Збори акціонерів 18 квітня 2013 року. (Дата розміщення на сайті: 12.03.2013)

Публічне акціонерне товариство

Макаронна фабрика” м.Київ


Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2013 року з наступним порядком денним:


Порядок денний:


1.Про обрання робочих органів і затвердження регламенту роботи зборів.

2.Звіт Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 р. і основні напрямки економічного розвитку Товариства на 2013 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу та висновки про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.

5. Розподілення прибутку за 2012 р.

6. Про виплату дивідендів за 2012 р.

7. Плановий розподіл прибутку на 2013 рік.


Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ „Макаронна фабрика”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (тис.грн)

Найменування показника

Період

 

2012 рік

2011 рік

Усього активів

56782

57753

Основні засоби

11264

14125

Довгострокові фінансові інвестиції

3290

290

Запаси

28189

28368

Сумарна дебіторська заборгованість

11318

11934

Грошові кошти та їх еквіваленти

184

195

Нерозподілений прибуток

22402

22121

Власний капітал

22481

22200

Статутний капітал

63

63

Довгострокові зобов”язання

 

194

Поточні зобов”язання

33933

34967

Чистий прибуток

281

521

Середньорічна кількість акцій, штук

60133

60133

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, штук

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

281

225

Початок зборів о 14 –й годині .

Реєстрація акціонерів з 12-00 до 13,30 годин.


Місце проведення зборів:

м.Київ, вул. Фрунзе, 142. (актова зала)

Контактний телефон: 468-13-25

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - .12 квітня 2013 року.


Акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники акціонерів – довіреність та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10-00 годин до 15-00 годин у кабінеті юрисконсульта Товариства Стадник І.О.( 3 поверх адміністративного корпуса).


Правління П А Т “ Макаронна фабрика ” м. Київ