Повідомлення про доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2015 року.(Дата розміщення на сайті: 26.03.2015)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МАКАРОННА ФАБРИКА”

(Місцезнаходження Товариства: місто Київ, вулиця Фрунзе, 142)

 Повідомляє про доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2015 року за адресою: місто Київ, «Президент Готель», вул. Госпітальна, 12, 1-й  поверх, Конференц - центр,  секція - В.

Початок зборів о 14 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах відбудеться в день та за місцем їх проведення з 11 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів -  08 квітня 2015 року.

Доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» (перелік питань, що додатково виносяться на голосування):

18.  Про відкликання Ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

19.  Про обрання Ревізійної комісії ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

20.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» протягом року до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

21.  Про надання повноважень Голові Правління-Президенту ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» на вчинення дій, пов’язаних з вчиненням значних правочинів ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА».

22.  Про відчуження належного ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» нерухомого майна та основних засобів.


Вищезазначене доповнення до порядку денного річних загальних зборів акціонерів внесено на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол №32 від 23 березня 2015 р.).

Додатково звертаємо увагу акціонерів, що в повідомленні про скликання річних загальних зборів було допущено технічну помилку, тому нижче додатково наводяться правильні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період (2014 р.) та попередній період (2013 р.):

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА» (тис.грн.):

Найменування показника

Період

Звітний (2014 р.)

Попередній (2013 р.)

Усього активів

92214

55839

Основні засоби

8768

10731

Довгострокові фінансові інвестиції

290

3290

Запаси

10862

27554

Сумарна дебіторська заборгованість

65694

11241

Грошові кошти та їх еквіваленти

643

76

Нерозподілений прибуток

18564

22108

Власний капітал

18643

22187

Статутний капітал

63

63

Довгострокові зобов’язання

---

---

Поточні зобов’язання

73571

33652

Чистий прибуток (збиток)

-3544

-294

Середньорічна кількість акцій, (шт.)

60133

60133

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, (шт.)

---

---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

---

---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

193

202


Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним річних загальних зборів, а також з інших питань, які пов'язані з проведенням  річних загальних зборів акціонерів, особисто (при наявності паспорту або іншого документу, що посвідчує особу) або через свого представника (при наявності належним чином оформленої довіреності та паспорту чи іншого документу, що посвідчує особу) у робочі дні з 10 до 15 годин у кабінеті начальника відділу кадрів Товариства  Маковеєвої М.П. (перший поверх адміністративного корпусу ПАТ “МАКАРОННА ФАБРИКА”, м. Київ вул. Фрунзе, 142, номер кабінету — 1). Особа – відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Маковеєва Марія Петрівна. Телефон для довідок (044) 468-02-35. Для участі у  річних загальних зборів акціонерів Товариства акціонери повинні при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представники акціонерів — належним чином оформлену довіреність та паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Правління ПАТ «МАКАРОННА ФАБРИКА»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В.о. Голови Правління-Президента                                                             Варданян Г.М.

Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів опубліковано у офіціальному друкованому органу (виданні) – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58 26.03.2015 року.