Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (дата розміщення 29.08.2017).

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (дата розміщення 29.08.2017).

Завантажити у форматі .doc.


Публічне акціонерне товариство  «Макаронна фабрика», код ЄДРПОУ 00376449, місцезнаходження: місто Київ, вул. Кирилівська, 142 (надалі – Товариство) повідомляє про проведення (позачергових) загальних зборів акціонерів, які відбудуться 02 жовтня 2017 року  за адресою: Україна, місто Київ, «Президент Готель», вул. Госпітальна, 12, 1-й  рівень, Конференц - центр,  секція - Е.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 1000 до 1030 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 1040. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на  26 вересня 2017 року.

 

Проект порядку денного (перелік питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі Поживотько В.Б. (голова комісії), Андрейко В.М. (член комісії), Якобчук О.Є. (член комісії). Припинити повноваження лічільної комісії по закінченню загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою зборів – Рубченко О. І., секретарем зборів –  Цушко Л. Г.

3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: бюлетені для голосування підписуються Головою Правління-Президентом та скріплюються печаткою Товариства.

4. Затвердження рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне (зміна найменування Товариства).

Проект рішення: Затвердити рішення щодо зміни типу акціонерного товариства з публічного на приватне (змінити найменування Товариства).

5. Внесення та затвердження змін до статуту Товариства, у зв’язку з приведенням   його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи уповноваженої на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до статуту Товариства, у зв’язку з приведенням   його у відповідність до вимог законодавства, шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Правління-Президента уповноваженим на підписання та реєстрацію нової редакції статуту.

6. Внесення та затвердження змін до Положень: про Правління, про наглядову раду, пов’язаних з необхідністю приведення їх у відповідність до вимог законодавства шляхом викладення у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Положень: про Виконавчий орган, про наглядову раду, шляхом викладення у новій редакції.

7. Прийняття рішення про відкликання з посади Голови та членів Правління.

Проект рішення: Відкликати з посади Голову та членів Правління у повному складі.

8. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрання Директора Товариства.

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку  денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайомиться за місцезнаходженням товариства  м. Київ, Кирилівська, 142, (кім. 10), у робочі дні ( з понеділка по п’ятницю) з 900 до 1300 та вдень проведення зборів за місцем проведення зборів ( до початку зборів) у посадової особи – головного юристконсульта Рубченка Олександра Івановича.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з писань, включених до порядку денного: www.kmf.kiev.ua

Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів.

Довідки за телефоном (044) 468-50-89.

 

Наглядова рада ПАТ «Макаронна фабрика»