Наименование (Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу)(Дата розміщення на сайті: 16.04.2015)Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного

капіталу

№ з/п             Дата                    Вид цінних паперів, що розміщуються                 Кількість цінних            Сума цінних паперів, що                                    Частка від статутного

прийняття                                                                                                      паперів, що                           розміщуються (тис.грн)                                                                                             капіталу (у відсотках)

рішення                                                                                                 розміщуються (шт.)

1                   2                                                       3                                                              4                                 5         6

1           15.04.2015   Акція проста                                                                              2 946 517            3 093,843  4900,000Зміст інформації:

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Товариства було прийнято 15 квітня 2015 р. Загальними зборами

акціонерів ПАТ "МАКАРОННА ФАБРИКА".

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства передбачається розміщення простих іменних акцій у кількості 2 946 517 (два мільйони дев’ятсот сорок шість тисяч

п’ятсот сімнадцять) штук номінальною вартістю 1,05 грн. (одна гривня 05 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 3 093 842,85 (три мільйони дев’яносто три

тисячі вісімсот сорок дві гривні 85 копійок) шляхом приватного розміщення.

Статутний капітал Товариства буде збільшено шляхом додаткового випуску акцій на суму 3 093 842,85 грн. (три мільйони дев’яносто три тисячі вісімсот сорок дві

гривні 85 копійок). Таким чином, після збільшення, розмір статутного капіталу Товариства становитиме 3 156 982,50 грн. (три мільйони сто п’ятдесят шість тисяч

дев’ятсот вісімдесят дві гривні 50 копійок). Загалом планується додатковий випуск акцій у кількості 2 946 517 (два мільйони дев’ятсот сорок шість тисяч п’ятсот

сімнадцять) штук номінальною вартістю 1,05 грн. (одна гривня 05 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 3 093 842,85 (три мільйони дев’яносто три тисячі вісімсот

сорок дві гривні 85 копійок). Ціна розміщення дорівнюватиме  номінальній вартості акцій.

Інформація щодо можливої зміни власника значного пакета акцій емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10

і більше відсотків акцій, не надається, оскільки на даному етапі це неможливо встановити.

На дату прийняття цього рішення розмір статутного капіталу Товариства становить 63 139,65 грн., який поділений на 60 133 шт. простих іменних акцій номінальною

вартістю 1,05 грн. кожна. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, статутний капітал товариства збільшується на суму 3 093 842,85 (три мільйони дев’яносто три

тисячі вісімсот сорок дві гривні 85 копійок), що становить 4900% від загальної суми цінних паперів, які знаходяться в обігу та розміру статутного капіталу емітента на

дату прийняття цього рішення.

Інвестори в цінні папери, що розміщуються, матимуть права, визначені статутом Товариства. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається

однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством (обрання органів управління Товариством і обрання до їх складу), отримання

дивідендів, отримання інформації про діяльність Товариства тощо.

Цінні папери оплачуватимуться грошовими коштами.

Розміщення цінних паперів відбувається з метою підвищення платоспроможності та фінансової стабільності Товариства. Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, в повному обсязі планується спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

Рішення про розміщення цінних паперів прийнято загальними зборами акціонерів Товариства

Можливість конвертації цінних паперів не передбачається.