Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р (Дата розміщення на сайті: 28.10.2014)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)


за 2013 р.Форма №2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИСтаття Код рядка За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 65929 68014
Чисті зароблені страхові премії 2010 -
Премії підписані, валова сума 2011 -
Премії, передані у перестрахування 2012 -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 -
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (50446) (56371)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 -
Валовий :


прибуток 2090 15483 11643
збиток 2095 -
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 - 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - 0
Інші операційні доходи 2120 596 4824
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції 2122 - -
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 - -
Адміністративні витрати 2130 (5196) (4981)
Витрати на збут 2150 (9298) (9619)
Інші операційні витрати 2180 (1992) (1767)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 -
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 -
Фінансовий результат від операційної діяльності:


прибуток 2190 - 100
збиток 2195 (407) -
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 514 426
Інші доходи 2240 159 17
Дохід від  благодійної допомоги 2241 (545) -
Фінансові витрати 2250 - (185)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 - (3)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - 0
Фінансовий результат до оподаткування:


прибуток 2290 - 355
збиток 2295 (279)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (15) (74)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:


прибуток 2350 0 281
збиток 2355 (294)II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Найменування показника Код рядка За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (294) 281III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 43204 47961
Витрати на оплату праці 2505 8731 9351
Відрахування на соціальні заходи 2510 2823 3145
Амортизація 2515 899 3106
Інші операційні витрати 2520 10422 9691
Разом 2550 66079 73254IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього
року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 60133 60133
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 60133 60133
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (4,88916) 4,67297
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (4,88916) 4,67297
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0