557
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
3560
0
0
0
0
Грошові кошти від операційної діяльності
3570
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
3561
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
3562
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування
3563
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці
3564
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів
3566
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань
3567
0
0
0
0
Сплачений податок на прибуток
3580
X
0
X
0
Сплачені відсотки
3585
X
0
X
0
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
0
0
0
0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
0
X
0
X
необоротних активів
3205
0
X
0
X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
X
0
X
дивідендів
3220
0
X
0
X
Надходження від деривативів
3225
0
X
0
X
Надходження від погашення позик
3230
0
X
0
X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
X
0
X
Інші надходження
3250
0
X
0
X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
X
0
X
( 0 )
необоротних активів
3260
X
0
X
0
Виплати за деривативами
3270
X
0
X
0
Витрачання на надання позик
3275
X
0
X
0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
X
0
X
0
Інші платежі
3290
X
0
X
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
0
0
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності


Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
X
0
X
Отримання позик
3305
0
X
0
X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
X
0
X
Інші надходження
3340
0
X
0
X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
X
0
X
0
Погашення позик
3350
X
0
X
0
Сплату дивідендів
3355
X
0
X
0
Витрачання на сплату відсотків
3360
X
0
X
0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
X
0
X
0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
X
0
X
0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
X
0
X
0
Інші платежі
3390
X
0
X
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
0
0
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
0
0
0
0
Залишок коштів на початок року
3405
0
X
0
X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
0
0
0
0

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

КОДИ


Дата(рік, місяць, число)
2016 | 01 | 01
Підприємство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"
за ЄДРПОУ
04012425

(найменування)Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
63
0
0
16
17994
0
0
18073
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року
4095
63
0
0
16
17994
0
0
18073
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100
0
0
0
0
-2834
0
0
-2834
Інший сукупний дохід за звітний період
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
3094
0
1120
0
0
-3094
0
1120
Погашення заборгованості з капіталу
4245
0
0
0
0
0
3094
0
3094
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій (часток)
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі
4295
3094
0
1120
0
-2834
0
0
1380
Залишок на кінець року
4300
3157
0
1120
16
15160
0
0
19453

Примітки
Змiн щодо розмiру статуного капiталу , кiлькостi акцiй, їх номiнальної вартостi та категорiй не було.
Керівник
Томiленко Валерiй Михайлович
Головний бухгалтер
Бєлушкiна Iрина Борисiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКАРОННА ФАБРИКА» Адреса: 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 142 ЄДРПОУ: 00376449, п/р 26000013870001 в ПАТ «Альфа Банк», м. Київ, МФО 300346 тел/ф. (044) 468-32-06, 468-32-20, 468-51-60. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк 1. Загальна iнформацiя про ПАТ «Макаронна фабрика» Iдентифiкацiйнi реквiзити, мiсцезнаходження емiтента Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Макаронна фабрика" Скорочене найменування (за наявностi) ПАТ "Макаронна фабрика" Органiзацiйно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство Поштовий iндекс 04073 Область, район Оболонський р-н. Населений пункт м.Київ Вулиця, будинок Вул.Кирилiвська,142 Основнi види дiяльностi Код за КВЕД Вид дiяльностi* 10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання 10.73 Виробництво макаронних виробiв i подiбних борошняних виробiв 46.38 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними та молюсками 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля 47.24 Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спецiалiзованих магазинах 47.29 Роздрiбна торгiвля iншими продуктами харчування в спецiалiзованих магазинах Iнформацiя про державну реєстрацiю емiтента Серiя i номер свiдоцтва 10691200000002414 Дата державної реєстрацiї 31.01.1996 Орган, що видав свiдоцтво Оболонська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя Зареєстрований статутний капiтал (грн.) 3156982,50 Сплачений статутний капiтал (грн.) 3156982,50 Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 р. I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 1 2 3 4 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 129894 88296 Чистi заробленi страховi премiї 2010 Премiї пiдписанi, валова сума 2011 Премiї, переданi у перестрахування 2012 Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 2013 Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (87711) (65073) Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070 Валовий: 2090 42183 23223 прибуток збиток 2095 0 0 Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов"язань 2105 Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110 Змiна iнших страхових резервiв, валова сума 2111 Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112 Iншi операцiйнi доходи 2120 1278 11736 Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121 Дохiд вiд первiсного вiзнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2122 Адмiнiстративнi витрати 2130 (4456) (4584) Витрати на збут 2150 (17698) (12963) Iншi операцiйнi витрати 2180 (6895) (21501) Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2181 Витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2182 Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: 2190 14412 0 прибуток збиток 2195 0 (4089) Дохiд вiд участi в капiталi 2200 Iншi фiнансовi доходи 2220 310 Iншi доходи 2240 8 Дохiд вiд благодiйної допомоги 2241 Фiнансовi витрати 2250 (16778) (324) Втрати вiд участi в капiталi 2255 Iншi витрати 2270 (7) (19) Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi 2275 Фiнансовий результат до оподаткування: 2290 0 0 прибуток збиток 2295 (2373) (4114) Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 (461) Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 Чистий фiнансовий результат: 2350 0 0 прибуток збиток 2355 (2834) (4114) II. СУКУПНИЙ ДОХIД Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 1 2 3 4 Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 Накопиченi курсовi рiзницi 2410 Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 Iнший сукупний дохiд 2445 Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 0 0 Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 0 0 Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 -2834 -4114 Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2015 р. Актив Код рядка За МСФЗ на 31.12.2015р. За МСФЗ на 31.12.2014р. За МСФЗ на 31.12.2013р. 1 2 3 4 5 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи 1000 41 79 2 первiсна вартiсть 1001 90 90 14 накопичена амортизацiя 1002 -49 -11 -12 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 Основнi засоби 1010 9261 8762 10731 первiсна вартiсть 1011 50044 47064 48060 знос 1012 -40783 -38302 -37329 Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 1016 Знос iнвестицiйної нерухомостi 1017 Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв 1021 Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 1022 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 1030 якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 290 290 3290 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 8 Вiдстроченi податковi активи 1045 1110 1110 1110 Гудвiл 1050 Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065 Iншi необоротнi активи 1090 Усього за роздiлом I 1095 10702 10241 15141 II. Оборотнi активи Запаси 1100 12988 10524 27554 Виробничi запаси 1101 3544 4432 2063 Незавершене виробництво 1102 Готова продукцiя 1103 9437 6059 5776 Товари 1104 7 33 19715 Поточнi бiологiчнi активи 1110 Депозити перестрахування 1115 Векселi одержанi 1120 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 17952 15270 11241 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 1130 за виданими авансами 314172 37627 1586 з бюджетом 1135 12389 385 103 у тому числi з податку на прибуток 1136 39 285 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 47924 11889 126 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 207144 Грошi та їх еквiваленти 1165 2268 643 76 Готiвка 1166 24 10 Рахунки в банках 1167 2244 633 76 Витрати майбутнiх перiодiв 1170 11 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 у тому числi в: резервах довгострокових зобов"язань 1181 резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 резервах незароблених премiй 1183 iнших страхових резервах 1184 Iншi оборотнi активи 1190 17 4596 1 Усього за роздiлом II 1195 614854 80934 40698 III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 Баланс 1300 625556 91175 55839 Пасив Код рядка За МСФЗ на 31.12.15р. За МСФЗ на 31.12.14р. За МСФЗ на 31.12.13р. 1 2 3 4 5 I. Власний капiтал Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 3157 63 63 Внески до незареєстрованого статутного капiталу 1401 Капiтал у дооцiнках 1405 Додатковий капiтал 1410 1120 Емiсiйний дохiд 1411 Накопиченi курсовi рiзницi 1412 Резервний капiтал 1415 16 16 16 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 15160 17994 22108 Неоплачений капiтал 1425 Вилучений капiтал 1430 Iншi резерви 1435 Усього за роздiлом I 1495 19453 18073 22187 II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 Пенсiйнi зобов"язання 1505 Довгостроковi кредити банкiв 1510 Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 Довгостроковi забезпечення 1520 Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521 Цiльове фiнансування 1525 Благодiйна допомога 1526 Страховi резерви 1530 у тому числi: резерв довгострокових зобов"язань 1531 резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 резерв незароблених премiй 1533 iншi страховi резерви 1534 Iнвестицiйнi контракти 1535 Призовий фонд 1540 Резерв на виплату джек-поту 1545 Усього за роздiлом II 1595 III. Поточнi зобов'язання i забезпечення Короткостроковi кредити банкiв 1600 3000 Векселi виданi 1605 Поточна кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 товари, роботи, послуги 1615 20776 26943 29107 розрахунками з бюджетом 1620 50 48 289 у тому числi з податку на прибуток 1621 50 розрахунками зi страхування 1625 150 326 186 розрахунками з оплати працi 1630 442 402 401 Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 3 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 Поточнi забезпечення 1660 463 219 186 Доходи майбутнiх перiодiв 1665 Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1670 Iншi поточнi зобов'язання 1690 584222 45161 483 Усього за роздiлом III 1695 606103 73102 33652 IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 V. Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 1800 Баланс 1900 625556 91175 55839 2.Представлення фiнансової звiтностi та основнi положення облiкової полiтики 2.1 Основа пiдготовки фiнансової звiтностi Наведена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi („МСФЗ”), прийнятих Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку („РМСБО”), та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi („КТМФЗ”). За усi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що закiнчився 31 грудня 2012 р., Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку (нацiональнi П(С) БО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю Товариства, пiдготовленою вiдповiдно до МСФЗ. Див. Примiтку 2.3, в якiй наведена iнформацiя про перехiд Товариства на МСФЗ. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi з принципами оцiнки за первiсною вартiстю, та за амортизованою вартiстю для певних фiнансових iнструментiв. 2.2 Суттєвi положення облiкової полiтики Далi описанi суттєвi положення облiкової полiтики, використанi Товариством при пiдготовцi фiнансовiй звiтностi. 2.2.1.Функцiональна валюта та валюта представлення – Функцiональною валютою та валютою представлення даної фiнансової звiтностi компанiї є українська гривня. 2.2.2 Iнвестицiї в асоцiйовану компанiю У вiдповiдностi до стандарту МСФЗ Товариство веде облiк та визначає фiнансовi результати вiд iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства за методом участi в капiталi та моделлю собiвартостi. За методом участi в капiталi. Вiдповiдно до методу дольової участi iнвестицiї в асоцiйовану компанiю вiдображаються у звiтi про фiнансове положення за первiсною вартiстю плюс змiни, що виникли пiсля придбання в долi чистих активiв асоцiйованої компанiї, що належить Товариству. Звiт про прибутки i збитки вiдображає долю фiнансових результатiв дiяльностi асоцiйованої компанiї. Якщо вiдбулися змiни, безпосередньо визнанi в капiталi асоцiйованої компанiї, Товариство визнає свою долю такої змiни i розкриває цей факт у звiтi про змiни в капiталi. Доля в прибутку асоцiйованих компанiй вiдображена безпосередньо в звiтi про прибутки i збитках. Вона є прибутком, що належить акцiонерам асоцiйованої компанiї, i тому визначається як прибуток пiсля облiку оподаткування i неконтрольованої долi участi в дочiрнiх компанiях асоцiйованих компанiй. Фiнансова звiтнiсть асоцiйованої компанiї складається за аналогiчний звiтний перiод, що i фiнансова звiтнiсть Товариства. У разi потреби у звiтнiсть вносяться коригування з метою приведення облiкової полiтики у вiдповiднiсть з облiковою полiтикою Товариства. Пiсля застосування методу дольової участi Товариство визначає необхiднiсть визнання додаткового збитку вiд знецiнення iнвестицiй Товариства в асоцiйованi компанiї. На кожну звiтну дату Товариство встановлює наявнiсть об'єктивних свiдчень знецiнення iнвестицiй в асоцiйованi компанiї. У разi наявностi таких свiдчень Товариство розраховує суму знецiнення як рiзницю мiж вартiстю замiщення асоцiйованої компанiї та її балансовою вартiстю, i визнає цю суму в звiтi про прибутки i збитки по статтi "Доля в прибутку асоцiйованої компанiї". У разi втрати суттєвого впливу на асоцiйовану компанiєю Товариство оцiнює i визнає iнвестицiї, що залишилися, за справедливою вартiстю. Рiзниця мiж балансовою вартiстю асоцiйованiй компанiї на момент втрати суттєвого впливу i справедливою вартiстю iнвестицiй, що залишилися, i надходженнями вiд вибуття визнається у складi прибутку або збитку. За моделлю собiвартостi Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства (крiм тих, на якi iснує оприлюднена цiна iнвестор оцiнює за собiвартiстю мiнус будь-якi збитки вiд зменшення корисностi. Iнвестор визнає дивiденди та iншi надходження, отриманi вiд iнвестицiї як дохiд, незалежно вiд того, чи є джерелом цих надходжень накопиченi прибутки асоцiйованого пiдприємства, що виникають до або пiсля дати придбання. 2.2.3. Запаси – Запаси вiдображаються за меншою з: первiсної вартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати на придбання, мито, витрати на транспортування та вартiсть вантажно-розвантажувальних робiт. Первiсна вартiсть визначається за методом „ФIФО” (перше надходження – перше вибуття). Чиста вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за вирахуванням всiх очiкуваних витрат на реалiзацiю. 2.2.4 Визнання виручки Виручка визнається у тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як вiрогiдне, i якщо виручка може бути надiйно оцiнена, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої або такої, що пiдлягає отриманню винагороди з урахуванням договiрних умов платежу i за вирахуванням податкiв або мита. Товариство аналiзує укладенi угоди, що передбачають отримання виручки, вiдповiдно певними критерiями з метою визначення того, чи виступає вона в якостi принципала або агента. Товариство дiйшло висновку, що воно виступає принципалом за усiма такими угодами. Для визнання виручки також повиннi виконуватися наступнi критерiї: - Виручка вiд продажу товарiв визнається, як правило, при доставцi товарiв, коли суттєвi ризики i вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця. - Доходи вiд надання послуг визнаються вiдповiдно до стадiї завершення операцiї на звiтну дату i коли iснує достатня ймовiрнiсть, що товариство отримає економiчнi вигоди, пов’язанi з цiєю операцiєю. Якщо результат операцiї, пов’язаної з наданням послуг, неможливо визначити достовiрно, доходи визнаються у тому обсязi, в якому можна вiдшкодувати визнанi витрати. 2.2.5.Дивiденди – Дивiденди, оголошенi протягом звiтного перiоду, визнаються як розподiл суми нерозподiленого прибутку власникам капiталу протягом вiдповiдного перiоду, причому сума визнаних, але не сплачених дивiдендiв включається до складу короткострокових зобов’язань. Будь-якi дивiденди, оголошенi пiсля закiнчення звiтного перiоду, але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску, описуються у Примiтцi «Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду». 2.2.6.Оренда – Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо за умовами оренди орендар приймає на себе усi iстотнi ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням активом. Будь-яка iнша оренда класифiкується як операцiйна. 2.2.7.Доход вiд оренди Доход вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, облiковується за прямолiнiйним методом впродовж термiну оренди. Вiдповiдно до вимог МСФЗ(IFRS) 1 для угод, укладених до 1 сiчня 2012 р., датою початку орендних вiдносин умовно вважається 1 сiчня 2012 р. Товариство в якостi орендаря Фiнансова оренда, по якiй до Товариства переходять практично усi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку термiну оренди по справедливiй вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менша, - за дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж витратами на фiнансування i зменшенням основної суми зобов'язання по орендi так, щоб вийшла постiйна ставка вiдсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фiнансування вiдображаються безпосередньо в звiтi про прибутки i збитки. Орендований актив амортизується впродовж перiоду корисного використання активу. Проте якщо вiдсутня обгрунтована упевненiсть в тому, що Товариству перейде право власностi на актив у кiнцi термiну оренди, актив амортизується впродовж коротшого з наступних перiодiв: розрахункового термiну корисного використання активу i термiну оренди. Платежi по операцiйнiй орендi визнаються як операцiйнi витрати в звiтi про прибутки i збитки рiвномiрно упродовж усього термiну оренди. Товариство в якостi орендодавця Договори оренда, по яким у Товариства залишаються практично усi ризики i вигоди вiд володiння активом класифiкуються як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, понесенi при укладеннi договору операцiйної оренди, включаються у балансову вартiсть переданого в оренду активу i визнаються впродовж термiну оренди так само, як i доход вiд оренди. Умовнi платежi по орендi визнаються у складi виручки в тому перiодi, в якому вони були отриманi. 2.2.8 Податки Витрати з податку на прибуток представляють собою суму поточного податку на прибуток i вiдстроченого податку. Поточний податок – Податок на прибуток розраховується згiдно з чинним законодавством України. Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, розраховується виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi , тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на валовi витрати в iнших звiтних перiодах, а також не включаються статтi, якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню або не вiдносяться на валовi витрати в цiлях оподаткування. Вiн розраховується з використанням податкових ставок, якi дiють протягом звiтного перiоду. Вiдстрочений податок визнається стосовно тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. Податок з продажiв Виручка, витрати i активи визнаються за вирахуванням суми податку з продажiв, крiм випадкiв, коли: - податок з продажiв, що виник при купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок з продажiв визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат; - дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку з продажiв. Чиста сума податку з продажiв, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в звiтi про фiнансове положення. 2.2.9 Основнi засоби Устаткування враховується за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i/або накопичених збиткiв вiд знецiнення у разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин устаткування i витрати по позиках у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї визнання. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Товариство припиняє визнання замiненого компонента i визнає новi компоненти з вiдповiдними термiнами корисного використання i амортизацiєю. Аналогiчно, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним визнаються у балансовiй вартостi основних засобiв як замiна устаткування, якщо виконуються критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються в звiтi про прибутки i збитки у момент понесения. Приведена вартiсть очiкуваних витрат по виведенню активу з експлуатацiї пiсля його використання включається в первiсну вартiсть вiдповiдного активу якщо виконуються критерiї визнання резерву пiд майбутнi витрати. Земля i будiвлi оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї по будiвлях i збиткiв вiд знецiнення. Тестування на знецiнення проводиться з достатньою частотою. Вартiсть основних засобiв, яка пiдлягає амортизацiї, оцiнюється як iсторична вартiсть, зменшена на суму лiквiдацiйної вартостi активiв вiд нуля до 20%. Амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом впродовж очiкуваного термiну корисного використання активiв таким чином: Машини та обладнання вiд 5 рокiв Меблi, устаткування та iншi основнi засоби вiд 4 рокiв Будiвлi та спруди вiд 20 рокiв Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента вiдбувається при їх вибуттi або у разi, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд їх використання або вибуття. Доход або витрати, що виникають в результатi списання активу, (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу), вiдображаються у звiт про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому визнання активу було припинено. Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв аналiзуються у кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi коригуються. 2.2.10.Знецiнення основних засобiв та нематерiальних активiв – На кожну звiтну дату товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв та нематерiальних активiв для виявлення будь-яких ознак того, що данi активи втратили частину своєї вартостi внаслiдок знецiнення. За наявностi таких ознак проводиться оцiнка суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо таке знецiнення мало мiсце). Для цiлей оцiнки знецiнення активи розподiляються на групи за найнижчими рiвнями, для яких iснують грошовi потоки, якi можна окремо iдентифiкувати (одиницi, якi генерують грошовi кошти). Сума вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж, та вартостi використання. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi майбутнi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризикiв, характерних для даного активу. Якщо, за оцiнками, сума вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) менша за його балансову вартiсть, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) зменшується до суми його вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення визнається негайно у складi прибутку або збитку. Якщо, у подальшому, збиток вiд знецiнення сторнується, то балансова вартiсть активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки суми його вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансової вартостi, яка була б визначена, якби для активу (одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд знецiнення. Сторнування збитку вiд знецiнення визнається негайно у складi прибутку або збитку. 2.2.11 Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку оцiнюється за первiсною вартiстю, включаючи витрати по угодi. Пiсля початкового визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартостю, яка вiдображає ринковi умови на звiтну дату. Доходи або витрати що виникають вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi, включаються в звiт про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому вони виникли. Визнання iнвестицiйної нерухомостi в звiтi про фiнансовий стан припиняється при вибуттi, або у разi, якщо вона виведена з експлуатацiї, i вiд її вибуття не очiкується економiчних вигод в майбутньому. Рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу визнається у звiтi про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому було припинено його визнання. Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюються тодi i тiльки тодi коли має мiсце змiна в характерi використання нерухомостi. При рекласифiкацiї з iнвестицiйної нерухомостi в займаний власником об'єкт нерухомостi умовна первiсна вартiсть для цiлей подальшого облiку є справедлива вартiсть на момент змiни цiлей використання. У разi, коли займаний власником об'єкт нерухомостi стає об'єктом iнвестицiйнiй нерухомостi, Товариство враховує таку нерухомiсть вiдповiдно до полiтики облiку основних засобiв до моменту змiни мети використання. 2.2.12 Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при початковому визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю. Пiсля початкового визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд знецiнення (у разi їх наявностi). Нематерiальнi активи, виготовленi усерединi компанiї, за виключенням капiталiзованих витрат на розробку продуктiв, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки за звiтний рiк, в якому вiн виникли. Термiн корисного використання нематерiальних активiв може бути або обмеженим, або невизначеним. Нематерiальнi активи з обмеженим термiном корисного використання амортизуються впродовж всього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим термiном корисного використання переглядаються, як мiнiмум, у кiнцi кожного звiтного перiоду. Змiна передбачуваного термiну корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигод, включених в актив, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим термiном корисного використання визнаються в звiтi про прибутки i збитки в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв. Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання не амортизуються, а тестуються на знецiнення щорiчно або окремо, або на рiвнi пiдроздiлiв що генерують грошовi потоки. Термiн корисного використання нематерiального активу з невизначеним термiном використання переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив в категорiю активiв з невизначеним термiном корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки термiну корисного використання – з невизначеного на обмежений термiн - здiйснюється на перспективнiй основi. Доход або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу розраховуються як рiзниця мiж чистим доходом вiд вибуття активу i балансовою вартiстю активу, i признаються в звiтi про прибутки i збитках у момент припинення визнання цього активу. 2.2.13 Фiнансовi активи та зобов»язання Фiнансовi iнструменти вiдображаються за первiсною вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї, суттєвої змiни суми прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов’язань. Первiсна вартiсть – це сума сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв або справедлива вартiсть iнших ресурсiв, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати на проведення операцiї. Оцiнка за первiсною вартiстю застосовується лише до iнвестицiй в iнструменти капiталу, якi не мають ринкових котирувань i справедлива вартiсть яких не може ути достовiрно визначена Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних балансових статей. Iнструмент у подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю, тiльки якщо цей iнструмент є борговим iнструментом i якщо мета бiзнес-моделi суб’єкта господарювання полягає в утриманнi активу для одержання грошових потокiв вiдповiдно до договору, та грошовi потоки вiд активу вiдповiдно до договору – це виключно виплати основної суми боргу та процентiв (тобто вiн має лише базовi характеристики кредиту). Грошовi кошти та їхнi еквiваленти – Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають грошовi кошти в касi, грошовi кошти на рахунках в банках та депозити на вимогу. Дебiторська заборгованiсть - Дебiторська заборгованiсть класифiкується як короткострокова, коли її погашення очiкується протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не нараховуються вiдсотки i стосовно якої вплив застосування методу ефективної ставки вiдсотка не є суттєвим, вiдображається за номiнальною вартiстю. Вiдповiднi резерви на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi визнаються у складi консолiдованого прибутку або збитку, коли iснують об’єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився. Якщо компанiя визначить, що не iснує об’єктивних свiдчень знецiнення для iндивiдуально оцiненої дебiторської заборгованостi, незалежно вiд її розмiру, така дебiторська заборгованiсть включається до групи дебiторської заборгованостi з аналогiчними характеристиками кредитного ризику i оцiнюється на предмет знецiнення на колективнiй основi. Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення дебiторська заборгованiсть групується на основi аналогiчних характеристик кредитного ризику. Цi характеристики є важливими для оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв для груп таких активiв, оскiльки вони вказують на здатнiсть дебiторiв сплатити усi суми заборгованостi у вiдповiдностi з договiрними умовами активiв, оцiнка яких здiйснюється. Майбутнi потоки грошових коштiв вiд групи дебiторської заборгованостi, на предмет знецiнення якої здiйснюється колективна оцiнка, визначаються на основi потокiв грошових коштiв вiд активiв за договором та досвiду керiвництва щодо сум вiрогiдного прострочення заборгованостi, який враховує результат минулих збиткових подiй та успiху у вiдшкодуваннi прострочених сум. У минулий досвiд вносяться коригування на основi поточної iнформацiї, яка пiдлягає спостереженню i яка вiдображає вплив поточних умов, якi не iснували у попереднi перiоди, а також усунення впливу минулих умов, якi не iснують у поточному перiодi. Кредиторська заборгованiсть – кредиторська заборгованiсть визнається та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю. Кредиторська заборгованiсть класифiкується як довгострокова, якщо вона повинна бути погашена протягом перiоду бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати. Кредиторська заборгованiсть, яка повинна бути погашена протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, класифiкується як короткострокова кредиторська заборгованiсть. Позики – позики класифiкуються як довгостроковi, якщо вони пiдлягають погашенню протягом перiоду бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати. Позики, якi очiкується погасити протягом дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, класифiкуються як короткостроковi зобов’язання. 2.2.14. Резерви Резерви – Резерви визнаються, коли товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання (на основi правового регулювання або яке витiкає iз обставин) внаслiдок минулих подiй, i при цьому iснує достатня ймовiрнiсть, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для його погашення, i можна зробити достовiрну оцiнку даного зобов’язання. Витрати, що вiдноситься до резерву, вiдображується у звiтi про прибутки i збитки за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються по поточнiй ставцi до оподаткування, яка вiдображає, коли це прийнятно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом признається як витрати на фiнансування. Резерв сумнiвних боргiв Величина резерву сумнiвних боргiв розраховувалась по дебiторської заборгованостi для кожного контрагента, якщо термiн прострочення боргу складає бiльше 90 календарних днiв з моменту настання термiну платежу. Резерви пiд реструктуризацiю Резерви пiд реструктуризацiю визнаються виключно у разi виконання загальних критерiїв визнання резервiв. Крiм того, Товариство повинне дотримуватися детального офiцiйного плану, в якому визначенi дiяльнiсть або частини дiяльностi, що реструктуризується, мiсцезнаходження i кiлькiсть спiвробiтникiв, що пiдпадають пiд реструктуризацiю, детальна оцiнка вiдповiдних витрат i вiдповiдних термiнiв. При цьому у осiб, яких стосується реструктуризацiя, повинно скластися обгрунтоване очiкування, що реструктуризацiя здiйснюватиметься, або виконання плану вже повинне бути розпочато. Резерв пiд оплату зобов'язання по судовим впровадженням Резерв пiд оплату зобов'язання по судовим впровадженням визнається Товариством у разi, якщо можливо визначити високу ступiнь вiрогiдностi виникнення таких зобов'язань, i термiн оплати. Якщо, на думку Товариства можливо, але маловiрогiдно, що процес буде програно, у фiнансовiй звiтностi не створюється резерв пiд оплату такого зобов'язання. 2.2.15.Капiтал – Капiтал визнається за справедливою вартiстю внескiв, отриманих Товариством. 2. 3. Перше застосування МСФЗ Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчилась 31 грудня 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю Товариства, пiдготовленою згiдно МСФЗ. За попереднi звiтнi перiоди закiнчуючи роком, що закiнчився 31 грудня 2011 р., Товариство готувало фiнансову звiтнiсть згiдно з нацiональними загальноприйнятими принципами бухгалтерського облiку (нацiональнi П(С) БО). Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення щодо здатностi Пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi i з урахуванням того, що вона продовжуватиме свою операцiйну дiяльнiсть у найближчому майбутньому.
Продовження тексту приміток
ЗВIРКА КАПIТАЛУ Таблиця звiрки капiталу станом на 31.12.2015 р. Актив Код рядка За П(С)БО на 31.12.15р. Виправлення помилок Ефект переходу на МСФЗ За МСФЗ на 31.12.15р. Примiтки 1 2 3 4 5 6 7 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи 1000 43 41 D,G первiсна вартiсть 1001 104 -14 90 накопичена амортизацiя 1002 -61 12 -49 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 10 -10 0 C Основнi засоби 1010 9277 9261 первiсна вартiсть 1011 50034 10 50044 A,C,D,G знос 1012 -40756 -27 -40783 Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 0 0 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 1016 Знос iнвестицiйної нерухомостi 1017 Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 0 0 Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв 1021 Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 1022 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 1030 якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 290 290 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 Вiдстроченi податковi активи 1045 1110 1110 S,G Гудвiл 1050 Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065 Iншi необоротнi активи 1090 Усього за роздiлом I 1095 10730 -29 10702 II. Оборотнi активи Запаси 1100 13006 12988 C,G Виробничi запаси 1101 3562 -18 3544 Незавершене виробництво 1102 Готова продукцiя 1103 9437 9437 Товари 1104 7 7 Поточнi бiологiчнi активи 1110 Депозити перестрахування 1115 Векселi одержанi 1120 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 17952 17952 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 1130 за виданими авансами 314712 31472 з бюджетом 1135 12389 12389 у тому числi з податку на прибуток 1136 39 39 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 1897 46027 47924 Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 207144 207144 Грошi та їх еквiваленти 1165 2268 2268 Готiвка 1166 24 24 Рахунки в банках 1167 2244 2244 Витрати майбутнiх перiодiв 1170 46027 -46027 0 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 у тому числi в: резервах довгострокових зобов"язань 1181 резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 резервах незароблених премiй 1183 iнших страхових резервах 1184 Iншi оборотнi активи 1190 17 17 Усього за роздiлом II 1195 614872 -18 614854 III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 Баланс 1300 625602 625556 Пасив Код рядка За П(С)БО на 31.12.15р. Виправлення помилок Ефект переходу на МСФЗ За МСФЗ на 31.12.15р. Примiтки 1 2 3 4 5 6 7 I. Власний капiтал Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 3157 3157 Внески до незареєстрованого статутного капiталу 1401 Капiтал у дооцiнках 1405 153 -153 0 Додатковий капiтал 1410 1120 1120 Емiсiйний дохiд 1411 Накопиченi курсовi рiзницi 1412 Резервний капiтал 1415 16 16 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 15054 106 15160 B,C,D,G,F,S Неоплачений капiтал 1425 Вилучений капiтал 1430 Iншi резерви 1435 Усього за роздiлом I 1495 19500 -47 19453 II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 Пенсiйнi зобов"язання 1505 Довгостроковi кредити банкiв 1510 Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 Довгостроковi забезпечення 1520 Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521 Цiльове фiнансування 1525 Благодiйна допомога 1526 Страховi резерви 1530 у тому числi: резерв довгострокових зобов"язань 1531 резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 резерв незароблених премiй 1533 iншi страховi резерви 1534 Iнвестицiйнi контракти 1535 Призовий фонд 1540 Резерв на виплату джек-поту 1545 Усього за роздiлом II 1595 0 0 III. Поточнi зобов'язання i забезпечення Короткостроковi кредити банкiв 1600 Векселi виданi 1605 Поточна кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 товари, роботи, послуги 1615 20776 20776 розрахунками з бюджетом 1620 50 50 у тому числi з податку на прибуток 1621 розрахунками зi страхування 1625 150 150 розрахунками з оплати працi 1630 442 442 Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 Поточнi забезпечення 1660 463 463 Доходи майбутнiх перiодiв 1665 Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1670 Iншi поточнi зобов'язання 1690 584222 584222 Усього за роздiлом III 1695 606103 606103 IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 V. Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 1800 Баланс 1900 625603 -47 625556 Таблиця звiрки капiталу станом на 31.12.2014 р. Актив Код рядка За П(С)БО на 31.12.14р. Виправлення помилок Ефект переходу на МСФЗ За МСФЗ на 31.12.14р. Примiтки 1 2 3 4 5 6 7 I. Необоротнi активи Нематерiальнi активи 1000 81 79 D,G первiсна вартiсть 1001 104 -14 90 накопичена амортизацiя 1002 -23 12 -11 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 35 -35 0 C,G Основнi засоби 1010 8709 8762 A,F,C,G первiсна вартiсть 1011 46984 80 47064 знос 1012 -38275 -27 -38302 Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 1016 Знос iнвестицiйної нерухомостi 1017 Довгостроковi бiологiчнi активи 1020 Первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних активiв 1021 Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 1022 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: 1030 якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 290 290 Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 Вiдстроченi податковi активи 1045 1110 1110 Гудвiл 1050 Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 1065 Iншi необоротнi активи 1090 Усього за роздiлом I 1095 10225 10241 II. Оборотнi активи Запаси 1100 10546 10524 Виробничi запаси 1101 4454 -22 4432 F,G Незавершене виробництво 1102 Готова продукцiя 1103 6059 6059 Товари 1104 33 33 Поточнi бiологiчнi активи 1110 Депозити перестрахування 1115 Векселi одержанi 1120 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 15270 15270 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 1130 за виданими авансами 37627 37627 з бюджетом 1135 385 385 у тому числi з податку на прибуток 1136 285 285 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 11876 13 11889 K Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 Грошi та їх еквiваленти 1165 643 643 Готiвка 1166 10 10 Рахунки в банках 1167 633 633 Витрати майбутнiх перiодiв 1170 13 -13 0 K Частка перестраховика у страхових резервах 1180 у тому числi в: резервах довгострокових зобов"язань 1181 резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 резервах незароблених премiй 1183 iнших страхових резервах 1184 Iншi оборотнi активи 1190 4596 4596 Усього за роздiлом II 1195 80956 80934 III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 1200 Баланс 1300 91181 91175 Пасив Код рядка За П(С)БО на 31.12.14р. Виправлення помилок Ефект переходу на МСФЗ За МСФЗ на 31.12.14р. Примiтки 1 2 3 4 5 6 7 I. Власний капiтал Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 63 63 Внески до незареєстрованого статутного капiталу 1401 Капiтал у дооцiнках 1405 Додатковий капiтал 1410 Емiсiйний дохiд 1411 Накопиченi курсовi рiзницi 1412 Резервний капiтал 1415 16 16 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 18000 -6 17994 A,B,F,C,D,S,G Неоплачений капiтал 1425 Вилучений капiтал 1430 Iншi резерви 1435 Усього за роздiлом I 1495 18079 18073 II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 Пенсiйнi зобов"язання 1505 Довгостроковi кредити банкiв 1510 Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 Довгостроковi забезпечення 1520 Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521 Цiльове фiнансування 1525 Благодiйна допомога 1526 Страховi резерви 1530 у тому числi: резерв довгострокових зобов"язань 1531 резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 резерв незароблених премiй 1533 iншi страховi резерви 1534 Iнвестицiйнi контракти 1535 Призовий фонд 1540 Резерв на виплату джек-поту 1545 Усього за роздiлом II 1595 0 0 III. Поточнi зобов'язання i забезпечення Короткостроковi кредити банкiв 1600 Векселi виданi 1605 Поточна кредиторська заборгованiсть за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 товари, роботи, послуги 1615 26943 26943 розрахунками з бюджетом 1620 48 48 у тому числi з податку на прибуток 1621 розрахунками зi страхування 1625 326 326 розрахунками з оплати працi 1630 402 402 Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 3 3 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 1640 Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1650 Поточнi забезпечення 1660 219 219 Доходи майбутнiх перiодiв 1665 Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 1670 Iншi поточнi зобов'язання 1690 45161 45161 Усього за роздiлом III 1695 73102 73102 IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 V. Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду 1800 Баланс 1900 91181 91175 Таблиця звiрки звiту про сукупний дохiд за 2015 рiк. I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За П(С)БО на 31.12.15р. Виправлення помилок Ефект переходу на МСФЗ За МСФЗ на 31.12.15р. Примiтки 1 2 3 4 5 6 7 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 129894 129894 Чистi заробленi страховi премiї 2010 Премiї пiдписанi, валова сума 2011 Премiї, переданi у перестрахування 2012 Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 2013 Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (87711) (87711) Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070 Валовий: 2090 42183 42183 прибуток збиток 2095 0 0 Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобов"язань 2105 Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110 Змiна iнших страхових резервiв, валова сума 2111 Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112 Iншi операцiйнi доходи 2120 1278 1278 В Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2121 Дохiд вiд первiсного вiзнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2122 Адмiнiстративнi витрати 2130 (4456) (4456) Витрати на збут 2150 (17698) (17698) Iншi операцiйнi витрати 2180 (6850) (6895) A,B,C,F,G Витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 2181 Витрати вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосподарської продукцiї 2182 Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: 2190 14457 14412 прибуток збиток 2195 Дохiд вiд участi в капiталi 2200 Iншi фiнансовi доходи 2220 Iншi доходи 2240 Дохiд вiд благодiйної допомоги 2241 Фiнансовi витрати 2250 (16778) (16778) Втрати вiд участi в капiталi 2255 Iншi витрати 2270 (7) -2 (7) D,G Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцiї на монетарнi статтi 2275 Фiнансовий результат до оподаткування: 2290 0 0 прибуток збиток 2295 (2328) (2373) Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 -461 -461 Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування 2305 Чистий фiнансовий результат: 2350 0 0 прибуток збиток 2355 (2789) (2834) II. СУКУПНИЙ ДОХIД Стаття Код рядка За П(С)БО на 31.12.15р. Виправлення помилок Ефект переходу на МСФЗ За МСФЗ на 31.12.15р. Примiтки 1 2 3 4 5 6 7 Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 Накопиченi курсовi рiзницi 2410 Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств 2415 Iнший сукупний дохiд 2445 Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 -2789 -2834 Примiтки до звiрок капiталу на 31 грудня 2013, 31 грудня 2014 та 31 грудня 2015 р. та звiрки загального сукупного доходу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015р. А,G Основнi засоби Згiдно П(С)БО Товариством признавались малоцiннi необоротнi активи. Згiдно норм МСФЗ про невизнання таких статей балансу, як малоцiннi необоротнi активи, якi мають мiсце у нацiональних стандартах бухгалтерського облiку, виконанi коригування балансових показникiв згiдно з МСФЗ 16 «Основнi засоби». Такi малоцiннi необоротнi активи визнанi у складi основних засобiв по групi «комп»ютерне та офiсне обладнання. В зв`язку з рекласифiкацiєю проведено коригування сум нарахованого зносу на малоцiннi необоротнi активи згiдно з нормами вiдповiдної групи ОЗ. C,G Основнi засоби До складу основних засобiв вiднесено витрати ,що облiкуються на рахунках незавершеного будiвництва та згiдно МСФО класифiкуються ,як основнi засоби.Та нараховано знос на такi активи. Рекласифiкацiя статей Балансу мала вплив на прибуток за рiк, що закiнчився 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015 та визнана в складi нерозподiленого прибутку та витрат перiоду вiдповiдно. D,G Нематерiальнi активи що не вiдповiдають критерiю визнання активу – Нематерiальноi активи – первiсна вартiсть та знос визнанi в складi та витрат перiоду. Д,G Списано виробничi запаси, що не вiдповiдають критерiю визнання активу. що мало вплив на статтю Звiту про фiнансове положення та на показники нерозподiленого прибутку. С Нематерiальнi активи В результатi оцiнки нематерiальних активiв згiдно з критерiями визнання активу програмне забезпечення для комп»ютерiв не визнається нематерiальним активом та визнається у складi ОЗ – машини та обладнання. Вказана рекласифiкацiя змiнила статтю Звiту про фiнансове положення та не мала впливу на показники нерозподiленого прибутку. B.G Резерв пiд забезпечення витрат вiдпусток та резерв пiд забезпечення короткострокової дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi Нарахування резервiв, згiдно МСФЗ, мало вплив та вiднесено на прибуток за рiк, що закiнчився 31.12.2013, 31.12.2014, 31.12.2015, визнано в складi нерозподiленого прибутку та витрат перiоду вiдповiдно. S,G Визнано вiдстроченi податковi активи , що мало вплив на статтi звiту про фiнансовий стан та про сукупний дохiд. та звiту К Звiт про рух грошових коштiв Перехiд вiд нацiональних стандартiв П(С)БО до МСФЗ не мав суттєвого впливу на звiт про рух грошових коштiв 3. Суттєвi облiковi судження, оцiночнi значення i допущення Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд її керiвництва винесення суджень i визначення оцiночних значень i допущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на представлену у звiтностi суму виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Проте невизначенiсть вiдносно цих допущень i оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому iстотних коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, вiдносно яких приймаються подiбнi допущення i оцiночнi значення. Судження В процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво використало наступнi судження що роблять найбiльш суттєвий вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi: Зобов'язання по операцiйнiй орендi - Товариство в якостi орендодавця Товариство уклало договори оренди комерцiйної нерухомостi, врахованої в портфелi iнвестицiйної нерухомостi. На пiдставi оцiнки умов угод Товариство встановило, що у неї зберiгаються усi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням вказаним майном i, отже застосовує до цих договорiв порядок облiку, визначений для договорiв операцiйної оренди. Визначення, чи були переданi компанiї iстотнi ризики та винагороди, пов’язанi з володiнням активами – При прийняттi судження щодо визнання рiзних видiв доходiв вiд реалiзацiї, описаних нижче у цiй Примiтцi, керiвництво брало до уваги детальнi критерiї щодо визнання доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг викладених в МСБО 18 „Дохiд”. Керiвництво вважає правильним визнання доходу в момент переходу iстотних ризикiв та винагород, пов’язаних iз володiнням активом, i за умови вiдсутностi триваючого управлiння проданими активами. Оцiночнi значення i допущення Основнi допущення про майбутнє i iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть послужити причиною iстотних коригувань балансової вартостi активiв i зобов'язань впродовж наступного фiнансового року, розглядаються нижче. Допущення i оцiночнi значення Товариства грунтуються на початкових даних, якi воно мало в розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансовiй звiтностi. Проте iснуючi обставини i допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольнi Товариству обставини.Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються. Строки корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв – Оцiнка строкiв корисного використання та лiквiдацiйної вартостi об’єктiв основних засобiв вимагає вiд керiвництва застосування професiйних суджень, якi базуються на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання та лiквiдацiйної вартостi активiв керiвництво враховує умови очiкуваного використання активу, його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких експлуатується даний актив. Змiна будь-якої з цих умов або оцiнок може у результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. Резерв на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi – Сума резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної дебiторської заборгованостi визначається на основi оцiнки компанiї можливостi вiдшкодувати її у конкретного клiєнта. У випадку погiршення кредитоспроможностi основних клiєнтiв або коли фактичне невиконання зобов’язань буде перевищувати вiдповiднi оцiнки, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Можливiсть вiдшкодування вартостi основних засобiв – На кожну звiтну дату товариство здiйснює оцiнку стосовно iснування ознак того, що сума вiдшкодування основних засобiв стала нижчою вiд їхньої балансової вартостi. Сума вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої вартостi активу, за вирахуванням витрат на його реалiзацiю, та вартостi використання. За умови виявлення такого зниження балансова вартiсть зменшується до суми вiдшкодування. Сума такого зниження вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у тому перiодi, в якому виявлене таке зниження. Якщо умови змiняться i керiвництво прийме рiшення, що вартiсть активiв збiльшилась, таке знецiнення буде повнiстю або частково сторноване. Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання у результатi операцiї, яка не є об’єднанням компанiй i яка не впливає на фiнансовий результат або оподатковуваний прибуток. Активи та зобов’язання з вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. Вiд керiвництва вимагається застосування зваженого професiйного судження для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi вiрогiдного строку та рiвня оподатковуваних прибуткiв у майбутньому, з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування. Товариство не визнало в звiтному перiодi вiдстроченого податкового активу у зв»язку з тим, що, виходячи з фiнансово-господарського стану та прогнозу надходження прибуткiв не оцiнює iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати вказанi тимчасовi рiзницi. Податки Вiдносно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн в податковому законодавствi, а також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. Подiбнi вiдмiнностi в iнтерпретацiї можуть виникнути по великiй кiлькостi питань. З урахуванням значної рiзноманiтностi операцiй Товариства, а також характеру i складностi iснуючих договiрних стосункiв, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами i прийнятими допущеннями, або майбутнi змiни таких допущень можуть спричинити майбутнi коригування вже вiдображених в звiтностi сум витрат або доходiв з податку на прибуток. Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства Вiдносно iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства Керiвництво застосовує зважене судження щодо суттєвостi впливу та прогнозування доходiв вiд iнвестицiй. Товариство розглядає ситуацiю щодо асоцiйованого пiдприємства , яке знаходиться в станi лiквiдацiї як таку, що не вiдповiдає ознакам облiку за методом дольової участi. Незважаючи на те, що данi оцiнки базувались на найкращiй iнформацiї, наявнiй на звiтну дату, у результатi майбутнiх подiй може виникнути необхiднiсть коригування цих оцiнок (у сторону збiльшення або зменшення) у подальшi роки. Будь-яка змiна облiкових оцiнок буде визнаватися в майбутнiх перiодах у вiдповiдному звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 4. Новi положення бухгалтерського облiку Були опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування Товариством у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2013 року та пiзнiших перiодах. Товариство не застосовувало цi стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування. МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть» (опублiкований в травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ 11 замiнює МСБО 31 «Частки участi у спiльних пiдприємствах» та тлумачення SIC-13 «Спiльно контрольованi пiдприємства – внески учасникiв у негрошовiй формi». Змiни у визначеннях зменшили кiлькiсть видiв угод про спiльну дiяльнiсть до двох: спiльнi операцiї та спiльнi пiдприємства. Iснуюча альтернатива вибору облiкової полiтики за методом пропорцiйної консолiдацiї для спiльно контрольованих пiдприємств була скасована. Облiк за методом участi в капiталi є обов’язковим для всiх учасникiв спiльних пiдприємств. Керiвництво Товариства не очiкує впливу цього нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть. МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання» (опублiкований в травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ 12 застосовується до суб’єктiв господарювання, якi мають частку участi у дочiрнiй компанiї, спiльному пiдприємствi, асоцiйованiй компанiї або неконсолiдованому структурованому пiдприємствi. Цей стандарт замiнює вимоги до розкриття iнформацiї, що наразi мiстяться в МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї». МСФЗ 12 вимагає вiд суб’єктiв господарювання розкривати iнформацiю, яка допомогла б користувачам фiнансової звiтностi оцiнити сутнiсть, ризики та фiнансовi наслiдки, пов’язанi з участю суб’єкта господарювання в капiталi дочiрнiх пiдприємств, асоцiйованих компанiй, неконсолiдованих структурованих пiдприємств та спiльних пiдприємств. Для вiдповiдностi новим вимогам суб’єкти господарювання повиннi розкривати таку iнформацiю: суттєвi судження та припущення, що застосовувались при визначеннi наявностi у них контролю, спiльного контролю або значного впливу на частку, що їм належить у капiталi iнших суб’єктiв господарювання, додаткову iнформацiю про частку неконтролюючих учасникiв у дiяльностi та грошових потоках Банку, зведену фiнансову iнформацiю дочiрнiх компанiй iз значною часткою неконтролюючих учасникiв та детальну iнформацiю про частку участi у капiталi неконсолiдованих структурованих пiдприємств. Керiвництво Товариства не очiкує впливу цього нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть. МСФЗ 13 «Оцiнка за справедливою вартiстю» (опублiкований в травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). Мета МСФЗ 13 – усунути iснуючу непослiдовнiсть та складнiсть формулювань положень завдяки чiткому визначенню справедливої вартостi та використанню єдиного джерела iнформацiї для оцiнки справедливої вартостi та спiльних вимог до розкриття iнформацiї, якi застосовуються щодо всiх МСФЗ. Наразi керiвництво Товариство оцiнює вплив цього стандарту на його фiнансову звiтнiсть. МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» (переглянутий у травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). Ця змiна МСБО 28 є наслiдком проекту Ради КМСБО з облiку спiльної дiяльностi. У ходi обговорення цього проекту Рада КМСБО прийняла рiшення про внесення облiку дiяльностi спiльних пiдприємств за дольовим методом у МСБО 28, оскiльки цей метод є застосовним як до спiльних пiдприємств, так i до асоцiйованих компанiй. Положення щодо iнших питань, за винятком описаного вище, залишились без змiн. Товариство не очiкує впливу цих змiн на його фiнансову звiтнiсть. Змiни МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» (опублiкованi у червнi 2011 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2012 року або пiсля цiєї дати) вносять змiни у розкриття статей, поданих у складi iнших сукупних доходiв. Цi змiни вимагають вiд суб’єктiв господарювання розподiляти статтi, поданi у складi iнших сукупних доходiв, на двi групи вiдповiдно до принципу можливостi їх потенцiйного перенесення у майбутньому на прибуток чи збиток. Запропоновану назву звiту, яка використовується в МСБО 1, змiнено на «звiт про прибутки i збитки та iншi сукупнi доходи». Керiвництво Товариства очiкує, що змiнений стандарт змiнить формат представлення його фiнансової звiтностi, проте не матиме впливу на оцiнку операцiй та залишкiв за операцiями. Розкриття iнформацiї – взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань – змiни МСФЗ 7 (випущенi у груднi 2011 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). Ця змiна вимагає розкриття iнформацiї, яка надасть змогу користувачам фiнансової звiтностi суб’єкта господарювання оцiнити вплив або потенцiйний вплив домовленостей про розрахунки на нетто-основi, включаючи права на взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань – змiни МСБО 32 (випущенi у груднi 2011 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати). Ця змiна вводить положення щодо застосування МСБО 32 з метою усунення невiдповiдностей, виявлених при застосуваннi окремих критерiїв взаємозалiку. Це включає роз’яснення значення вимоги «у теперiшнiй час має законодавчо встановлене право на взаємозалiк» i того, що деякi системи з розрахунком на валовiй основi можуть вважатись еквiвалентними системами з розрахунком на нетто-основi. Iншi переглянутi стандарти та тлумачення: змiни МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», якi стосуються суворої гiперiнфляцiї та усувають посилання на фiксованi дати для деяких обов’язкових та добровiльних виключень, змiни МСБО 12 «Податки на прибуток», якi вводять спростовне припущення про те, що вартiсть iнвестицiйної власностi, яка облiковується за справедливою вартiстю, повнiстю вiдшкодовується за рахунок продажу. Якщо iнше не вказано вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та тлумачень на фiнансову звiтнiсть Товариства. 5. «Аналiтична iнформацiя за окремими статтями Балансу станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014р. та 31.12.2015 р.» 5.1. Основнi засоби Товариство облiкує: - устаткування за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i/або накопичених збиткiв вiд знецiнення у разi їх наявностi. - будiвлi оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї по будiвлях i збиткiв вiд знецiнення, визнаних пiсля дати переоцiнки. - Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. - При проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним визнаються у балансовiй вартостi основних засобiв як замiна устаткування, якщо виконуються критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються в звiтi про прибутки i збитки у момент понесения. Лiквiдацiйна вартiсть активiв прийнята вiд нуля до 10%. У таблицi представлена iнформацiя про рух та характеристики ОЗ.
Продовження тексту приміток
Основнi засоби. Коригування залишкiв в балансi згiдно з МСФЗ. № п/п Показники Будiвлi Машини та обладнання Транспортнi засоби Комп"ютерне та офiсне обладнання Разом 1 2 4 5 6 7 8 1 Спосiб визначення балансової вартостi 1 На 31.12.2013 1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 6 108 38 714 2 678 619 48 060 1.2 Накопичена амортизацiя та знецiнення 4 111 29 975 2 627 564 37 329 1.3 Балансова вартiсть 1 997 8 739 51 55 10 731 2 Змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчується 31.12.2014 2.1 Надiйшло 5 220 180 140 545 2.2 Придбання в результатi об"єднання бiзнесу 0 2.3 Вибуло 36 996 457 111 1600 2.4 Нарахована амортизацiя 318 1840 35 47 2240 2.5 Вибуло амортизацiї 36 664 457 58 1215 2.6 Збитки вiд знецiнення, вiднесенi на фiнансовi результати 5 220 180 140 545 2.7. Чистi курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку у валюту звiтностi 2.8. Iншi змiни 3 На 31.12.2014 3.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 6 077 37 938 2 401 648 47 064 3.2 Накопичена амортизацiя та знецiнення 4 393 31 151 2 205 553 38 302 3.3 Балансова вартiсть 1 684 6 787 196 95 8 762 4. Змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчується 31.12.2015 4.1 Надiйшло 326 379 977 147 1829 4.2 Придбання в результатi об"єднання бiзнесу 4.3 Вибуло 3 80 5 39 127 4.4 Нарахована амортизацiя 331 2019 168 90 2608 4.5 Вибуло амортизацiї 3 80 5 39 127 4.7. Збитки вiд знецiнення, вiднесенi на фiнансовi результати 4.8. Чистi курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку у валюту звiтностi 4.9. Iншi змiни 2 1226 50 1278 5 На 31.12.2015 5.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 6402 39463 3423 756 50044 5.2. Накопичена амортизацiя та знецiнення 4721 33090 2368 604 40783 5.3. Балансова вартiсть 1681 6373 1065 152 9261 5.4. В т.ч. активи, одержанi за договорами фiнансової аренди 5.5 знаходяться в заставi та мають обмеження прав власностi 5.6. Сума контрактних зобов"язань щодо придбання основних засобiв 5.7. Сума компенсацiй, одержаних вiд третiх осiб за знецiнененi, втраченi та переданi об"єкти 6. Переоцiнка основних засобiв 6.1. Фактична дата переоцiнки 6.2. Дохiд вiд переоцiнки на 01.01.2013-31.12.13р. 6.3. За перiод: рiк, що закiнчується 31.12.2014р. 6.4. Балансова вартiсть при облiку за фактичною вартiстю - - - - 6.5. Методи оцiнки основних засобiв за справедливою вартiстю - - - - 7 Iнша iнформацiя - - - 7.1. Суть та результати змiн в бухгалтерських оцiнках по вiдношенню до: - - - - 7.1.1. лiквiдацiйної вартостi - - - - 7.1.2. очiкуваних витрат на демонтаж та лiквiдацiю об"єктiв основних засобiв та витрат на вiдновлення дiлянки - - - - 7.1.3 термiнiв корисного використання - - - - 7.1.4. методiв нарахування амортизацiї - - - - 5.2. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи представленi програмним забезпеченням iнформацiйно-комп»ютерних систем. Товариство щорiчно проводить тестування на знецiнення активу. Нематерiальнi активи № п/п Показники Вартiсть 1 2 3 1 Спосiб визначення балансової вартостi первiсна 2 Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний 3 Термiн користного використання 3 4 На 31.12.2013 4.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 14 4.2 Накопичена амортизацiя та знецiнення 12 4.3 Балансова вартiсть 2 5 Змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчується 31.12.2014 5.1 Надiйшло 90 5.2 Придбання в результатi об"єднання бiзнесу 5.3 Вибуло 14 5.4 Нарахована амортизацiя 11 5.5 Вибуло амортизацiї 12 5.6 Збитки вiд знецiнення, вiднесенi на фiнансовi результати - 5.7 Збитки вiд знецiнення вiдновленi за рахунок фiнансових результатiв - 6 Переоцiнка 6.1 Знецiнення, вiднесенi за рахунок iнших сукупних доходiв - 6.2 Збитки вiд знецiнення, вiдновленi за рахунок iнших сукупних доходiв - 6.3 Чистi курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку у валюту звiтностi - 6.4 Iншi змiни - 7 На 31.12.2014 7.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 90 7.2 Накопичена амортизацiя та знецiнення 11 7.3 Балансова вартiсть 79 8 Змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчується 31.12.2015 8.1 Надiйшло 90 8.2 Придбання в результатi об"єднання бiзнесу 8.3 Вибуло 14 8.4 Нарахована амортизацiя 49 8.5 Вибуло амортизацiї 12 8.6 Збитки вiд знецiнення, вiднесенi на фiнансовi результати 8.7 Збитки вiд знецiнення вiдновленi за рахунок фiнансових результатiв - 9 Переоцiнка 9.1 Знецiнення, вiднесенi за рахунок iнших сукупних доходiв - 9.2 Збитки вiд знецiнення, вiдновленi за рахунок iнших сукупних доходiв - 9.3 Чистi курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку у валюту звiтностi - 9.4 Iншi змiни - 10 На 31.12.2014 10.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 90 10.2 Накопичена амортизацiя та знецiнення 49 10.3 Балансова вартiсть 41 5.3. Iнвестицiї, доступнi для продажу. 2015 2014 2013 Акцiї БМУ-15 ЗАТ 290 290 290 Всього 290 290 290 У зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку щодо акцiй компанiй ЗАТ”БМУ№15” станом на 31 грудня 2014 року iнвестицiї доступнi для продажу. 5.4. Запаси 2015 2014 2013 Сировина та матерiали 3544 4432 2063 Готова продукцiя 9437 6059 5776 Товари 7 33 19715 Всього 12988 10524 27554 5.5.Iншi фiнансовi активи та фiнансовi зобов»язання. 5.5.1.Позики та дебiторська заборгованiсть. Товариство не має довгострокової дебiторської заборгованостi. Короткострокова дебiторська заборгованiсть та iншi оборотнi активи представленi: 2015 2014 2013 Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 17952 15270 11241 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 314172 37627 1586 Дебiторська заборгованiсть з бюджетом 12389 385 103 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 47924 11889 126 В т.ч. Резерв сумнiвних боргiв -276 -267 Всього: 392437 65171 13056 Iншi оборотнi активи 17 4596 1 Найбiльшими дебiторами на 31.12.2015 року є: Дебiтор Сума ТОВ «Рiал Iстейт Ф.К.А.У.» 1039,3 ТОВ «Лан Україна» 1165,0 ТОВ «Фудмережа» 999,4 Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з утворенням вiд цього рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною сумою грошових коштiв та/або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню за продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця визнається дебiторською заборгованiстю за нарахованими доходами (процентами) у перiодi її нарахування. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв формувати методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. За методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi величина резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату балансу не може бути бiльшим, нiж сума дебiторської заборгованостi на ту саму дату. Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi визнання її безнадiйною списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат. Залишок резерву сумнiвних боргiв за кожною статтею поточної дебiторської заборгованостi повнiстю використан и переходного залишку не має. Iнша поточна заборгованнiсть на 2015 рiк Статя балансу Код рядка Рахунок облiку Найменування рахунку Сумма, тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 372 Розрахунки з пiдзвiтними особами 1199996 1155 3771 Розрахунки з iншими дебiторами (в нацiональнiй валютi) 73139 1155 3773 Розрахунки з робiтниками та службовцями по iнших операцiях 17643 1155 3774 Розрахунки за тару 16520 1155 378 Розрахунки з державними цiльовими фондами 8585 1155 651 За розрахунками iз загальнообов'язкового державного соцiального страхування 251493 1155 6851 Розрахунки з iншими кредиторами (в нацiональнiй валютi) 330200 1155 39 Витрати майбутнiх перiодiв 46027292 По строкам заборгованостi вся заборгованнiсть не первищуває одного року. 5.6. Зобов`язання Товариство не має довгострокових зобов’язань. Поточнi зобов’язання. Кредиторська заборгованiсть та поточнi зобов`язання 2015 2014 2013 Короткостроковi кредити банкiв - - 3000 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. 20776 26943 29107 Поточна кредиторська заборгованiсть зi страхування 150 326 186 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 50 48 289 Поточна кредиторська забороованiсть за розрахунками з оплати працi 442 402 401 Поточнi забезпечення 463 219 186 Iншi поточнi зобов’язання 584222 45161 482 Всього: 606103 73102 33651 Торгова кредиторська заборгованiсть є безвiдсотковою та, як правило, сплачується на протязi 60-денного строку. Iнша кредиторська заборгованiсть є безвiдсотковою та погашається, як правило, на протязi шести мiсяцiв. Справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань, включена у фiнансову звiтнiсть є сумою, на яку може бути обмiнений iнструмент в результатi поточної угоди мiж сторонами, що бажають здiйснити таку операцiю, вiдмiнною вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї. Для визначення справедливої вартостi використовувалися наступнi методи i допущення : Справедлива вартiсть грошових коштiв i короткострокових депозитiв, дебiторської i кредиторської заборгованостi за товари,роботи,послуги , а також iнших короткострокових зобов'язань приблизно рiвна їх балансовiй вартостi в основному з огляду на те, що цi iнструменти будуть погашенi в найближчим часом. Станом на 31 грудня 2015 р. балансова вартiсть такої дебiторської заборгованостi та кредиторської заборгованостi, приблизно дорiвнювала її справедливiй вартостi. Забезпечення Створити забезпечення для вiдшкодування наступних ( майбутнiх) операцiйних витрат: -виплату вiдпусток працiвникам; -виконання гарантiйних зобов'язань; - кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; - iншi майбутнi витрати. Суми створених забезпечень визнаються витратами (за винятком суми забезпечення, що включається до первiсної вартостi основних засобiв вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби"). Забезпечення створюється при виникненнi внаслiдок минулих подiй зобов'язання, погашення якого ймовiрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, та його оцiнка може бути розрахунково визначена. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутнiх збиткiв вiд дiяльностi пiдприємства. Сума забезпечення на виплату вiдпусток визначається щомiсяця як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотка, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi з урахуванням вiдповiдної суми вiдрахувань на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. Сума забезпечення визначається за облiковою оцiнкою ресурсiв (за вирахуванням суми очiкуваного вiдшкодування), необхiдних для погашення вiдповiдного зобов'язання, на дату балансу. Забезпечення для вiдшкодування витрат на реструктуризацiю визначається за сумою прямих витрат, якi не пов'язанi з дiяльнiстю пiдприємства, що триває. Забезпечення довгострокових зобов'язань визнаються у сумi їх теперiшньої вартостi. Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено. Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разi потреби, коригується (збiльшується або зменшується). У разi вiдсутностi ймовiрностi вибуття активiв для погашення майбутнiх зобов'язань сума такого забезпечення пiдлягає сторнуванню. Пiсля завершення робiт з демонтажу, перемiщення об'єктiв основних засобiв та приведення земельної дiлянки, на якiй вiн розташований, у стан, придатний для подальшого використання, залишок (недостатнiсть) забезпечення на вiдновлення земельних дiлянок визнається iншим операцiйним доходом (iншими операцiйними витратам). Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) проводити шляхом вивчення виконаної роботи на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. Результат операцiї з надання послуг може бути достовiрно оцiнений за наявностi всiх наведених нижче умов: -можливостi достовiрної оцiнки доходу; - iмовiрностi надходження економiчних вигод вiд надання послуг; - можливостi достовiрної оцiнки ступеня завершеностi надання послуг на дату балансу; - можливостi достовiрної оцiнки витрат, здiйснених для надання послуг та необхiдних для їх завершення. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг проводиться: - вивченням виконаної роботи; - визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi; -визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає пiдприємство у зв'язку iз наданням послуг, у загальнiй очiкуванiй сумi таких витрат. Сума витрат, здiйснених на певну дату, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають обсяг наданих послуг на цю саму дату. Найбiльш великi кредитори по основнiй дiяльностi на 31.12.2015р. є: Кредитор Сума ТОВ «Сiльгосп-Продукт» 20891,0 ПАТ «Бiлоцеркiвський елеватор» 6960,0 ТОВ «Аграманта» 48401,1 Iнши поточнi забовязання. Кредитор Сума Податковий кредит рах 6441 20891,0 МЕЛОН ЗНВКIФ позика 458 894,0 ТОВ «Аграманта» 48401,1 Паритет ФК 46 000,0 На кiнець перiоду кредиторська заборгованнiсть зросла у зв`язку з позикою на придбання акцiй контрагентов для використання в господарської дiяльностi пiдприємства. Очiкуванне погашення заборгованнiстi кiнець 2016 року. Заборгованнiть по кампанii Паритет виникла за мировою угодою на придбання майна. Очiкуванне погашення заборгованнiстi кiнець 2040 року, рiвними долями кожен рiк. Поточнi фiнансовi iнвестiцiї Кредитор Сума Частка статутного капиталу ТОВ «Голендривське ХПП» 60 024,00 Частака статутного капиталу ТОВ «Голендривське ХПП» 58 560,00 Частка статутного капиталу ТОВ «Кублиський єлеватор» 88 560,0 ПАТ «Макаронна фабрика» приобрела частки в статному капиталу ряда пiдприємств для отримання прибутку в майбутньому через перепродажу. 5.6.1.Грошовi кошти та короткостроковi депозити. На 31.12.2015 р грошовi кошти та їх еквiваленти складали: 2015 2014 2013 Грошовi кошти та їх еквiваленти, 2268 643 76 В т.ч. рахунки в банках 2244 633 0 готiвка 24 10 0 5.7.Капiтал – Капiтал визнається за справедливою вартiстю внескiв, отриманих Товариством. Власний капiтал Сума Зреєстрований капiтал 3157,00 Додатковий капiтал 1120,00 Резервний капiтал 16,00 Нерасподiлений прибуток ( збиток) 15 160,00 Публiчне акцiонерне товариство "Макаронна фабрика" зареєстроване 31 сiчня 1996 року Зареєстрований статутний капiтал – 3 156 982,50 грн. Сплачений статутний капiтал – 3 156 982,50 грн. Подiлений на 3 006 650 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,05 грн,що складає 100% статутного капiталу. Форма випуску - бездокументарна. Випуск акцiй зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, свiдоцтво про реєстрацiю випуску вiд 03.07.2015 р. №63/1/2015. В додатковому капiтале вiдображено в облiку продаж цiнних паперiв ТОВ "Аграманта" згiдно договiру куплi продажу вiд 14.09.2015 р. та протоколу Засiдання Наглядової Ради № 38 вiд 16.09.2015 р. з формуванням наступних проведень як дохiд по доп емiсiї цiнних паперiв. Резерний капiтал без змiн. Рiшенням загальних зборiв прийнято рiшення про не нарахування та не виплату дiвiдентiв за рахунок нерасподiленного прибутку, у звязку з тiм, що за пiдсумками господарської дiяльностi Товариство отримало збитки. 5.9. Доходи та витрати Доходи та витрати компанiї вiдображаються вiдповiдно принципам нарахування на дату виконання робiт, надання послуг. 5.9.1. Дохiд вiд реалiзацiї 2015 2014 2013 Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 129894 88270 65882 Дохiд вiд реалiзацiї товарiв - 26 47 Всього доходи вiд реалiзацiї 129894 88296 65929 5.9.2.Витрати 2015 2014 2013 Сировина та матерiали 69483 48522 43204 Заробiтна плата та вiдповiднi внески до фондiв соцiального страхування 15517 11888 11554 Амортизацiйнi витрати 2536 2915 899 Iншi операцiйнi витрати 29183 40944 10430 Всього операцiйних витрат 116719 104269 66940 Включенi до таких категорiй: - собiвартiсть реалiзованої продукцiї 87711 65073 50446 - загальнi та адмiнiстративнi витрати 4456 4584 5196 - витрати на збут 17698 12963 9298 Всього операцiйних витрат 109865 82620 66940 5.9.3.Iншi операцiйнi доходи 2015 2014 Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 27 11170 Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 234 150 Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 140 152 Утримання об»єктiв ЖКГ та соцiальної сфери Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 877 412 Всього : 1278 11884 5.9.4. Iншi операцiйнi витрати, чиста сума 2015 2014 Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 4 20288 Знецiнення дебiторської заборгованостi та авансiв виданих 276 Списання сумнiвнi та безнадiйних боргiв 53 750 Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 172 148 Iншi операцiйнi витрати 6666 336 Всього iнших операцiйнi витрат, чиста сума 6895 21798 В звiтi про сукупний дохiд за 2014 р. доходи та витрати вiд операцiйної курсової рiницi показанi звернуто в складi iнших операцiйних доходiв - 4,0. 5.9.5. Доходи та витрати вiд фiнансової дiяльностi 2015 2014 Доходи - вiдсотки одержанi - 310 Витрати - вiдсотки нарахованi 16778 324 5.10. Податок на прибуток Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтнi роки,що закiнчились 31 грудня 2015 р, 31 грудня 2014 р.: Звiт про прибутки або збитки та iнший сукупний дохiд 2015 2014 Поточний податок на прибуток 249,2 226 Вiдстрочений податок на прибуток: 0 149 Витрати з податку на прибуток, вiдображенi в звiтi про прибутки та збитки 0 0 Протягом 2014 – 2015 рокiв податок на прибуток в Українi стягувався з суми оподатковуваних доходiв за вирахуванням валових витрат за ставкою 18%. Товариство не визнало вiдстроченого податкового активу звiтного перiоду у зв»язку з тим, що, виходячи з фiнансово-господарського стану та прогнозу надходження прибуткiв, не оцiнює iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати вказанi тимчасовi рiзницi. 6. Розкриття iнформацiї про пов`язанi сторони Дiйсна фiнансова звiтнiсть включає частку в змiнi активiв асоцiйованої компанiї по iнвестицiї, балансова вартiсть якої облiковується за методом дольової участi (роздiл 5.5.) Вiдображено в фiнансовiй звiтностi за статтею Звiту про прибутки та збитки Iнших фiнансово-господарських операцiй з пов»язаними сторонами в звiтному перiодi Товариство не проводило. Пов'язаними сторонами вважаються: - пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб; - пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприємством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої фiзичної особи. Перелiк пов'язаних сторiн визначається пiдприємством, враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише юридичну форму (превалювання сутностi над формою). Вiдносини мiж пов'язаними сторонами це, зокрема, вiдносини: -материнського (холдингового) i його дочiрнiх пiдприємств; -спiльного пiдприємства i контрольних учасникiв спiльної дiяльностi; - пiдприємства-iнвестора i його асоцiйованих пiдприємств; -пiдприємства i фiзичних осiб, якi здiйснюють контроль або мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також вiдносини цього пiдприємства з близькими членами родини кожної такої фiзичної особи; - пiдприємства i його керiвника та iнших осiб, якi належать до провiдного управлiнського персоналу пiдприємства а також близьких членiв родини таких осiб. Операцiї пов'язаних сторiн До операцiй пов'язаних сторiн, зокрема, належать: - придбання або продаж готової продукцiї (товарiв, робiт, послуг); - придбання або продаж iнших активiв; - операцiї за агентськими угодами; - оренднi операцiї; - операцiї за лiцензiйними угодами (передача об'єктiв промислової власностi тощо); - фiнансовi операцiї; - надання та отримання гарантiй та застав; - операцiї з провiдним управлiнським персоналом та з його близькими членами родини. Оцiнка активiв або зобов'язань в операцiях пов'язаних сторiн здiйснюється, зокрема, такими методами: - порiвнюваної неконтрольованої цiни; - цiни перепродажу; - "витрати плюс"; - балансової вартостi. За методом порiвнюваної неконтрольованої цiни застосовується цiна, яка визначається за цiною на аналогiчну готову продукцiю (товари, роботи, послуги), що реалiзується не пов'язаному з продавцем покупцевi за звичайних умов дiяльностi. За методом цiни перепродажу застосовується цiна готової продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за вирахуванням вiдповiдної нацiнки. За методом "витрати плюс" застосовується цiна, що складається з собiвартостi готової продукцiї (товарiв, робiт, послуг), яку визначає продавець, i вiдповiдної нацiнки. За методом балансової вартостi оцiнка активiв або зобов'язань здiйснюється за балансовою вартiстю, що визначається згiдно з вiдповiдним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку. 7. Умовнi i договiрнi зобов'язання Зобов'язання по операцiйнiй орендi - Товариство виступає орендодавцем Товариство уклало ряд угод про комерцiйну оренду нерухомостi у рамках портфеля iнвестицiйнiй нерухомостi, що складається з надлишкiв офiсних i виробничих площ Товариства. Цi договори оренди без права розiрвання мають термiн дiї вiд 5 до 20 рокiв. Усi договори оренда включють пункт про можливiсть перегляду орендної плати у бiк пiдвищення на щорiчнiй основi вiдповiдно до переважаючих на даний момент ринкових умов. 8. Цiлi i полiтика управлiння фiнансовими ризиками Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства, включають кредити i позики, торгову i iншу кредиторську заборгованiсть . Основною метою даних фiнансових зобов'язань являється фiнансування операцiй Товариства i надання гарантiй для пiдтримка її дiяльностi. У Товариства є позики i iнша дебiторська заборгованiсть, торгова i iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти i короткостроковi депозити, якi виникають безпосередньо в ходi її операцiйної дiяльностi. Товариство схильне до ринкового ризику, кредитного ризику i ризику лiквiдностi. Керiвництво Товариства контролює процес управлiння цими ризиками. Аналiзує i затверджує полiтику управлiння вказаними ризиками. 9. Iнши фiнансовi iнвестiцiї. Придприємство має акцiїї як iнши фiнансовi iнвестiцiї для одержання прибутку на тимчасово вкладенi грошовi кошти до моменту їх погашення, що забезпечує одержання доходiв у виглядi вiдсоткiв. Методологiчнi основи облiку iнвестицiй, що утримуються пiдприємством до їх погашення, визначенi на сьогоднi П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Iнвестицiї в акцiї розглядаються у стандартi окремо, оскiльки передбачають особливий пiдхiд до їх оцiнки на дату балансу. Фiнансовi iнвестицiї у довгостроковi акцiї передбачають перiодичне одержання вiдсоткiв вiдповiдно до номiнальної вiдсоткової ставки та вiдшкодування власникам номiнальної вартостi по завершеннi термiну позики, тобто при їх погашеннi. Як i iншi види придбаних цiнних паперiв, акцiї початково вiдображаються за собiвартiстю. Тобто на момент купiвлi суттєвою, з точки зору облiку, є ринкова вартiсть акцiй. Ринкова вартiсть придбаних акцiй може вiдрiзнятися вiд номiнальної: бути вищою чи нижчою. Це означає, що акцiї можуть бути придбанi з премiєю або з дисконтом. У звязку з вiдсутнiстю довгострокової тривалостю активного ринку щодо цiх акцiй та аналогiв, пiдприємсство не спостиригало будь яки признаки знiценнення цiх акцiй, тому не бачимо поводiв для переоцiнки акцiй на дату балансу и вважаемо цiну акцiй ринковою. 9.Подiї пiсля звiтного перiоду В звiтному роцi, що закiнчується 31.12.2015 року, Товариство не мало суттєвих подiй пiсля завершення звiтного перiоду, що вимагають корегування. Голова правлiння-Президент Томiленко В.М. Головний бухгалтер Бєлушкiна I.Б.
Продовження тексту приміток

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова Правлiння - Президент

Томiленко Валерiй Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

22.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00376449

4. Місцезнаходження

Київська, Оболонський, 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 142

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 468-50-37 (044) 468-03-32

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2016

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 78 (2332)

22.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

kmf.kiev.ua

в мережі Інтернет

22.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

X

4) інформація про похідні цінні папери

X

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

X

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

33. Примітки

Товариством не здiйснювався випуск сертифiкатiв ФОН, облiгацiй, iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає реєстрацiї), похiдних цiнних паперiв. Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного року. Посада корпоративного секретаря емiтентом не вводилась. Емiтент не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювался. Зобов'язання у емiтента по кредитам банку, випуску облiгацiй, по фiнансовим iнвестицiям в корпоративнi права вiдсутнi. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що: - у статутному фондi товариства державної частки немає; - товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави; - товариство не займає монопольного становища.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА ФАБРИКА"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №528280

3. Дата проведення державної реєстрації

31.01.1996

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

3156982.5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

193

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання

10.73 Виробництво макаронних виробiв i подiбних борошняних виробiв

46.38 Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними та молюсками

10. Органи управління підприємства

 

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

2) МФО банку

300670

3) поточний рахунок

26007001015499

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

5) МФО банку

300670

6) поточний рахунок

26007001015499

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвiл на експлуатацiю парових та водогрiйних котлiв

1763.14.32

20.05.2014

Теруправлiнням державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Київськiй областi

19.05.2019

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжений.

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами викидiв

803000000 – 21

17.05.2013

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища

17.05.2018

Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): термiн дiї виданої лiцензiї буде продовжений.

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Емiтент участi в створеннi юридичних осiб не приймав.

2) організаційно-правова форма

510

3) код за ЄДРПОУ

д/н

4) місцезнаходження

д/н

5) опис

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.01.2015

31.12.2015

д/н

Опис

Посади корпоративного секретаря в Товариствi не iснує.

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства

Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)

Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента

1

2

3

4

Емiтент послугами рейтингових агентств не користується

уповноважене рейтингове агентство

31.12.2015

д/н

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Органiзацiя орендарiв „Київська макаронна фабрика”

00376449

04073 м.Київ вул. Фрунзе, 142

60.2

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

2500 фiзичних осiб

д/н д/н 31.12.2015 д/н

39.8

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бiлашенко Марiя Йосипiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 767752 02.04.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна фабрика", начальник виробництва

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 37. Попереднi посади: з 2009 року по 2012 рiк - начальник змiни ПАТ "Макаронна фабрика"; з 2012 року по 2014 рiк - начальник виробництва ПАТ "Макаронна фабрика". Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння - Перший заступник Голови Правлiння - Президента

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Швець Нiна Наумiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 687729 03.02.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Макаронна Фабрика ", заступник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена правлiння - першого заступника Голови правлiння - Президента визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Отримує зарплату згiдно контракту, укладеного з наглядовою радою. Змiни у персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади: ВАТ "Макаронна Фабрика" начальник вiддiлу кадрiв, начал.вiддiлу матерiал.технiчного постачання та збуту, заступник директора Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельниченко Iрина Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 742467 04.09.2001 Ватутiннським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Аграманта", помiчник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiїї визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 24. Попереднi посади: ТОВ "Аграманта", помiчник директора. Посадова особа працює помiчником директора в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння - головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бєлушкiна Iрина Борисiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 322664 06.02.2001 Якимiвським РВУ МВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Аграманта", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 36. Попереднi посади: ТОВ "Аграманта", головний бухгалтер. Посадова особа працює головним бухгалтером в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Слободняк Надiя Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 722528 10.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1958

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна фабрика", начальник лабораторiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 38. Попереднi посади: ПАТ "Макаронна фабрика", начальник лабораторiї. Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Куценко Алiна Юрiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 039032 29.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПII "Вiталмар Агро", фiнансовий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення членом Наглядової ради прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 15.04.2015 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 15.04.2015 року рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 26. Попереднi посади: з 01.04.2003 р. по 08.07.2011р. - ПII «Вiталмар Агро», фiнансовий директор; з 20.11.2012 р. по теперiшнiй час - ТОВ “Аграманта”, фiнансовий директор. Посадова особа працює фiнансовим директором в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Радченко Олена Станiславiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 557668 17.02.2001 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Федкомiнвест Україна", фiнансовий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 15.04.2015 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 15.04.2015 року рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 16. Попереднi посади: з 01.11.2007 р. по 23.11.2010 р. - ПII «Вiталмар-Агро», заступник головного бухгалтера; з 24.11.2010 р. по 29. 02.2012 р. - ЗАТ "Федкомiнвест Україна" - головний бухгалтер; з 01.03.2012 р. по 16.01.2013 р. - ТОВ "Федкомiнвест Україна" - фiнансовий директор; з 01.02.2013 р. по теперiшнiй час - ТОВ “Аграманта”, аудитор. Посадова особа працює аудитором в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бусленко Оксана Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

ТТ 132272 01.09.2012 Дарницьким РВ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1972

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Украгроiмпекс», заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 15.04.2015 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 15.04.2015 року рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 26. Попереднi посади: з 01.01.2011р. По 20.08.2012р. - ТОВ «Украгроiмпекс», заступник головного бухгалтера; з 01.10.2012 року по теперiшнiй час - ТОВ “Аграманта”, заступник головного бухгалтера. Посадова особа працює заступником головного бухгалтера в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондарчук Юрiй Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 241981 04.11.1999 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Сiльгосп-продукт", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 15.04.2015 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 15.04.2015 року рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 19. Попереднi посади: з 1999 року по теперiшнiй час - ТОВ “Сiльгосп-продукт”, директор. Посадова особа працює директором в ТОВ "Сiльгосп-продукт", мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Котовського, буд. 9/27-А.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковалiв Богдан Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СС 779861 02.06.1999 Iвано-Франкiвським МУВС України в Iвано-Франкiвський областi

4) рік народження**

1950

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ “Аграманта”, виконавчий директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не вихначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Рiшення про призначення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" 15.04.2015 р. Змiни в персональному складi посадової особи в звiтному перiодi вiдбулися на пiдставi Протоколу б/н вiд 15.04.2015 року позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика". Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади: з 01.07.2008 року по теперiшнiй час - ТОВ "Аграманта", виконавчий директор. Посадова особа працює виконавчим директором в ТОВ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коваль Вячеслав Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 028931 26.12.1995 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1971

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна Фабрика " заступник президента по збуту - начальник вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 25. Попереднi посади: з 08.12.2009 року по 21.01.2014 року - начальник вiддiлу маркетингу ПАТ "Макаронна фабрика"; з 01.02.2014 року по 30.06.2014 року - заступник президента по маркетингу i збуту - начальник вiддiлу; з 01.07.2014 року заступник президента по збуту - начальник вiддiлу. Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Маковеєва Марiя Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 335672 29.10.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1953

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

36

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна Фабрика", начальник вiддiлу кадрiв

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 36. Попереднi посади: ПАТ "Макаронна Фабрика ", начальник вiддiлу кадрiв. Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-якиї iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння - заступник голови Правлiння - Президента

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Швець Василь Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 173692 23.07.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища, Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, iнженер-економiст

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна Фабрика ", заступник Президента

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння - заступника голови Правлiння - Президента визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади: з 28.10.2002 року - ПАТ "Макаронна Фабрика ", заступник президента. Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вiвсяний Юрiй Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 779997 21.02.2002 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна Фабрика", головний енергетик

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 35. Попереднi посади: ПАТ "Макаронна Фабрика", головний енергетик. Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бурмiстров Анатолiй Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 360709 12.12.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

43

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна фабрика", головний iнженер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади: з 01.02.2002 року по 06.03.2014 року - заступник головного iнженера ПАТ "Макаронна фабрика"; з 07.03.2014 року - головний iнженер ПАТ "Макаронна фабрика". Посадова особа не працює та не займає посаду на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

В.о. Голови Правлiння - Президента

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Варданян Грачик Манвелович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 084302 06.06.2008 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4) рік народження**

1968

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна Фабрика ", заступник голови Правлiння - Президента

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови Правлiння - Президента визначенi Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Отримує зарплату згiдно контракту, укладеного з наглядовою радою. Змiни у складi посадової особи емiтента у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi Протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 23. Попереднi посади: ТОВ "ТД "Елiт", директор; ПАТ "Бiлоцеркiвський елеватор", голова правлiння, ПАТ "Макаронна фабрика", заступник Голови Правлiння - Президента. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 24.02.2016 року Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про обрання Голови Правлiння – Президента Томiленко Валерiя Михайловича (протокол № 43 вiд 24.02.2016 року).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Середа Вiктор Борисович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 311774 28.12.1993 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Макаронна фабрика", начальник транспортної дiльницi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 35. Попереднi посади: ПАТ "Макаронна фабрика", начальник транспортної дiльницi. Посадова особа не працює та не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рубченко Олександр Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 730382 04.05.2006 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1989

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Елiт», юрист

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 1. Попереднi посади: 21.11.2012 – 15.04.2014 - ТОВ «Елiт», юрист; 04.11.2014 – по теперiшнiй час - ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", головний юрисконсульт. Посадова особа не працює та не займає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Путiлова Ольга Вiкторiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СТ 179788 16.06.2010 Ржищiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi

4) рік народження**

1987

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПII "Вiталмар Агро", бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2015 не визначений

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiни у складi посадової особи у звiтному роцi вiдбулися на пiдставi протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Макаронна фабрика" б/н вiд 15.04.2015 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовленi достроковим припиненням повноважень за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 13. Попереднi посади: 2008-2013 рр. - ПII "Вiталмар Агро", бухгалтер; з 2013 року по теперiшнiй час - ТОВ "Аграманта", економiст з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi. Посадова особа працює економiстом з бухгалтерського облiку та налiзу господарської дiяльностi в ПАТ "Аграманта", мiсцезнаходження: Київська обл., Рокитнянський район, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, буд. 222.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член правлiння

Бiлашенко Марiя Йосипiвна

СН 767752 02.04.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння - Перший заступник Голови Правлiння - Президента

Швець Нiна Наумiвна

СН 687729 03.02.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Мельниченко Iрина Володимирiвна

СО 742467 04.09.2001 Ватутiннським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння - головний бухгалтер

Бєлушкiна Iрина Борисiвна

СВ 322664 06.02.2001 Якимiвським РВУ МВС України в Запорiзькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Слободняк Надiя Петрiвна

СН 722528 10.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Куценко Алiна Юрiївна

СН 039032 29.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

748744

24.9029

748744

0

0

0

Член Наглядової ради

Радченко Олена Станiславiвна

СО 557668 17.02.2001 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

784656

24.9

784656

0

0

0

Член Наглядової ради

Бусленко Оксана Iванiвна

ТТ 132272 01.09.2012 Дарницьким РВ ГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Бондарчук Юрiй Вiкторович

СО 241981 04.11.1999 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Ковалiв Богдан Iванович

СС 779861 02.06.1999 Iвано-Франкiвським МУВС України в Iвано-Франкiвський областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Коваль Вячеслав Анатолiйович

СН 028931 26.12.1995 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Маковеєва Марiя Петрiвна

СН 335672 29.10.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння - заступник голови Правлiння - Президента

Швець Василь Петрович

СО 173692 23.07.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Вiвсяний Юрiй Михайлович

СО 779997 21.02.2002 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Бурмiстров Анатолiй Петрович

СН 360709 12.12.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

В.о. Голови Правлiння - Президента

Варданян Грачик Манвелович

АН 084302 06.06.2008 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Середа Вiктор Борисович

СО 311774 28.12.1993 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Рубченко Олександр Iванович

МЕ 730382 04.05.2006 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Путiлова Ольга Вiкторiвна

СТ 179788 16.06.2010 Ржищiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

1533400

49.8029

1533400

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"

38196980

03151 м. Київ Солом'янський м.Київ вулиця Народного Ополчення, будинок 1

301270

10.0201

301270

0

0

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АГРАМАНТА"

35431658

09600 Київська Рокитнянський район селище мiського типу Рокитне вулиця Вокзальна, будинок 222

1154393

38.3947

1154393

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

фiзична особа

д/н д/н 31.12.2015 д/н

748656

24.9

748656

0

0

0

фiзична особа

д/н д/н 31.12.2015 д/н

748744

24.9029

748744

0

0

0

Усього

2953063

98.2177

2953063

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

15.04.2015

Кворум зборів**

83.5674647832

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Вiдкликання складу лiчильної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 2. Обрання складу лiчильної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 3. Обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 4. Звiт Правлiння ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння Товариства за 2014 рiк. 5. Звiт Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рiк. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» про проведену роботу та висновки про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рiк. 8. Розподiл прибутку i збиткiв ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рiк. 9. Про вiдкликання Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 10. Про обрання Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 11. Про вiдкликання Правлiння ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 12. Про обрання Правлiння ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 13. Про збiльшення статутного капiталу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 14. Про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення). 15. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», якому надаються повноваження щодо: - залучення до розмiщення андеррайтера; - внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; - прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); - затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; - затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; - затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 16. Про визначення уповноважених осiб ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», яким надаються повноваження: - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; - проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 17. Прийняття рiшення про змiну депозитарної установи ПАТ “МАКАРОННА ФАБРИКА” та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг. 18. Про вiдкликання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 19. Про обрання Ревiзiйної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 20. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» протягом року до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 21. Про надання повноважень Головi Правлiння-Президенту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» на вчинення дiй, пов’язаних з вчиненням значних правочинiв ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 22. Про вiдчуження належного ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» нерухомого майна та основних засобiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: наглядова рада, акцiонери. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: наглядова рада, виконавчий орган. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Вiдкликали склад лiчильної комiсiї Товариства у складi трьох осiб: Макаренкової О.А. (голова лiчильної комiсiї), Мордвiнова М.Г. та Каппелист Н.М., обраних вiдповiдно до рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол б/н вiд 08.09.2014 р.). 2. Обрали склад лiчильної комiсiї Товариства у складi трьох осiб: Макаренкової О.А. (голова лiчильної комiсiї), Мордвiнова М.Г. та Капелист Н.М. на невизначений строк. 3. Обрали Кремньову А.О. головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а Рубченко О.I. - секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Прийнялидо вiдома заслуханий звiт Правлiння за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi; затвердили заслуханий звiт Правлiння за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Роботу Правлiння за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi визнали задовiльною. 5. Прийняли до вiдома заслуханий звiт Наглядової ради за 2014 рiк. Затвердили заслуханий звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Роботу Наглядової ради за 2014 рiк визнали задовiльною. 6. Прийняли до вiдома заслуханий звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про проведену роботу та висновки про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2014 роцi. Затвердили заслуханий звiт та висновки про результати фiнансово-господарської дiяльностi Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк визнали задовiльною. 7. Затвердили рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк. 8. Збитки Товариства за 2014 рiк не розподiлили, покрили їх нерозподiленим прибутком мiнулих перiодiв. 9. Вiдкликали дiючий склад Наглядової ради Товариства у складi п'ятьох осiб: Куценко А.Ю., Бусленко О.I., Радченко О.С., Бондарчука Ю.В. та Ковалiва Б.I. 10. Обрали Наглядову раду Товариства у складi: Куценко А.Ю., Бусленко О.I., Радченко О.С., Бондарчука Ю.В. та Ковалiва Б.I. строком на 3 роки вiдповiдно до результатiв кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам. 11. Вiдкликали Правлiння Товариства у складi 11 осiб: 1) Варданян Грачик Манвелович (Виконуючий обов'язки Голови Правлiння-Президента); 2) Швець Нiна Наумiвна (Перший Заступник Голови Правлiння-Президента); 3) Швець Василь Петрович (Заступник Голови Правлiння-Президента); 4) Бєлушкiна Iрина Борисiвна (Член Правлiння - головний бухгалтер); 5) Слободняк Надiя Петрiвна (Член Правлiння); 6) Бiлашенко Марiя Йосипiвна (Член Правлiння); 7) Коваль В'ячеслав Анатолiйович (Член Правлiння); 8) Маковеєва Марiя Петрiвна (Член Правлiння); 9) Середа Вiктор Борисович (Член Правлiння); 10) Бурмiстров Анатолiй Петрович (Член Правлiння); 11) Вiвсяний Юрiй Михайлович (Член Правлiння). 12. Обрали Правлiння Товариства у складi 11 осiб: 1) Варданян Грачик Манвелович (Виконуючий обов'язки Голови Правлiння-Президента); 2) Швець Нiна Наумiвна (Перший Заступник Голови Правлiння-Президента); 3) Швець Василь Петрович (Заступник Голови Правлiння-Президента); 4) Бєлушкiна Iрина Борисiвна (Член Правлiння - головний бухгалтер); 5) Слободняк Надiя Петрiвна (Член Правлiння); 6) Бiлашенко Марiя Йосипiвна (Член Правлiння); 7) Коваль В'ячеслав Анатолiйович (Член Правлiння); 8) Маковеєва Марiя Петрiвна (Член Правлiння); 9) Середа Вiктор Борисович (Член Правлiння); 10) Бурмiстров Анатолiй Петрович (Член Правлiння); 11) Вiвсяний Юрiй Михайлович (Член Правлiння). 13. Прийняли рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв з 63 139,65 (шiстдесяти трьох тисяч ста тридцяти дев'яти гривень 65 копiйок) до 3 156 982,50 (трьох мiльйонiв ста п'ятдесяти шести тисяч дев'ятсот вiсiмдесяти двох гривень 50 копiйок) шляхом розмiщення простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 2 946 517 (два мiльйони дев'ятсот сорок шiсть тисяч п'ятсот сiмнадцять) штук номiнальною вартiстю 1,05 (одна гривня 05 копiйок) за одну акцiю загальною номiнальною вартiстю 3 093 842,85 (три мiльйони дев'яносто три тисячi вiсiмсот сорок двi гривнi 85 копiйок). 14. Затвердили рiшення про приватне розмiщення акцiй Товариства. 15. Визначили Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: - залучення до розмiщення андеррайтера; - внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; - прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); - затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; - затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; - затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; - прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; - письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 16. Визначили Голову Наглядової Ради Товариства уповноваженою особою, якiй надаються наступнi повноваження: - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; - проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 17. Рiшення з сiмнадцятого питання порядку денного не прийнято. 18. Вiдкликали дiючий склад Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi трьох осiб: Путiлової О.В., Мельнiченко I.В. та Плисака Ю.М. 19. Обрали Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi Путiлової О.В., Мельниченко I.В. та Плисака Ю.М. строком на 3 роки вiдповiдно до результатiв кумулятивного голосування по запропонованим кандидатам. 20. Попередньо схвалили значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, але у будь-якому випадку, до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв, з обов'язковим попереднiм погодженням укладення даних правочинiв Наглядовою радою Товариства. 21. 1) Надали право вчиняти правочини, схваленi пiд час розгляду двадцятого питання порядку денного Головi Правлiння - Президенту Товариства (в.о. Голови Правлiння - Президента Товариства) та при вчиненнi значних правочинiв, попередньо схвалених даним рiшенням, визначати решту iстотних умов праовчинiв на свiй розсуд; 2) Надали Головi Правлiння Президенту (в.о. Голови Правлiння - Президента Товариства) право передоручати повноваження, наданi йому цим рiшенням зборiв, будь-якiй особi на пiдставi довiреностi, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України, та 3) Встановили, що у випадку призначення Головою Правлiння - Президента (в.о. Голови Правлiння - Президента Товариства) iншої особи, повноваження наданi Головi Правлiння - Президенту (в.о. Голови Правлiння - Президента Товариства) цим рiшенням зберiгають силу для новопризначеної особи. 22. 1) Надали згоду на вiдчуження всiх належних Товариству нежитлових будiвель, включаючи всi його (їх) приналежностi та обладнання, яке встановлене у вказаних нежитлових будiвлях та/або використується з метою використання таких нежитлових будiвель; та 2) Уповноважили Наглядову раду Товариства визначати та затверджувати перелiк майна, що пiдлягає вiдчуженню, iстотнi умови договору про вiдчуження майна та приймати рiшення про надання повноважень на пiдписання усiх документiв, пов'язаних iз таким вiдчуженням. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 15.04.2015 року.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

22.09.2015

Кворум зборів**

83.5518913676

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Вiдкликання складу лiчильної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 2. Обрання складу лiчильної комiсiї ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». 4. Затвердження змiн до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом його викладення в новiй редакцiї. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: наглядова рада, акцiонери. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: акцiонери. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Вiдкликали склад лiчильної комiсiї Товариства у складi трьох осiб: Макаренкової О.А. (голова лiчильної комiсiї), Мордвiнова М.Г. та Капелист Н.М., обраних вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол б/н вiд 15.04.2015 р.). 2. Обрали склад лiчильної комiсiї Товариства у складi трьох осiб: Макаренкової О.А. (голова лiчильної комiсiї), Мордвiнова М.Г. та Капелiст Н.М. на невизначений строк. 3. Обрали Кремньову А.О. головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а Рубченка О.I. - секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. 1) Затвердили змiни до статуту ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА", пов'язанi зi: (i) збiльшенням статутного капiталу Товариства з 63 139,65 грн. (шiстдесят три тисячi сто тридцять дев'ять гривень 65 копiйок) до 3 156 982,50 грн. (три мiльйони сто п'ятдесят шiсть тисяч дев'ятсот вiсiмдесят двi гривнi 50 копiйок), (ii) змiною мiсцезнаходження (юридичної адреси) Товариства у зв'язку з перейменуванням вул. Фрунзе на вул. Кирилiвська, та (iii) приведенням статуту у вiдповiднiсть до чинного законодавства, шляхом викладення статуту ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА" у новiй редакцiї; 2) Уповноважили в.о. Голови Правлiння - Президента Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства; 3) Провести державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства; та 4) Уповноважити в.о. Голови Правлiння - Президента (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 22.09.2015 року.

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

01.01.2015

01.01.2015

01.01.2014

01.01.2014

Дата виплати дивідендів

31.12.2015

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2014

Опис

Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв: Рiшення про виплату дивiдендiв за результатами звiтного року буде прийматись на чергових загальних зборах акцiонерiв , якi вiдбудуться до 22.04.2016 року. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 15.04.2015 р. (протокол б/н вiд 15.04.2015 р.), у зв’язку iз збитками не приймати рiшення про розподiл прибутку Товариства за 2014 рiк, дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Дата початку виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Розмiр виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Порядок виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Строк виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались та не виплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Євроаудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30437318

Місцезнаходження

03187 м. Київ Голосiївський р-н м. Київ пр-т Академiка Глушкова, 1, пав. 77

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

2126

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

(044) 596-96-50

Факс

596-94-85

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

ТОВ "Аудиторська фiрма "Євроаудит" надає аудиторськi послуги емiтенту.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 м. Київ Подiльський м.Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Рiшення НКЦПФР №2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 482-52-07/08

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рiшення № 2092.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Хрещатик"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

19364259

Місцезнаходження

01001 м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Хрещатик, буд. 8-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ № 263320

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.09.2013

Міжміський код та телефон

(044) 537-74-79

Факс

537-74-79

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис

ПАТ "Комерцiйний банк "Хрещатик" здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03.07.2015

63/1/2015

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4003391000

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.05

3006650

3156982.5

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на неорганiзованому ринку. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: пiдвищення платоспроможностi та фiнансової стабiльностi Товариства: на розширення виробничих можливостей (70% залучених вiд розмiщення акцiй коштiв) та оновлення рухомого мкладу (30% залучених вiд розмiщення акцiй коштiв). Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював приватне розмiщення акцiй самостiйно. Акцiї в лiстингу не знаходяться.

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Процентна ставка за облігаціями (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплачених процентів за звітний період (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01.01.2015

д/н

д/н

0

0

Бездокументарні іменні

0

0

0

0

31.12.2015

Опис

ПАТ "Макаронна фабрика" процентнi облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

01.01.2015

д/н

д/н

0

0

Бездокументарні іменні

0

31.12.2015

Опис

ПАТ "Макаронна фабрика" дисконтнi облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Номінальна вартість (грн)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн)

Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01.01.2015

д/н

д/н

0

0

Бездокументарні іменні

0

д/н

31.12.2015

Опис

Товариство цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється. торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата випуску

Вид цінних паперів

Обсяг випуску (грн)

Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)

Умови обігу та погашення

1

2

3

4

5

31.12.2015

Акція привілейована бездокументарна іменна

0

0

Емiтент iншi цiннi папери емiсiя, яких пiдлягає реєстрацiї не випускав.

Опис

Емiтент iншi цiннi папери емiсiя, яких пiдлягає реєстрацiї не випускав. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: факт вiдсутнiй. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається.

2) інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію

Вид похідних цінніх паперів

Різновид похідних цінних паперів

Серія

Строк розміщення

Строк дії

Строк (термін) виконання

Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)

Обсяг випуску (грн)

Характеристика базового активу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

31.12.2015

д/н

Акція привілейована

Акція привілейована бездокументарна іменна

д/н

д/н

д/н

д/н

0

0

Товариство похiднi цiннi папери не випускало. Торгiвля на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. В лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Додаткова емiсiя не здiйснювалась.

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

з/п

Дата зарахування/списання акцій на рахунок/з рахунку емітента

Вид дії: викуп/продаж

Кількість акцій, що викуплено/продано (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/продано

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/продано

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/продано

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

31.12.2015

викуп

0

0

01.01.2015

0

д/н

0

Опис

Викупу (продажу ранiше викуплених Товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.

XI. Опис бізнесу

Iсторiя фабрики починається на початку 20-го столiття в 1914 роцi. Перша макаронна фабрика була розташована по вул. Глибочицькiй, 16. У повоєннi роки (1948-1956) була збудована нова макаронна фабрика на земельнiй дiлянцi 1,4 га потужнiстю 30 т. на добу. Неодноразово проводилась реконструкцiя з добудовою нових сучасних примiщень з метою збiльшення потужностi пiдприємства. Згiдно рiшення Виконкому Київської мiської ради за №1934 вiд 04.04.1973 р. було розпочато реконструкцiю з прибудовою нових цехiв, у яких в майбутньому були встановленi новi технологiчнi лiнiї для збiльшення виробництва макаронних виробiв за сучасними технологiями. Пiсля проведення реконструкцiї, модернiзацiї i виконання iнженерних заходiв по технiчному оснащенню виробничих процесiв станом на 01.01.2004 року фабрика має загальну потужнiсть 25 тис. тон на рiк макаронних виробiв в широкому асортиментi. Виробничi технологiчнi лiнiї оснащеннi обладнанням вiтчизняного та закордонного виробництва. АТ "Макаронна фабрика" засноване згiдно рiшення Регiонального вiддiлення фонду державного майна України № 10 вiд 09.03.1994 р. шляхом перетворення орендного пiдприємства "Київська макаронна фабрика". З 1996 року пiдприємство перетворено в акцiонерне Товариство вiдкритого типу -ВАТ"Макаронна фабрика" м.Київа ,а з червня 2001року вiйшла в Український холдинг "Євросервiс Україна", засновником якого є мiжнародна iнвестицiйно-промислова карпорацiя "Євросервiс" з центральним офiсом в Санк-Петербурзi. В 2011 роцi вiдповiдно до вимог закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено найменування товариства на публiчне акцiонерне товариства (ПАТ "Макаронна фабрика"). На кiнець 2015 року ПАТ «Макаронна фабрика» є самостiйним пiдприємством, бiльшiсть акцiонеров якої є фiзичнi особи. Емiтент в 2015 роцi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не здiйснював.

До структурних пiдроздiлiв ПАТ "Макаронна фабрика" входять: - виробничий цех; - механiчнi майстернi; - котельня; - склади для готової продукцiї; - склади для ТМЦ; - кiоски роздрiбної торгiвлi. Емiтент дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншиих вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має i в найближчий час не планує створювати. Змiн в органiзацiйнiй структурi в 2015 роцi не було.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 193. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 12. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 13. Фонд оплати працi: 12 281 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: фонд оплати працi ПАТ “ Макаронна фабрика ” в звiтном перiодi збiльшено на 2 872 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Персонал ПАТ “ Макаронна фабрика ” в 2015 роцi навчався за програмами переатистацiї, до якої ввiйшли основнi питання пiдвищення квалiфiкацiї (електрикiв, IТР, технологiв).

З червня 2001р. емiтент входить до Українського холдингу ТОВ “Євросервiс-Україна” (04080 м. Київ вул.Фрунзе, 142).

В звiтному роцi емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

ПАТ "Макаронна фабрика" пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не отримувала.

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв. Наказ товариства № 53 вiд 30.12.2011 року. Господарська дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає законодавчим та нормативним актам.

Основним видом дiяльностi є виробництво макаронних виробiв ПАТ “Макаронна фабрика” – основний київський виробник макаронних виробiв, який стабiльно забезпечує життєдiяльнiсть мiста i є одна iз найпотужнiших пiдприємств галузi держави. За 2015 рiк вироблено 12 895,6 тон макаронних виробiв . Скорочення обсягiв виробництва макаронних виробiв в порiвняннi з минулим роком виникло: 1. У зв'язку з фiнансово-економiчною кризою в країнi, i як наслiдок, зменшення платiжної спроможностi i попиту населення на макароннi вироби. 2. У зв'язку з великим урожаєм овочiв i як наслiдок їх низькою цiною. 3. Український ринок наповнений макаронною продукцiєю економ класу та виробами низької цiнової категорiї (в зв'язку з появою на ринку великої кiлькостi дрiбних виробникiв), а ринок з виробами середньої цiнової категорiї та премiум класу по всiх харчових групах значно знизився. 4. Крiм того, український ринок наповнений макаронною продукцiєю з Iталiї, Польщi, Росiї, Литви та iнших країн. В 2008 роцi на фабрицi змонтована i введена в експлуатацiю лiнiя фiрми “Паван” Iталiя, випущена перша продукцiя, що дала можливiсть збiльшити кiлькiсть робочих мiсць. Обладнання такого рiвня в Українi не виробляється, а iнновацiйна технологiя вперше застосовується в Українi i в повному обсязi адаптована на сировину вiтчизняного виробництва.

Значними активами емiтента є основнi засоби. ПАТ "Макаронна фабрика" за останнi п'ять рокiв придбано основних засобiв на загальну суму 2165 тис. грн., в т.ч. в 2011 р. на 229 тис. грн., в 2012 р. на 190 тис. грн., в 2013 р. на 483 тис. грн., в 2014 р. на 504 тис. грн., в 2015 р. на 1437 тис. грн. Вiдчудження основних засобiв за останнi п'ять рокiв не було.

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку протягом звiтного року не укладались.

Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в придатному для використання станi та одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу витрат звiтного перiоду. Данi аналiтичного облiку спiвпадають з даними синтетичного облiку таГоловної книги. Строк корисної експлуатацiї визначається наказом про облiкову полiтику. В балансi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю їх придбання, за iсторичною вартiстю. Строк корисної експлуатацiї визначається наказом про облiкову полiтику. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 50044 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 81,49 %, в т.ч. основних засобiв I гр. - 73,74%; II гр. - 83,85%; III гр. - 69,18%; IV гр. - 79,89% . Основнi засоби використовуються на 82,6%. Сума нарахованого зносу становить 40783 тис. грн. В балансi основнi засоби вiдображенi за залишковою вартiстю. Основних засобiв, що виключенi з активiв немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає, вартiсть основних засобiв збiльшилася у зв'язку з тим, що основнi засоби надiйшли за рiк. Майновий комплекс по м. Київ, вул. Кирилiвська, 142 не находиться в заставе.

Перед пiдприємством на даному етапi розвитку постає багато проблем. Найбiльшi виробники макаронних виробiв проводять активнi дiї по завоюванню ринка i витiсненню конкурентiв, особливий iнтерес являє столичний ринок. Основними конкурентами є Хмельницька, Чернiгiвська, Луцька макароннi фабрики. Починаючи з 1993 року в Українi, зокрема i в м.Києвi, з'явилась велика кiлькiсть малих пiдприємств, якi реалiзують продукцiю по цiнам нижчим нiж реалiзує Товариство на 20-30%, за рахунок роботи на напiвлегальному положеннi i уникають сплати податкiв. Бiльша частина такої продукцiї низької якостi, виробляється на застарiлому обладнаннi, без дотримання санiтарних норм. Крiм того, iснує проблема незахищеностi українського виробника вiд iмпортних поставок. Об'єм iмпорта макаронних виробiв в Українi складає приблизно 5-7 тис.тон в рiк. За рахунок введення нової лiнiї пiдприємство має можливiсть збiльшити свої потужностi i повнiстю забезпечити Київ, Київську область та частково iншi регiони України продукцiєю вiтчизняного виробника. Перед галуззю актальними залишаються такi проблемнi питання: - питання якостi продукцiї, особливо в умовах дефiциту на Українському ринку пшеницi твердих сортiв; - брендування, упаковка, рацiональний маркетинг, дистрибуцiя макаронної продукцiї; - збiльшення випуску макаронної продукцiї премiум i середнього цiнового сегменту в умовах конкурентної боротьби.

В 2015 роцi пiдприємством сплаченi штрафи за порушення чинного законодавства в сумi 202 тис. грн.

Основна господарсько-виробнича дiяльнiсть пiдприємства проводилась за рахунок власних та запозичених коштiв. Макароннi вироби виробляються з кращої вiтчизняної екологiчно чистої сировини (борошно пшеничне, вищого сорту) без барвникiв та добавок на обладнаннi передових свiтових фiрм.

Укладених, але ще не виконаних договорiв в звiтному перiодi немає.

На 2016 рiк пiдприємство планує досягти обсягiв виробництва та реалiзацiї 15,0 тис. тон макаронних виробiв в Українi Зараз фабрика випускає бiльш як 60 найменувань вагових та фасованих макаронних виробiв групи "Екстра". Нарощується випуск макаронних виробiв , що особливо користуються попитом в Українi, кiлограмової фасовки. Питома вага фасованої продукцiї 68%. Продукцiї пiдприємства однiй з перших надано право маркування знаком "Київська якiсть", "Екологiчно чисто та безпечно". Фабрика - переможець регiональних конкурсiв якостi: "Київ-2003", "Київ-2008", "Київ-2009", "Київ-2010", "Київ-2011", "100 кращих товарiв України - 2003", "100 кращих товарiв України - 2004" лауреат галузевого бiзнес-рейтингу "Лiдери торгово-промислової України". За участь у 8-му Українському нацiональному конкурсi якостi одержано сертифiкат "Визнання досконалостi в Українi", макронним виробам клас "Екстра"присвоєно знаки "Київська якiсть" та "Екологiчно чисто та безпечно". В 2008 роцi на фабрицi введенна в єксплуатацiю автоматизовану лiнiю для виробництва короткорiзаних i штампованих макароних виробiв потужнiстю 7 тис.тон в рiк. Впровадження нового асортимента дає можливiсть закрiпити за собою ураїнський ринок, а також розвивати експортну поставку високоякiсних макаронних виробiв. Введення лiнiї дозволяє розширити асортимент i вперше в Українi освоїти випуск штампованих виробiв. Для розширення ринкiв збуту i просування продукцiї фабрика систематично приймає участь у мiських i районних ярмарках, у виставках продукцiї харчової i переробної промисловостi, як регiонального, так i всеукраїнського масштабiв, проводиться рекламна компанiя на телебаченнi, радiо, газетах i журналах.

ПАТ "Макаронна фабрика" витрати на дослiдення та розробку в звiтному перiодi не має.

ПАТ "Макаронна фабрика" в судових справах не виступає.

Черговi рiчнi загальнi збори акцiонерiв вiдбудуться 22 квiтня 2016 року. Iншої iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

8762

9261

0

0

8762

9261

будівлі та споруди

1684

1681

0

0

1684

1681

машини та обладнання

6787

6373

0

0

6787

6373

транспортні засоби

196

1055

0

0

196

1055

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

95

152

0

0

95

152

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

8762

9261

0

0

8762

9261

Опис

В балансi основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю їх придбання. Строк корисної експлуатацiї визначається наказом про облiкову полiтику. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 50044 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 81,49 %, в т.ч. основних засобiв I гр. - 73,74%; II гр. - 83,85%; III гр. - 69,18%; IV гр. - 79,89% . Основнi засоби використовуються на 82,6%. Сума нарахованого зносу становить 40783 тис. грн. В балансi основнi засоби вiдображенi за залишковою вартiстю. Основних засобiв, що виключенi з активiв немає. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає, вартiсть основних засобiв збiльшилася у зв'язку з тим, що основнi засоби надiйшли за рiк. Майновий комплекс по м. Київ, вул. Кирилiвська, 142 не находиться в заставi.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

19453

18073

Статутний капітал (тис. грн.)

3157

63

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

3157

63

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16296 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16296 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 18010 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 18010 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

50

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

606053

X

X

Усього зобов'язань

X

606103

X

X

Опис:

Зобов'язань за кредитами банку, за облiгацiями, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними паперами емiтент не має. Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.3.15 Глави 3 Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р

д/н

0

0

д/н

0

0

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.3.15 Глави 3 Рiшення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р

0

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

10.03.2015

11.03.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

15.04.2015

16.04.2015

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

15.04.2015

16.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

17.09.2015

17.09.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЄВРОАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

30437318

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, пр. Глушкова, 1, пав. 77

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

2126 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА - ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ЄВРОАУДИТ») щодо фiнансової звiтностi, що складена вiдповiдно до облiкових полiтик що базуються на вимогах МСФЗ Публiчного акцiонерного товариства «Макаронна фабрика» за 2015 рiк (перiод з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.) м. Київ- 2016 рiк 1. Адресат Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва, управлiнського персоналу ПАТ «Макаронна фабрика», фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути викорис¬таний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. 2. Вступний параграф Ми провели аудиторську перевiрку повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Макаронна фабрика» станом на 31 грудня 2015 року, що включає наступнi форми: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 р. (Форма №1), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк (Форма №3), Звiт про власний капiтал за 2015 рiк (Форма №4), Примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток i форми звiтностi. Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Макаронна фабрика» станом на 31.12.2015 р. складена вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал ПАТ «Макаронна фабрика». Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки 2.1. Основнi вiдомостi про емiтента: – Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «Макаронна фабрика»; – Код ЄДРПОУ: 00376449; – Мiсцезнаходження: 04073, м. Київ, Оболонський район, вул. вул. Кирилiвська, буд. 142..; – Дата i номер свiдоцтва про реєстрацiю: №1 069 120 0000 002414 вiд 24.06.2011р.; Основнi види дiяльностi: Код 10.73 – Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв; Код 10.71 – Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання; Код 46.38 – Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними i молюсками; Код 46.90 – Неспецiалiзована оптова торгiвля; Код 47.24 – Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спецiалiзованих магазинах; Код 47.29 - Роздрiбна торгiвля iншими продуктами харчування в спецiалiзованих магазинах. 15.04.2015 року було прийняте рiшення про приватне розмiщення акцiй та збiльшити розмiр статутного капiталу ПАТ “Макаронна фабрика” за рахунок додаткових внескiв з 63 139, 65 (шiстдесяти трьох тисяч ста тридцяти дев’яти гривень 65 копiйок) до 3 156 982,50 (трьох мiльйонiв ста п’ятдесяти шести тисяч дев’ятисот вiсiмдесяти двох гривень 50 копiйок) шляхом розмiщення простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 2 946 517 (два мiльйони дев’ятсот сорок шiсть тисяч п’ятсот сiмнадцять) штук номiнальною вартiстю 1,05 (одна гривня 05 копiйок) за одну акцiю загальною номiнальною вартiстю 3 093 842,85 (три мiльйони дев’яносто три тисячi вiсiмсот сорок двi гривнi 85 копiйок). Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 63/1/2015 дата реєстрацiї «03» липня 2015 року, дата видачi «13» жовтня 2015 року, на загальну суму 3 156 982, 50 (три мiльйони сто п’ятдесят шiсть тисячi дев’ятсот вiсiмдесят двi гривнi 50 копiйок), номiнальною вартiстю 1,05 (одна гривня 05 копiйок) за одну акцiю загальною номiнальною вартiстю у кiлькостi 3 006 650 (три мiльйони шiсть тисяч шiстсот п’ятдесят) штук. Змiни до установчих документiв в 2015 роцi : – Статут у новiй редакцiї зареєстрований Реестрацiйною службою Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi 24.09.2015р. № 10691050028002414, затверджений позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПАТ «Макаронна фабрика» протоколом № б/н вiд 22.09.2015 р. 2.2. Опис обсягу (характеру) аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики. 2.2.1. Опис обсягу (характеру) аудиторської перевiрки. Ми провели аудит вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.93 р. № 3125-XII, Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (рiк видання 2013), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 24.12.2014 р. № 304/1 (надалi - МСА), зокрема у вiдповiдностi iз МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти» та iнших, а також з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть емiтентiв цiнних паперiв. Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПАТ, також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов’язкових платежiв. Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) було зроблено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, який подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних папе¬рiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом згiдно Рiшення № 2826 вiд 29.09.2011 р. (iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1250 вiд 23.09.2014 р., № 1713 вiд 16.12.2014 р.). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих прин-ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. В ходi перевiрки вибiрково була перевiрена наступна документацiя: 1) реєстрацiйнi та засновницькi документи (статут пiдприємства, виписка з ЄДР тощо); 2) зведенi регiстри бухгалтерського облiку; 3) первиннi документи (вибiрково); 4) звiтнi форми – Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2015 5) 4 року включно, Звiт про фiнансовi результати (форма № 2) за 2015 рiк, Звiт про рух грошових коштiв( форма № 3) за 2015 рiк, Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2015 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2015 рiк, якi додаються до цього аудиторського висновку та затвердженi керiвництвом пiдприємства 31.12.2015 року. Звiтнiсть складена згiдно вимог МСФЗ. Iнвентаризацiя на пiдприємствi була проведена станом на 01.10.2015 р. згiдно наказу «Про проведення iнвентаризацiї основних засобiв та МШП» № 10-б вiд 01.10.2015 р., в т.ч.: iнвентаризацiя основних засобiв, iнших необоротних активiв та нематерiальних активiв з перевiркою їх фактичної наявностi. 2.2.2. Опис важливих аспектiв облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть складена за МСФЗ станом на 31.12.2015 р., з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн стандартiв та тлумачень. Облiкова полiтика ПАТ «Макаронна фабрика»наведена в Наказi на облiкову полiтику за № 38 вiд 21.12.2013 р. Облiкова полiтика ПАТ «Макаронна фабрика» розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi пiдприємство використовує при веденi облiку згiдно П(С)БО та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Основними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переваження сутi над формою, обачнiсть повнота, порiвняльнiсть. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об’єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi пiдприємства. На протязi перевiряємого перiоду облiкова полiтика пiдприємства не змiнювалася. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку в ПАТ «Макаронна фабрика» покладено на його керiвництво з зазначенням посад та мiри вiдповiдальностi в наказi про облiкову полiтику. Валюта представлення звiтностi. Валютою облiку i звiтностi для цiлей пiдготовки даної фiнансової звiтностi є нацiональна валюта України гривня. Безперервнiсть дiяльностi. Пiд час аудиту було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставить пiд значний сумнiв здатнiсть ПАТ «Макаронна фабрика» безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу щодо здатностi пiдприємства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть ПАТ «Макаронна фабрика»безперервно продовжувати дiяльнiсть. Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi ПАТ «Макаронна фабрика» безперервно продовжувати дiяльнiсть. Тобто фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов’ язання в ходi звичайної дiяльностi. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики. Застосування попередньої оцiнки є важливою частиною складання фiнансової звiтностi i не пiдриває її достовiрностi. Суттєвiсть окремих господарських операцiй та об’єктiв облiку визначена керiвництвом пiдприємства у наказi про облiкову полiтику. За орiєнтований порiг суттєвостi для активiв, зобов’ язань, власного капiталу приймається величина в розмiрi 5 вiдсоткiв для пiдсумку всiх активiв, зобов’ язань i власного капiталу. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду.

3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; за виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); за стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». Посадовi особи ПАТ «Макаронна фабрика» вiдповiдальнi за пiдготовку та представлення Фiнансової звiтностi: В.о. Голови Правлiння (Президент) Варданян Грачик Манвелович – весь перiод Головний бухгалтер – Бєлушкiна Iрини Борисiвна весь перiод 4. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципiв та планував i проводив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень та помилок. Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є незалежними та достатнiми для висловлення аудиторської думки i надають пiдстави для надання аудиторського висновку (звiту). 5. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки При складаннi фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2015 року та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, ПАТ «Макаронна фабрика» взагалi дотрималось вимог МСФЗ. При цьому: - аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань станом на 01.10.2015 р., оскiльки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Беручи до уваги характер ведення господарської дiяльностi пiдприємства, а також внаслiдок згаданого обмеження обсягу аудиту, ми не мали змоги переконатися в достовiрностi даних про кiлькiсть активiв i зобов’язань станом на зазначену дату, проте ми виконали альтернативнi процедури для отримання достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв щодо пiдтвердження обгрунтування їх наявностi. Також зазначаємо, що iнвентаризацiю на пiдприємствi проводила iнвентаризацiйна комiсiя з належним оформленням матерiалiв i результатiв iнвентаризацiї, яким ми висловлюємо довiру, керуючись вимогами МСА; - аудитор не мав змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування думки стосовно деяких сум дебiторської та кредиторської заборгованостi пiдприємства, оскiльки в документах пiдприємства були вiдсутнi акти звiрки з певними контрагентами. На думку аудитора, можливий вплив на фiнансову звiтнiсть наведених зауважень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. 6. Висловлення думки (умовно-позитивна думка) На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення умовно - позитивної аудиторської думки про те, що фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на концептуальнiй основi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «Макаронна фабрика» станом на 31.12.2015 р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв та капiталу за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Фiнансовi звiти складенi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф Не змiнюючи думки про достовiрнiсть представленої Фiнансової звiтностi, звертаємо увагу користувачiв на iснування чинникiв невизначеностi, що зумовленi економiчним спадом, знецiненням нацiональної валюти, полiтичною нестабiльнiстю, безперервними вiйськовими дiями на Сходi України з квiтня 2014 року. Зазначене може мати негативний вплив на результати дiяльностi i фiнансовий стан ПАТ «Макаронна фабрика», привести до виникнення подiй та умов, якi поставлять пiд значний сумнiв здатнiсть безперервно продовжувати дiяльнiсть. Проте, на дату надання аудиторського звiту, їх остаточний результат i наслiдки для Пiдприємства, не можуть бути достовiрно визначенi i передбаченi. Iнша допомiжна iнформацiя,щодо якої в окремих параграфах висловлює думку щодо : Власний капiтал Структура та призначення власного капiталу вiдповiдає загальним положенням та вимогам МСФЗ. Структура та призначення власного капiталу визначенi ПАТ «Макаронна фабрика» об’єктивно та адекватно. Згiдно установчих документiв Статутний капiтал Товариства становить 3 156 982,50 (три мiльйони сто п’ятдесят шiсть тисяч дев’ятсот вiсiмдесят двi гривнi 50 копiйок), який подiлено на 3 006 650 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 (одна) грн. 05 коп. кожна (Статут в редакцiї 24.09.2015 р. № 10691050028002414). Статутний фонд сплачений на 100,0 %. 15.04.2015 року було прийняте рiшення про приватне розмiщення акцiй та збiльшити розмiр статутного капiталу ПАТ “Макаронна фабрика” за рахунок додаткових внескiв з 63 139, 65 (шiстдесяти трьох тисяч ста тридцяти дев’яти гривень 65 копiйок) до 3 156 982,50 (трьох мiльйонiв ста п’ятдесяти шести тисяч дев’ятисот вiсiмдесяти двох гривень 50 копiйок) шляхом розмiщення простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 2 946 517 (два мiльйони дев’ятсот сорок шiсть тисяч п’ятсот сiмнадцять) штук номiнальною вартiстю 1,05 (одна гривня 05 копiйок) за одну акцiю загальною номiнальною вартiстю 3 093 842,85 (три мiльйони дев’яносто три тисячi вiсiмсот сорок двi гривнi 85 копiйок). Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 63/1/2015 дата реєстрацiї «03» липня 2015 року, дата видачi «13» жовтня 2015 року, на загальну суму 3 156 982, 50 (три мiльйони сто п’ятдесят шiсть тисячi дев’ятсот вiсiмдесят двi гривнi 50 копiйок), номiнальною вартiстю 1,05 (одна гривня 05 копiйок) за одну акцiю загальною номiнальною вартiстю у кiлькостi 3 006 650 (три мiльйони шiсть тисяч шiстсот п’ятдесят) штук. Акцiї додаткового випуску оплаченi на 100 % на загальну суму 4 213 519,31 грн. (чотири мiльйони двiстi тринадцять тисяч п’ятсот дев’ятнадцять грн. 31 коп.) грн., що пiдтверджено наступними документами: Акцiї додаткового розмiщення розподiлилися наступним чином: статутний капiтал (у сумi загальної номiнальної вартостi розмiщених акцiй) 3 093 842,85 (три мiльйони дев’яносто три тисячi вiсiмсот сорок двi гривнi 85 копiйок) додатковий капiтал (у сумi перевищення фактичної цiни розмiщення акцiй над їх номiнальною вартiстю) 1 119 676,46 (один мiльйон сто дев’ятнадцять тисяч шiстсот сiмдесят шiсть гривень 46 копiйок) Емiсiйний дохiд станом на 31.12.2015 року становить 1120 тис. грн. Резервний капiтал станом на 31.12.2015 року становить 16 тис. грн. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2015 року становить 15160 тис. грн. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. З метою перевiрки виконання положень статтi 155 Цивiльного кодексу України «Статутний капiтал Акцiонерного товариства» проведене порiвняння вартостi чистих активiв з розмiром Статутного капiталу, у результатi чого встановлене, що чистi активи на 31.12.2015 р. 19453 тис.грн. перевищують Статутний капiтал пiдприємства в розмiрi 3157 тис.грн., що вiдповiдає дiючому законодавству,а саме: Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента Найменування За звiтний перiод За попереднiй перiод показника (тис. грн.) (тис. грн.) Розрахункова вартiсть чистих активiв 19453 18073 Статутний капiтал 3157 63 Скоригований статутний капiтал 3157 63 Опис: Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16296 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 16296 тис грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 18010 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 18010 тис. грн. Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА №720. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв та по iнформацiї товариства протягом звiтного перiоду подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента й привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»: Дата розмiщення Вид iнформацiї Дата виникнення подiї 17.09.2015 16:31:41 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 17.09.2015 16.04.2015 10:37:37 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 15.04.2015 16.04.2015 10:37:16 Вiдомостi про прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу 15.04.2015 11.03.2015 14:41:11 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 10.03.2015 20.02.2015 15:57:35 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 15.12.2014 Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази вiдносно того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. Нами надається обмежена впевненiсть щодо вiдповiдностi iншої iнформацiї. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства станом на 31.12.2014 р.) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Товариство у 2015 роцi мало виконання значних правочинiв (квалiфiкованих згiдно ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства»). Аудиторською перевiркою дотримання Товариством вимог законодавства вiдносно значних правочинiв встановлено: • Вартiсть активiв на 31.12.2014 р. становить 91 175 тис.грн. • Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам становить: 9117,5 тис.грн. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв щодо виконання значних правочинiв, ми можемо зробити висновок, що Товариство в звiтному перiодi дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. Стан корпоративного управлiння, внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Станом на 31.12.2015 року акцiями товариства володiло 1149 акцiонера. Формування складу органiв корпоративного управлiння Компанiї здiйснюється вiдповiдно до: - роздiлу 8 Статуту, затвердженого в новiй редакцiї 24.09.2015 р.; - рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства (протокол №б/н вiд 22.09.2015 року) . Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: • Загальнi збори акцiонерiв Товариства; • Наглядова Рада Товариства; • Виконавчий орган Товариства - Правлiння Товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №б/н вiд 27.11.2014 року). Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положеннями про загальнi збори, наглядову раду, Правлiння, ревiзiйну комiсiю (затверджене рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв, протокол № б/н вiд 27.11.2014 року). Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради взагалi вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал, крiм другого кварталу (засiдання не проводились). Протягом звiтного року виконавчий орган –Голова Правлiння товариства здiйснював поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у складi правлiння протягом звiтного року вiдбувались. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2015 рiк. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок: - прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту; - «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно чинного законодавства. Оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Аудит передбачав забезпечення обґрунтованої, але не абсолютної гарантiї того, що фiнансова звiтнiсть, у цiлому, не мiстить у собi суттєвих викривлень. Абсолютна аудиторська гарантiя неможлива з ряду причин, зокрема: - використання вибiркового тестування через обмеження обсягу роботи. - Бiльшiсть аудиторських доказiв є скорiше переконливими, нiж остаточними. - Крiм того, проведений аудит для формування висновку про фiнансову звiтнiсть базується на судженнi аудитора. Через властивi обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi невиявленi. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу (письмове запевнення про пiдтвердження розкриття аудитору iнформацiї про результати оцiнки ризику того, що фiнансова звiтнiсть може бути суттєво викривленою внаслiдок шахрайства), який на думку аудитора, може мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ «Макаронна фабрика» внаслiдок шахрайства. За перiод з 01.01.2016 (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку, iнформацiя про наявнiсть подiй, якi iстотно б вплинули на Фiнансову звiтнiсть Пiдприємства за 2015 рiк аудитору не надавалась та пiд час аудиту не iдентифiкована. Аудитор не несе вiдповiдальностi за виконання аудиторських процедур або запити щодо Фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду з дати аудиторського висновку до дати опублiкування Фiнансових звiтiв вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на Фiнансовi звiти, несе керiвництво Пiдприємства. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю « Аудиторська фiрма « Євроаудит» Iдентифiкацiйний код юридичної особи 30437318 Юридична адреса Мiсцезнаходження юридичної особи м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77 м. Київ пр.Глушкова,1 пав.77 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю серiя АОО № 050296 зареєстроване Голосiївською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю. Свiдоцтво вiд 26.07.1999 р, запис № 1 068 120 0000 000279 Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть Свiдоцтво № 2126 про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi, згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 23.02.2001 року за № 99, чинне до 29.10.2020 р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ,що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв серiя АБ № 000315, видане 30.11.2015р. (чинне до 29.10.2020 р.) Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Ситих Юлiя Валерiївна, сертифiкат аудитора серiя А №004603, виданий рiшенням АПУ №100 вiд 30 березня 2001 року, подовжено рiшенням АПУ №308/2 вiд 26 лютого 2015 року ,строком дiї до 30 березня 2020 р. Телефон e-mail: 521-65-07 ( 08) Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Мiсце проведення аудиту : 04073, м. Київ, Оболонський район, вул. Кирилiвська, буд. 142. Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 14 вiд 25.01.2016 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 25.01.2016 р. – 01. 03.2016 р. Пiдпис аудитора, що проводив перевiрку Ситих Ю.В. Директор ТОВ «АФ «Євроаудит» сертифiкат аудитора серiя А №003844,виданий рiшенням АПУ №79 вiд 25 червня 1999 р., строком дiї до 25 червня 2018 р. ______________________ Л.С.Заєць 01.03.2016 року м. Київ, пр.Глушкова,1 пав.77

-

-

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2014

3

2

3

2015

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Iншої iнформацiї немає.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X