Повідомлення про особливу інформацію 9.09.2014 (Дата розміщення на сайті: 10.09.2014)Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління Швець Ніна Наумівна

(посада)                                    (підпис)                              (прізвище та ініціали керівника)

М.П.                                                 09.09.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду

операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування       ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА

емітента                                 ФАБРИКА"

2. Організаційно-правова   Публічне акціонерне товариство

форма

3. Місцезнаходження           04073 м. Київ вул. Фрунзе, 142

4. Код за ЄДРПОУ                00376449

5. Міжміський код та            (044) 468-50-37 (044) 468-03-32

телефон, факс

6. Електронна поштова       Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

адреса

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній                                   09.09.2014

інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення                     172 Бюлетень "Відомості Національної комісії з       11.09.2014

опубліковано у:                       цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого                   (дата)

видання)

3. Повідомлення розміщено   kmf.kiev.ua                                                   в мережі   10.09.2014

на сторінці:                                                                                                   Інтернет:

(адреса сторінки)                                                          (дата)