Наименование (Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента).(Дата розміщення на сайті: 16.04.2015)Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній

інформаційній базі даних Комісії.

В.о. Голови Правління - Варданян Грачик Манвелович

Президента

(посада)                                    (підпис)                              (прізвище та ініціали керівника)

М.П.                                                 17.04.2015

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій

з нерухомістю) емітента

(Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного

капіталу)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування       ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКАРОННА

емітента                                 ФАБРИКА"

2. Організаційно-правова   Публічне акціонерне товариство

форма

3. Місцезнаходження           04073 м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 142

4. Код за ЄДРПОУ                00376449

5. Міжміський код та            (044) 468-50-37 (044) 468-03-32

телефон, факс

6. Електронна поштова       Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

адреса

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній                                   16.04.2015

інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення                     № 73 Бюлетень "Відомості Національної комісії       17.04.2015

опубліковано у*                       з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)           (дата)

3. Повідомлення розміщено   kmf.kiev.ua                                                   в мережі   16.04.2015

на сторінці                                                                                                     Інтернет:

(адреса сторінки)                                                          (дата)