Повідомлення про особливу інформацію 10.09.2014 (Дата розміщення на сайті: 10.09.2014)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління Швець Ніна Наумівна

(посада)                                    (підпис)                              (прізвище та ініціали керівника)

М.П.                                                 10.09.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду

операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування     ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА

емітента                                 ФАБРИКА"

2. Організаційно-правова Публічне акціонерне товариство

форма

3. Місцезнаходження          04073 м. Київ вул. Фрунзе, 142

4. Код за ЄДРПОУ               00376449

5. Міжміський код та           (044) 468-50-37 (044) 468-03-32

телефон, факс

6. Електронна поштова      Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

адреса

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній                                 10.09.2014

інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення                     172 Бюлетень "Відомості Національної комісії з      11.09.2014

опубліковано у:                      цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого                 (дата)

видання)

3. Повідомлення розміщено  kmf.kiev.ua                                                 в мережі 10.09.2014

на сторінці:                                                                                                   Інтернет:

(адреса сторінки)                                                         (дата)