Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р. (Дата розміщення на сайті: 28.10.2014)Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.


Форма №1  Код за ДКУД 1801001
Актив Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні  активи


Нематеріальні активи 1000 2 2
первiсна вартiсть 1001 14 14
накопичена амортизація 1002 12 12
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 11 262 10 731
первiсна вартiсть 1011 47 577 48 060
знос 1012 36 315 37 329
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 - -
знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
первiсна вартiсть довгострокових біологічних активів 1021 - -
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 3 290 3 290
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 9 8
Відстрочені податкові активи 1045 860 1 110
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 15 423 15 141
II. Оборотні активи


Запаси 1100 28 189 27 554
Виробничi запаси 1101 2 079 2 063
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова  продукцiя 1103 6 392 5 776
Товари 1104 19 718 19 715
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11 318 11 241
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 1 497 1 586
з бюджетом 1135 - 103
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків
1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 151 126
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 184 76
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 - -
Витрати майбутніх періодів 1170 12 11
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 - -
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 8 1
Усього за роздiлом II 1195 41 359 40 698
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 56 782 55 839
Пасив Код
рядка
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал 1400 63 63
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 16 16
Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 22 402 22 108
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Інші резерви 1435 - -
Усього за роздiлом I 1495 22 481 22 187
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

- -
Відстрочені податкові  зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 - -
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за роздiлом IІ 1595 - -
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення


Короткострокові кредити банкiв 1600 3 151 3 000
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:


довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 29 639 29 107
розрахунками з бюджетом 1620 256 289
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 189 186
розрахунками з оплати праці 1630 412 401
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 2 1
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 368 186
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 284 482
Усього за роздiлом ІII 1695 34 301 33 652
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 - -
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 56 782 55 839