Відомості про припинення емітента. (Дата розміщення на сайті: 09.11.2012)

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

N
з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

1

07.11.2012

вищий орган емітента

Перетворення

Зміст інформації:

1) Дата прийняття рiшення про припинення емiтента - 07.11.2012 р.

2) Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - загальнi збори акцiонерiв Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика».

3) Причини рiшення: мiнiмiзацiя витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як публічне акцiонерне товариство.

4) Спосiб припинення: перетворення в товариство з додатковою вiдповiдальнiстю.

5) Дата проведення загальних зборiв: 07.11.2012р.

6) Результати голосування: „за” – 35 462 голосів, що складає 85, 06 % голосiв осiб, присутнiх на зборах; „проти” – 0 голосів, що складає 0 % голосiв осiб, присутнiх на зборах; "утрималось" - 6229 голосів, що складає 14,94 % голосiв осiб, присутнiх на зборах

Згідно з ст. 42 Закону України „Про акціонерні товариства” рішення по пятому питанню порядку денного прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7) Найменування юридичної особи правонаступника: Товариство з додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика».

8) Порядок розподiлу активiв i зобов'язань: всi майновi права, грошовi кошти, зобов'язання та iншi права та обов'язки переходять до правонаступника.

9) Розмiр статутного капiталу правонаступника: Розмiр статутного капiталу Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю «Макаронна фабрика», створеного шляхом перетворення, на дату його державної реєстрацiї повинен дорiвнювати розмiру статутного капiталу Публічного акціонерного товариства «Макаронна фабрика», що реорганiзовується, на дату прийняття рiшення про реорганiзацiю шляхом перетворення та становити суму 63 139.65 (шістдесят три тисячі сто тридцять девять гривень 65 копійок) гривень.

10) Порядок та умови обмiну акцiй на частки в статутному капіталі правонаступника:

1. Одразу після завершення обов’язкового викупу Товариством акцій у акціонерів, які на Зборах проголосували проти перетворення Товариства, кожному з акціонерів, які не вимагали у Товариства викупу акцій у звязку перетворенням у товариство з додатковою відповідальністю, надається під розписку (або надсилається рекомендованим листом) письмове зобов’язання про обмін простих іменних акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Макаронна фабрика» (далі - «Правонаступник»). Зазначений обмін необхідно провести до проведення установчих зборів Правонаступника. За наслідками обміну правлінням Товариства затверджується звіт про наслідки обміну акцій Товариства на письмові зобов'язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі Правонаступника, який засвідчується підписом голови правління Товариства, печаткою Товариства та підписами та печатками аудитора.

2. Прості іменні акції Товариства обмінюватимуться на частки у статутному капіталі Правонаступника у співвідношенні: 1:1.

Одна проста іменна акція Товариства номінальною вартістю 1, 05 грн. обмінюється на частку у статутному капіталі Правонаступника розміром 1, 05 грн. На установчих зборах Правонаступника буде затверджений статут Правонаступника, в якому буде визначено розподіл між учасниками Правонаступника часток у статутному капіталі Правонаступника.

3. З моменту державної реєстрації Правонаступника кожен колишній акціонер Товариства, зазначений в статуті Правонаступника як власник частки у статутному капіталі Правонаступника, стає повноправним учасником Правонаступника та власником належної йому частки у статутному капіталі Правонаступника, а видані Товариством письмові зобов’язання вважаються погашеними. Учасникам Правонаступника видаються свідоцтва Правонаступника про внесення вкладу.