дополенения к повестке дня на собрание 27.11.2014 (Дата розміщення на сайті: 07.11.2014)

Державне підприємство

“Інформаційно-видавничий центр

“відомості національної комісії з

цінних паперів та фондового ринку”

ЗАЯВА

Прошу Вас надрукувати у щоденному офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (після відповідної проплати) оголошення наступного змісту:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАКАРОННА ФАБРИКА”

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142)


Повідомляє про доповнення до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 листопада 2014 року за адресою: місто Київ, «Президент Готель», вул. Госпітальна, 12, 1-й  поверх, Конференц - центр,  секція – В.

Початок зборів о 14 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах відбудеться в день та за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – 21 листопада 2014 року.

Доповнення до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» (перелік питань, що додатково виносяться на голосування):

  1. Затвердження змін до статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом викладення статуту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» в новій редакції.
  2. Затвердження Положення про Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у новій редакції.
  3. Відкликання ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
  4. Обрання ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
  5. Відкликання правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
  6. Обрання правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
  7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
  8. Про надання повноважень Голові Правління-Президенту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» на вчинення дій, пов’язаних з вчиненням значних правочинів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».


Вищезазначене доповнення до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів внесено на підставі пропозиції акціонера-юридичної особи – компанії НЬЮРІУМ ЛІМІТЕД (NEWRIUM LIMITED) (юридичної особи за законодавством Кіпру, реєстраційний номер 299894) від 06.11.2014 року, що є власником більш ніж 5% (16 089 шт.) простих іменних акцій ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів та доповненнями до нього, а також з інших питань, які пов'язані з проведенням  позачергових загальних зборів акціонерів, особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті начальника відділу кадрів Товариства  Маковеєвої М.П. (перший поверх адміністративного корпусу ПАТ “МАКАРОННА ФАБРИКА”, м. Київ, вул. Фрунзе, 142, номер кабінету — 1). Особа – відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Маковеєва Марія Петрівна.  Телефон для довідок (044) 468-02-35.

Для участі у  позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери повинні при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представники акціонерів — належним чином оформлену довіреність та паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.


Товариство додатково звертає увагу акціонерів, що згідно з Законом України «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06 липня 2012 року, з наступними змінами та доповненнями, власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язані звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Якщо власник цінних паперів не здійснить такі дії до 12 жовтня 2014 року, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Голова Правління-Президент                                                                                   Томіленко В.М.