Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій) (Дата розміщення на сайті: 16.11.2016)


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова Правлiння - Президент
Томiленко Валерiй Михайлович

(посада)


(підпис)


(прізвище та ініціали керівника)М.П.


16.11.2016

(дата)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Макаронна фабрика"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 142

4. Код за ЄДРПОУ

00376449

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 468-50-37 (044) 468-03-32

6. Електронна поштова адреса

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavascriptII. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.11.2016


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

218 (2472) "Вiдомостi НКЦПФР"

15.11.2016


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kmf.kiev.ua

в мережі Інтернет

16.11.2016


(адреса сторінки)


(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

10.11.2016

11.11.2016

КАРЧЕР ЛIМIТЕД

1681844

88.294

0

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 10.11.2016 р. (дата складання 11.11.2016, дата видачi Емiтенту 11.11.2016 р.), пакет акцiй Компанiї "КАРЧЕР ЛIМIТЕД" зменшився та становить 0%.

2

10.11.2016

11.11.2016

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН"

38196980

0

10.02

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 10.11.2016 р. (дата складання 11.11.2016, дата видачi Емiтенту 11.11.2016 р.), пакет акцiй ПАТ "Мелон" збiльшився та становить 301 270 шт., що складає 10,02%

3

10.11.2016

11.11.2016

фiзична особа

д/н

0

24.61

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 10.11.2016 р. (дата складання 11.11.2016, дата видачi Емiтенту 11.11.2016 р.), пакет акцiй фiзичної особи збiльшився та становить 740 000 шт., що складає 24,61%

4

10.11.2016

11.11.2016

фiзична особа

д/н

0

24.71

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 10.11.2016 р. (дата складання 11.11.2016, дата видачi Емiтенту 11.11.2016 р.), пакет акцiй фiзичної особи збiльшився та становить 743 104 шт., що складає 24,71%

5

10.11.2016

11.11.2016

фiзична особа

д/н

0

24.61

Зміст інформації:

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 10.11.2016 р. (дата складання 11.11.2016, дата видачi Емiтенту 11.11.2016 р.), пакет акцiй фiзичної особи збiльшився та становить 740 000 шт., що складає 24,61%