Загальні збори 15 квітня 2015 року.(Дата розміщення на сайті: 06.03.2015)


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАКАРОННА ФАБРИКА”

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142)


Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2015 року за адресою: місто Київ, «Президент Готель», вул. Госпітальна, 12, 1-й  поверх, Конференц - центр,  секція - В.


Початок зборів о 14 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах відбудеться в день та за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів -  08 квітня 2015 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Відкликання складу лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
 2. Обрання складу лічильної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
 3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
 4. Звіт Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2014 рік.
 5. Звіт Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рік.
 6. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» про проведену роботу та висновки про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рік.
 7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» за 2014 рік.
 9. Про відкликання Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
 10. Про обрання Наглядової ради ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
 11. Про відкликання Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
 12. Про обрання Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».
 13. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 14. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
 15. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», якому надаються повноваження щодо:

-     залучення до розміщення андеррайтера;

-     внесення змін до проспекту емісії  акцій;

-     прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

-     затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-     затвердження результатів приватного розміщення акцій;

-     затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

-     прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-     повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-     письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 1. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА», яким надаються повноваження:

-     проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

-     проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-     проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 1. Прийняття рішення про зміну депозитарної установи ПАТ “МАКАРОННА ФАБРИКА” та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» (тис.грн.):

Найменування показника

Період

Звітний (2014 р.)

Попередній (2013 р.)

Усього активів

54720

91041

Основні засоби

10733

8849

Довгострокові фінансові інвестиції

3290

290

Запаси

27554

10862

Сумарна дебіторська заборгованість

13067

70397

Грошові кошти та їх еквіваленти

76

643

Нерозподілений прибуток

22108

18564

Власний капітал

22187

18643

Статутний капітал

63

63

Довгострокові зобов’язання

---

---

Поточні зобов’язання

33652

73571

Чистий прибуток (збиток)

-294

-3623

Середньорічна кількість акцій, (шт.)

60133

60133

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (шт.)

---

---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

202

193

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з  порядком денним річних загальних зборів, а також з інших питань, які пов'язані з проведенням  річних загальних зборів акціонерів, особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті начальника відділу кадрів Товариства  Маковеєвої М.П. (перший поверх адміністративного корпусу ПАТ “МАКАРОННА ФАБРИКА”, м. Київ вул. Фрунзе, 142, номер кабінету — 1). Особа – відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Маковеєва Марія Петрівна. Телефон для довідок (044) 468-02-35. Для участі у  річних загальних зборів акціонерів Товариства акціонери повинні при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представники акціонерів — належним чином оформлену довіреність та паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Правління ПАТ “МАКАРОННА ФАБРИКА”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В.о. Голови Правління-Президента                                                      Варданян.Г.М.