Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "Макаронна фабрика" 19 квітна 2012 року. (Дата розміщення на сайті: 27.04.2012)
ПРОТОКОЛ 1/12

загальних зборів акціонерів ПАТ  “Макаронна фабрика”

м. Київ                                                                                                                       19  квітня 2012 р.


Виступила голова реєстраційної комісії Маковеєва М.П., призначена за рішенням Наглядової Ради   (протокол № 02/2012 від 24.02. 2012 р.). Голова реєстраційної комісії Маковеєва М.П. оголосила,  що згідно з даними реєстрації на зборах присутні 22 акціонери  та   їх представники які в сукупності володіють 41788   голосів, що складає  69.5 % від загальної кількості.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» (присутність на зборах не менш як 60% голосуючих акцій). Збори вважаються правомочними.

Представник юридичних осіб - акціонерів Товариства:  компанії «Фесс Ентерпрайсез Лімітед», Підприємство «Продпрогрес» Лєгеза О.М. зачитує порядок денний зборів:


1.   Про обрання робочих органів і затвердження регламенту роботи зборів.

2.  Звіт  Правління за підсумками  фінансово-господарської діяльності Товариства  в 2011 р. та основні напрямки економічного розвитку Товариства на  2012 рік.

3.  Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу та  висновки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 р.

4.   Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р.

5.  Розподілення прибутку за 2011 р.

6.  Про виплату дивідендів за 2011 р.

7.  Плановий розподіл прибутку на 2012 рік.


СЛУХАЛИ:


1.  Про обрання робочих органів і затвердження регламенту роботи зборів.


1.1. Представник юридичних осіб - акціонерів Товариства:  компанії «Фесс Ентерпрайсез Лімітед»,ДП «Підприємство «Продпрогрес» Лєгеза О.М. пропонує для визначення результатів голосування з питань порядку денного зборів обрати  лічильну комісію в складі:

  1. Макаренкова О.А.                           -   голова комісії
  2. Мордвінов  Н.Г.                               -   член комісії
  3. Шлєпіна Т.Т.                                    -   член комісії


Результати  голосування:.

За  -    41788 голоси, що складає  100 % від  кількості присутніх акціонерів,  проти – 0,  утримались  - 0

Рішення прийняте.


1.2.     Представник юридичних осіб - акціонерів Товариства: компанії «Фесс Ентерпрайсез Лімітед»,ДП «Підприємство «Продпрогрес» Лєгеза О.М.. для ведення Зборів пропонує обрати  робочу президію в складі  трьох осіб:

-                         Баленко О.О.         -  головний інженер Товариства;

-                         Строкач Н.Ф.    -       в.о.начальника ПЕВ ;

-                         Конопацький В.І.   – провідний юрисконсульт Товариства

Інших пропозицій не надійшло.

Питання про обрання робочої президії в запропонованому складі  ставиться на голосування:

Результати голосування:

За – 41788   голоси, що складає  100 % від  кількості присутніх акціонерів,  проти – 0,  утрималось  0.

Рішення прийняте.

1.3. Головний інженер   Товариства Балєнко О.О. для ведення Зборів  пропонує обрати Головою Зборів Конопацького В.І.

Інших пропозицій не надійшло.

Питання про обрання Конопацького В.І.  Головою Зборів ставиться на голосування:

Результати голосування:

За – 41788  голоси, що складає  100 % від  кількості присутніх акціонерів,  проти – 0,  утримався  - 0

Рішення прийняте.

1.4. Голова зборів пропонує для ведення протоколу та підготовки проектів рішень зборів обрати секретаря і пропонує обрати секретарем зборів Строкач Н.Ф.   – в.о. начальника ПЕВ;

Питання про обрання секретарем   Строкач Н.Ф. ставиться на голосування:

Результати голосування:

За – 41788  голоси, що складає  100 % від  кількості присутніх акціонерів,  проти – 0,  утримався  - 0

Рішення прийняте.


1.5. Голова зборів пропонує для розгляду питань порядку денного зборів затвердити такий регламент:

-  для доповіді по першому питанню  -  до 20 хв

-  для доповідей з інших питань   -  до 15 хв.;

-  для заключного слова  – до 5 хв.;

-  для виступаючих в обговоренні  -  до 2 хв.;

-  голосування     -   відкрите по всім питанням порядку денного.

Бажаючі виступити повинні записуватися в секретаря зборів. Всі запитання та зауваження подаються до секретаря  в письмовому вигляді.

Пропозицій та доповнень по запропонованому регламенту не надійшло.

Регламент зборів ставиться на голосування:

Результати  голосування:

За -  41788  голоси, що складає  100 % від  кількості присутніх акціонерів,  проти – 0,  утримався  - 0

Регламент затверджено.

2. Звіт  Правління за підсумками  фінансово-господарської діяльності Товариства  в 2011 р. та основні напрямки економічного розвитку Товариства на  2012 рік.

Доповідь  головного інженера Баленка О.О. (звіт Правління додається)

Бажаючих виступити в обговоренні доповіді  не було,питань до доповідача не надійшло.

Голова Зборів запропонував Зборам затвердити Звіт  Правління за підсумками  фінансово-господарської діяльності Товариства  в  2011 р. та основні напрямки економічного розвитку Товариства на  2012 рік.

Результати  голосування:

За – 41788  голоси, що складає  100 % від  кількості присутніх акціонерів,  проти – 0,  утримався  - 0

Рішення прийняте.


3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу та  висновки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 р.

Доповідь голови ревізійної комісії Федорчук  Світлани Євгенівни.

(Звіт Ревізійної комісії додається)

Голова Зборів запропонував Зборам затвердити Звіт  Ревізійної комісії Товариства про проведену        роботу та  висновки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в звітному періоді.

Результати  голосування:

За – 41788 голоси, що складає  100 % від  кількості присутніх акціонерів,  проти – 0,     утримався  - 0.

Рішення прийняте.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р.


Доповідь  головного бухгалтера Говорухи  Надії Миколаївни.

( доповідь додається )

Бажаючих виступити в обговоренні доповіді  не було,питань до доповідача не надійшло.

Голова Зборів запропонував Зборам проголосувати за затвердження річного звіту та балансу Товариства      за 2011 р.

Результати  голосування:

За – 41788  голоси, що складає  100 % від  кількості присутніх акціонерів,  проти – 0,  утримався  - 0

Рішення прийняте.

5. Розподілення прибутку за 2011 р.

Доповідь   заступника Президента Швеця Василя Петровича.

Всього прибуток за звітний період, що підлягає розподілу  становить    521 тис. грн.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 р. плановий розподіл прибутку за 2011 рік  був наступний:

-          60% - на розвиток виробництва;

-          15% - на соціальні виплати та матеріальне заохочення;

-          10% - на соціальний розвиток;

-          15% - на виплату дивідендів.

Надійшла пропозиція від Наглядової ради Товариства  дивіденди не нараховувати і не виплачувати,в зв'язку з необхідністю фінансування реконструкції, технічного переозброєння підприємства та  погашення кредиту.

Швець В.П. запропонував розподілити прибуток таким чином:

-                75%   -   на розвиток виробництва;

-                15%   -   на соціальні виплати та матеріальне заохочення;

-                10%  -    на соціальний розвиток.

Голова Зборів запропонував Зборам проголосувати за такий розподіл прибутку:

Результати  голосування:

За – 41738  голосів, що складає  99,9 % від загальної кількості присутніх акціонерів, проти - 30,  утримався  - 20

Рішення прийняте.


6.  Про виплату дивідендів за 2011 р.

Голова Зборів повідомив, що відповідно до прийнятого рішення щодо розподілення прибутку за 2011 р., дивіденди не нараховуються  і не сплачуються і запропонував Зборам проголосувати за  те, що дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Результати  голосування:

За – 41738  голосів, що складає  99,9 % від загальної кількості присутніх акціонерів,  проти – 30,  утримався  -20

Рішення прийняте.


  1. 7. Плановий розподіл прибутку на 2012 рік.

Доповідь  заступника Президента Швеця Василя Петровича.

Швець В.П.  запропонував затвердити наступний порядок планового розподілу прибутку на  2012 рік:

-             60%  - на розвиток виробництва;

-             15 %  - на соціальні виплати і матеріальне заохочення;

-             10 %  - на соціальний розвиток;

-             15 %  - на виплату дивідендів.


Результати  голосування:

За – 41788 голоси, що складає  100 % від  кількості присутніх акціонерів ,  проти – 0,  утримався  - 0

Рішення прийняте.


Голова зборів                                               В.І.Конопацький

Секретар                                                        Н.Ф.Строкач