Збори акціонерів 19.04.2012 (Дата розміщення на сайті: 10.03.2010)

Збори акціонерів 19.04.2012 р.

ПАО "Макаронна фабрика"  Повідомляє про проведення  чергових загальних  зборів акціонерів, які відбудуться  19 квітня  2012 року з наступним порядком денним:

Порядок денний:

1. Про обрання робочих органів і затвердження регламенту роботи зборів.

2.  Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 р.  і основні напрямки економічного розвитку Товариства на 2012 рік.

3.  Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу та висновки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 роціі.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р.

5. Розподілення прибутку  за 2011 р.

6. Про виплату дивідендів за 2011 р.

7. Плановий розподіл прибутку  на 2012 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ „Макаронна фабрика”

(тис.грн)

Найменування показника

Період

2011 рік

2010 рік

Усього активів

58053

60543

Основні засоби

13688

16690

Довгострокові фінансові інвестиції

290

290

Запаси

28659

26179

Сумарна дебіторська заборгованість

14221

16637

Грошові кошти та їх еквіваленти

195

176

Нерозподілений прибуток

22266

21745

Власний капітал

22498

21977

Статутний капітал

63

63

Довгострокові зобов”язання

194

405

Поточні зобов”язання

34968

37749

Чистий прибуток

521

1980

Середньорічна кількість акцій, штук

60133

60133

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, штук

_

_

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

_

_

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

224

231

Початок зборів  о 14 –й годині.

Реєстрація акціонерів з 12-00 до 13-30 годин.

Місце проведення зборів: м.Київ, вул. Фрунзе, 142.  Контактний телефон:  468-12-05.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в зазальних зборах –    16 квітня 2012 року

Акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники акціонерів – довіреність та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10-00 годин до 15-00 годин у юрисконсульта Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті „Відомості” № 42 від 01.03.2012 р.


Правління  ПАТ  “ Макаронна  фабрика ” м. Київ